Διαγωνισμοί

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χειροπετσετών
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χειροπετσετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 1212/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210-8200859

: 23.1.2014

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χειροπετσετών για τις ανάγκες του Οργανισμού

Προϋπολογισμός: 1.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

και καλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει, προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 03.02.2014 και ώρα 11.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ» με κεφαλαία γράμματα

β.   Ο αριθμός αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δηλ. πρόσκληση ενδιαφέροντος 1212/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/23.1.2014)

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

Η οικονομική σας προσφορά καθώς και δείγμα του χαρτιού που θα μας προμηθεύσετε.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές.

Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται συνημμένα και πάντως μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).


 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπεύθυνη κα.Τ.Ζώταλη τηλ 210 82.00.971, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προμήθεια χειροπετσετών

2.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

     λευκές, μονόφυλλες, ζιγκ-ζαγκ

     συσκευασία σε αεροστεγή αδιάβροχα πακέτα και αυτά αντίστοιχα σε ανθεκτικά κιβώτια, κάθε κιβώτιο να περιέχει περίπου 4000 φύλλα.

Η ανάγκη του οργανισμού είναι 2.000 πακέτα χειροπετσετών σε συσκευασία των 200 φύλλων ανά πακέτο.

3.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός Είδους

Περιγραφή

Τιμή ανά συσκευασία(200 φύλλων) χειροπετσετών

 

 

 

Γενικό Σύνολο

 

Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 

4.   ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του υπό προμήθεια χαρτιού θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα για το διάστημα 6 κατά προσέγγιση μηνών. Η ποσότητα που θα συμφωνείται κάθε μήνα, θα παραδίδεται σε αποθήκη του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα ισόγειο. Η παράδοση κάθε παραγγελθείσας ποσότητας θα παραδίδεται στην παραπάνω ορισθείσα διεύθυνση το αργότερο σε 2 ημέρες από την παραγγελία.

Ο προσφέρων επίσης θα δεσμεύεται με την προσφορά για ολόκληρη τη ζητούμενη ποσότητα και για τη διατήρηση της προσφερόμενης τιμής μέχρι συνολική παραλαβή της υπό προμήθεια ποσότητας.

5.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα (60) μέρες από την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους, η οποία θα πιστοποιηθεί από αρμόδιο όργανο του ΟΑΣΑ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

6.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν η παράδοση του υπό προμήθεια χαρτιού δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων της σχετικής ανάθεσης θα επιβάλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001-ΦΕΚ 333/28.3.2001)

7.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Τ.Ζώταλη τηλ. 210 82.00.971, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πίσω στη λίστα