Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σύνταξης μελετών, έκδοσης αδειών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης για επισκευές διατηρητέου κτηρίου

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σύνταξης μελετών, έκδοσης αδειών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης για επισκευές διατηρητέου κτηρίου, ...

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση «Υπηρεσίες Φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ»

Τίτλος: «Υπηρεσίες Φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ» Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες εκπαίδευσης / συντήρησης / υποστήριξης εφαρμογής “COMPASS”

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες εκπαίδευσης / συντήρησης / υποστήριξης εφαρμογής “COMPASS”, σε μορφή pdf.

Περισσότερα