Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρησιακού σχεδιασμού και ποιότητας

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρησιακού σχεδιασμού και ποιότητας, σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ»

  Τίτλος: «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ» Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α....

Περισσότερα