Διαγωνισμοί

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4-2015 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4-2015 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Ερώτημα 1 :

Όσον αφορά την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους και περί συνδρομής του ασυμβίβαστου του άρθρ. 3  του Ν.3310/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005, για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων μέσων ενημερώσεως, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι μικρότερος κατά πολύ του ποσοτικού ορίου εφαρμογής της συγκεκριμένης υποχρέωσης και κατά συνέπεια ερωτάται εάν υφίσταται ανάγκη κάλυψης αυτής.

Απάντηση :

Σύμφωνα με :

·         Tο Άρθρο 2, §1 «Δημόσιες Συμβάσεις» του Ν. 3310/2014 το οποίο δεν τροποποιείται από τα άρθρα του Ν. 3414/2014 όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι «… καθώς επίσης και οι συμβάσεις των οποίων το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι κατώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, αλλά έχουν ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ή συμπλήρωση ανατιθέμενου έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει συνολικά το ποσό αυτό, ανεξαρτήτως εάν το οικονομικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα συνεπάγεται ή όχι δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή»

και σε συνδυασμό με τα εδάφια (γ) και (δ) της §2 του Άρθρου 2 του ίδιου νόμου, ζητείται από τον Διαγωνιζόμενο η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στην Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα αναφερόμενα στην §ii.β. του άρθρου 2.Α. (Τμήμα Β’), ακόμα και στην περίπτωση που προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι μικρότερος του 1.000.000,00 αφού η παρούσα υπηρεσία είναι εξ αντικειμένου τμήμα μιας συνολικότερης υπηρεσίας σχετιζόμενης με το κόμιστρο.

 

Ερώτημα 2 :

Με ποιό τρόπο πιστοποιείται ότι ο δημοσιευμένος ισολογισμός σε ιστοσελίδα κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο, έχει λάβει χώρα.

Απάντηση :

Στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης δεν αναφέρεται η πηγή άντλησης της συγκεκριμένης πληροφορίας και κατά συνέπεια θεωρείται ως έγκυρη πηγή εκείνη ή εκείνες που μέχρι σήμερα, και κατά την πάγια πρακτική των δημόσιων διαγωνισμών, θεωρούνται ως τέτοιες.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και τα αναφερόμενα σχετικά στους Ν.2190/1920, 3190/1955, 4072/2012 και 4250/2014.

 

Ερώτημα 3 :

Ως προς την οριζόμενη στο άρθρο 1.2 του τμήματος Β’ Διαδικασία απόδειξης δυνατότητα λήψης εγγυητικών επιστολών με προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης από πιστωτικό οργανισμό, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

α) Σε ποιό φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη βεβαίωση

β) Αν υφίσταται κάποιο σχετικό υπόδειγμα της σχετικής βεβαίωσης

Απάντηση :

α)Το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να περιληφθεί στον πρώτο υποφάκελο που φέρει τον τίτλο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”

β) Δεν υφίσταται σχετικό υπόδειγμα

 

Ερώτημα 4 :

Το οριζόμενο στη σελίδα 29 της υπόψη διακήρυξης υποστοιχείο Β’. (α) Τεχνικό στοιχείο της προσφοράς που αναφέρεται στον ελάχιστο αριθμό 15 υπαλλήλων για την εκτέλεση των υπηρεσιών δεν προσδιορίζει την διέπουσα μεταξύ του διαγωνιζόμενου και των υπαλλήλων σχέση.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η συνδέουσα τους υπαλλήλους και των διαγωνιζομένων σχέση είναι αυστηρά αυτή της εξαρτημένης εργασίας ή και κάθε άλλη.(Σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών.)

Απάντηση :

Η σχέση που διέπει τον διαγωνιζόμενο με τους απασχολούμενους της επιχείρησής του θα περιγραφεί στην τεχνική έκθεση της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου. Η σχέση αυτή θα μπορούσε να είναι ενδεικτικά: α) σύμβαση εξαρτημένης εργασίας β) σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών γ) σύμβαση παροχής έργου κ.α. Στην περίπτωση δάνειας εμπειρίας υποχρεούται να συμμορφωθεί με σχετικό όρο της διακήρυξης (ΤΜΗΜΑ Β, Άρθρο2, §Α, εδ. v(στ). (Σελ. 25). 

 

Ερώτημα 5 :

Στη σελίδα 36 της υπόψη διακήρυξης περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης της πληρότητας και αρτιότητας της εκτίμησης του αντικειμένου του έργου όταν κατά το συγκεκριμένο είδος  της διαγωνιστικής διαδικασίας (χαμηλότερη τιμή) δεν πρέπει να υφίσταται στάδιο τεχνικής αξιολόγησης αλλά μόνο αποδοχή ή απόρριψη της τεχνικής προσφοράς.Εάν παρ’ελπίδα διενεργείται έλεγχος της τεχνικής προσφοράς προκειμένου αυτή όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ως άνω σελίδα 36 της διακήρυξης να αξιολογηθεί, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα κριτήρια και την ανάλογη βαρύτητα ενός έκαστου αυτών στην αξιολογική κρίση της Επιτροπής σας.

Απάντηση :

Η αξιολόγηση γίνεται με τη διαδικασία αξιολόγησης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 του τμήματος Β’ της Προκήρυξης και σε συνέχεια της διαδικασίας αποσφράγισης ως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 6 του τμήματος Β’ της Προκήρυξης.

 

Ερώτημα 6 :

Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών προέρχεται αποκλειστικά από εθνικά ή συνχρηματοδοτούμενα κονδύλια και εάν οι σχετικές πιστώσεις έχουν αρμοδίως κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού εγκριθεί και είναι διαθέσιμες.

Απάντηση :

Στον παρόντα διαγωνισμό ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάθεση της περιγραφόμενης υπηρεσίας προέρχεται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.

Πίσω στη λίστα