Διαγωνισμοί

2η Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρου διαγωνισμού για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΣΥ Α.Ε
2η Μετάθεση ημερομηνίας πρόχειρου διαγωνισμού για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΣΥ Α.Ε

ΑΔΑ: 73Ξ146ΨΧΕ3-ΙΙΨ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α., Ο.ΣΥ. Α.Ε. παρελθόντων οικονομικών χρήσεων επί των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών / υπηρεσιών / έργων άνω των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, των διαδικασιών τήρησης αποθεμάτων και των διαδικασιών αξιολόγησης των δικλείδων ασφαλείας για τις μέχρι σήμερα διαγωνιστικές διαδικασίες / αναθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις σε ισχύ συμβάσεις, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Νέα προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 13/7/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Νέα Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/7/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Σκουμπούρης

Πίσω στη λίστα