Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ»

  Τίτλος: «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ» Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α....

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για λογιστική επισκόπηση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΣΑ

H πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για λογιστική επισκόπηση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του ΟΑΣΑ, σε μορφή pdf.

Περισσότερα