Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Υποστήριξης λειτουργίας Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Υποστήριξης λειτουργίας Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, σε μορφ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για συμβουλευτική εκπόνησης σχεδίου αξιοποίησης πόρων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για συμβουλευτική εκπόνησης σχεδίου αξιοποίησης πόρων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε μορφή pd...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για ταχυδρομικές μαζικές αποστολές προσωποποιημένων καρτών

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για ταχυδρομικές μαζικές αποστολές προσωποποιημένων καρτών, σε μορφή pdf.    

Περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_Αρ.Διακ. 6/2022

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Έκδοση Διατακτικών για το Προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α.»_Αρ. Διακήρυξης 10/2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Έκδοση Διατακτικών για το Προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α.» Αρ. Διακήρυξης ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την λήψη προσωρινών μέτρων ασφαλείας σε κτίριο, μετά των απαραίτητων εγκρίσεων

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την λήψη προσωρινών μέτρων ασφαλείας σε κτίριο, μετά των απαραίτητων εγκρίσεων, σε μορφή pdf....

Περισσότερα