Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση «Υπηρεσίες Φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ»

Τίτλος: «Υπηρεσίες Φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ» Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α...

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες εκπαίδευσης / συντήρησης / υποστήριξης εφαρμογής “COMPASS”

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες εκπαίδευσης / συντήρησης / υποστήριξης εφαρμογής “COMPASS”, σε μορφή pdf.

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υποστήριξη στην ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υποστήριξη στην ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σε μορφή pdf. ...

Περισσότερα