Έρευνα και ανάπτυξη

home_logo_208x58p

FRONTIER

Next generation traffic management for empowering CAVs integration, cross-stakeholders collaboration and proactive multimodal network optimization (2021-2024)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

H2020 MG-2-11-2020 — Network and traffic management for future mobility

Διάρκεια

Έναρξη: 01.05.2021

Λήξη: 30.04.2024

Προϋπολογισμός Έργου

4.998.963,50 €

Σύντομη περιγραφή

Το έργο FRONTIER στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας του μέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη νέους τύπους και μέσα μεταφοράς και αυτοματοποιημένα οχήματα, στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη μείωση των ατυχημάτων και την ανάγκη μείωσης του κόστους κινητικότητας για όλους τους χρήστες (τόσο πολίτες, δημόσιες αρχές όσο και επιχειρήσεις). Το έργο FRONTIER θα αναπτύξει, θα εφαρμόσει και θα δοκιμάσει αυτόνομα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, τα οποία θα εξελίσσονται συνεχώς χρησιμοποιώντας δεδομένα παρακολούθησης των συστημάτων μεταφορών σε πραγματικό χρόνο και μοντέλα προσομοίωσης που παρέχουν βέλτιστες λύσεις για νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες κινητικότητας.

Website
Πίσω στη λίστα