Διαγωνισμοί

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδιασμού δράσεων προβολής
O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδιασμού δράσεων προβολής

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής του Ομίλου ΟΑΣΑ και σχεδιασμού δράσεων προβολής και δημοσιότητας συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 Ευρώ πλέον.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 20/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/03/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 210 82.00.859 και 82.00.909 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα