Διαγωνισμοί

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια USB stick για 80
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια USB stick για 80

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 15832/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210-8200859

: 10.11.2014

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια USB stick για 80 χρήστες προϋπολογισμού 3.600 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

και καλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει, προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Τετάρτη 19.11.2014 και ώρα 11.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB STICK» με κεφαλαία γράμματα

β.   Ο αριθμός αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δηλ. πρόσκληση ενδιαφέροντος 15832/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/10.11.2014)

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

ι)     συμπληρωμένος ο παρακάτω πίνακας που διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους.

Προδιαγραφές

Υποχρέωση

Προσφορά

1

Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2 , CC EAL 4+

ΝΑΙ

 

2

Υποστήριξη PKCS#11 εφαρμογής διαχείρισης (v2.01)

≥ v.2.0.1

 

3

Συμβατότητα με Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ/ΑΠΕΔ ( VSP Verisign), (π.χ. SafeNet eToken Pro.) και το CMS(Intercede myID) του ΕΡΜΗ

ΝΑΙ

 

 

4

Συμβατό με USB 1.1/2.0

≥ v2.0

 

5

Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών RSA με μήκος κλείδας μέχρι 2048 bits

NAI

 

6

Υποστήριξη δημιουργίας ζευγών κλειδιών RSA μήκους μέχρι 2048 (μέγιστος χρόνος δημιουργίας 30 sec)  με γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών.

NAI

 

 

7

Κρυπτογράφηση/Αποκρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο DES, 3DES και AES256

NAI

 

8

Υποστήριξη του αλγορίθμου SHA-1

NAI

 

9

Συμμετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56,112 and 168 bit key length).

NAI

 

 


 

 

10

Δημιουργία κλειδιού (On board) , υπογραφή δεδομένων , κρυπτογράφηση στην κάρτα (On-card) 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή AES

NAI

 

11

EEPROM μεγαλύτερη ή ίση των 64kBytes

NAI

 

12

Το λογισμικό και η εφαρμογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS Windows XP/Vista/7/8 ή νεότερη έκδοση, Linux/Unix και MAC-OS

NAI

 

13

Card operating system – Πιστοποίηση ασφαλείας CC EAL 4+ / PP sscd ή ανώτερο

ΝΑΙ

 

14

Αριθμός προσφερόμενων USB Tokens

80

 

15

Υποστήριξη του λογισμικού ( νεότερες εκδόσεις, bug fixes , κ.α.)

ΝΑΙ

 

ι)     Η οικονομική σας προσφορά

ιι)     Ασφαλιστική/Φορολογική ενημερότητα

Η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε δαπάνη του προμηθευτού και όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση των sticks στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.

Η πληρωμή θα γίνεται μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0.10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα δίδονται από τον ΟΑΣΑ, υπεύθυνος κ. Τάμπασης Γ. τηλ 210 82.00.952, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

Πίσω στη λίστα