Έρευνα και ανάπτυξη

logo_swiftrail

IP4MaaS

Shift2Rail -Innovation Programme 4 to support the deployment of Mobility as a Service (2020-2023)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

H2020 S2R-OC-IP4-01-2020: Supporting the implementation of the IP4 ecosystem

Διάρκεια

Έναρξη: 01.11.2020

Λήξη: 31.05.2023

Προϋπολογισμός Έργου

2.500.000,00 €

Σύντομη περιγραφή

Το γενικό αντικείμενο του Έργου είναι ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων του S2R IP4, συνδέοντας Μηχανισμούς Συνεργατικής Χρηματοδότησης με Παρόχους Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και τελικούς χρήστες. Επιπλέον, η εκτέλεση δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας με όλους τους Εταίρους του Έργου και εκτός αυτού, ο συντονισμός και αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων, αποσκοπώντας σε επιτυχημένες δοκιμές, οι οποίες θα δομήσουν ένα σταθερό πλάίσιο εκτέλεσης πιλοτικών δράσεων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα Έργα.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη  ένος  πρωτοποριακού συστήματος  πολλαπλών μεταφορών με τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών και συνδυάζοντας λύσεις για τη βελτίωση της  κινητικότητας και της εξυπηρέτησης των επιβατών, στοχεύοντας  στην απλοποίηση της εμπειρίας των χρηστών και μειώνοντας  την πολυπλοκότητα των  πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη μεθοδολογίας για μελλοντικές περιπτώσεις χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής / ανάλυσης δεδομένων).

Το IP4MaaS συνεχίζει και συμπληρώνει παράλληλα έργα IP4, στους παρακάτω τομείς:

  • Travel shopping (Trip on Demand (route and time fixed), Route on Demand (route and time floating)
  • Booking and ticketing (Orchestration and MaaS,Integration with existing technologies, Enhance Customer and Passenger rights Management services)
  • Trip tracking (Best information for travellers during their journey, Flexible structure to provide travellers even better accurate travel situations, Each member of a group of travellers shall be informed, Invite travellers to be a member of the traveller community)
  • Travel companion (Real time & feedback, Preferences, Multi users, Navigation, Location based experiences, shared info)

Λάβετε μέρος στην ηλεκτρονική έρευνα, ανώνυμα, και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε την εμπειρία των επιβατών και να προωθήσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα.

Website
Πίσω στη λίστα