Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών (Directors & Officers Liability) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτοςΣυνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών (Directors & Officers Liability) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος

Αρ. Διακήρυξης : 1/2021

Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (συμπερ/μένου Φ.Α. & λοιπών επιβαρύνσεων)

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 12/03/2021

CPV: 66510000-8

 

Η αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα