Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης_Αρ.Διακ. 6/2023

    Τίτλος: «Υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης της Αστικής Ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τω...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για συμβουλευτική υποστήριξη κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για συμβουλευτική υποστήριξη κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων, σε μορφή pdf.

Περισσότερα