Έρευνα και ανάπτυξη

logo_harmony

HARMONY

Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era’ (2019-2022)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

H2020  LC-MG-1-2-2018 — Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility and spatial planning

Διάρκεια

Έναρξη: 01.06.2019

Λήξη: 30.11.2022

Προϋπολογισμός Έργου

7.430.893,75 €

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έργου «HARMONY» είναι να υποστηρίξει τις μητροπολιτικές αρχές, τους συγκοινωνιακούς φορείς και τους παρόχους υπηρεσιών νέας κινητικότητας, δημιουργώντας ένα σύνολο προτύπων/μοντέλων τεχνολογίας αιχμής (HARMONY Suite). Τα πρότυπα αυτά θα ποσοτικοποιούν τις πολυδιάστατες επιπτώσεις διαφορετικών μέτρων πολιτικής μεταφορών στη βιωσιμότητα, την ευημερία των πολιτών και την οικονομική ανάπτυξη, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις πιο κατάλληλες λύσεις και προτείνοντας τρόπους αξιοποίησης της προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα της κινητικότητας, ούτως ώστε οι μητροπολιτικές αρχές των πόλεων και οι συγκοινωνιακοί φορείς να επιτύχουν τους στόχους τους.

Website
Twitter