Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης στο τεύχος Διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τη μείζονα περιοχή της Αθήνας»

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά Έργα

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε Ευρωπαϊκά Έργα σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»- Διακ.8/2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για...

Περισσότερα