Διαγωνισμοί

«Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεοπτικού μηνύματος (spot) και αφίσας»
«Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεοπτικού μηνύματος (spot) και αφίσας»

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεοπτικού μηνύματος (spot) και αφίσας», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τις 31/8/2016 ώρα 11:00 πμ.

Για την παροχή επεξηγήσεων και πληροφοριών επί του διαγωνισμού και του αντικειμένου του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μ. Θεολογίδου κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο 210-8200969 ή/και να συμμετέχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σε μία από τις ενημερωτικές συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν: την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00-15:30 και Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00-16:30.

 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ

Πίσω στη λίστα