Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για ταχυδρομικές μαζικές αποστολές προσωποποιημένων καρτών

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για ταχυδρομικές μαζικές αποστολές προσωποποιημένων καρτών, σε μορφή pdf.    

Περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_Αρ.Διακ. 6/2022

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Έκδοση Διατακτικών για το Προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α.»_Αρ. Διακήρυξης 10/2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Έκδοση Διατακτικών για το Προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α.» Αρ. Διακήρυξης ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την λήψη προσωρινών μέτρων ασφαλείας σε κτίριο, μετά των απαραίτητων εγκρίσεων

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την λήψη προσωρινών μέτρων ασφαλείας σε κτίριο, μετά των απαραίτητων εγκρίσεων, σε μορφή pdf....

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για εκπόνηση Οδικού Χάρτη ευθυγράμμισης με Ευρωπαϊκή Συμφωνία

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για εκπόνηση Οδικού Χάρτη ευθυγράμμισης με Ευρωπαϊκή Συμφωνία, σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων (Risk assessment & management)

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων (Risk assessment & management)...

Περισσότερα