Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Πρόχειρος διαγωνισμός υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/IKΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:  3452/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

:  Θ. Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

:  210-82.00.859

:  10.3.2014

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με τους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται παρακάτω.

Προϋπολογισμός 2.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/3/2014 και ώρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15 ,Αθήνα, ΤΚ 10682)

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.      η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α» με κεφαλαία γράμματα

β.      ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 3452/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/10.3.2014

γ.      τα στοιχεία του αποστολέα

1.   ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι ανατιθέμενες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα, περιλαμβάνουν την σύνταξη αναλογιστικής μελέτης για τον υπολογισμό των προβλέψεων που πρέπει να γίνουν και αφορούν τις παροχές (αποζημιώσεις) προς τους υπαλλήλους κατά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. Η παραπάνω αναλογιστική μελέτη απαιτείται για τις ανάγκες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων κατά Δ. Π. Χ. Α της χρήσης 2013 και θα περιλαμβάνει ανάλυση και κατά άτομο.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Η υλοποίηση του συνόλου των παραπάνω εργασιών θα γίνει σε μια εβδομάδα από την παράδοση των απαιτούμενων για την μελέτη στοιχείων.

2.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών χαρακτηριστικών της παρούσας και οι οποίες έχουν υποβάλει αποδεκτή κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του Ο.Α.Σ.Α. τεχνική προσφορά, οι δε υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να περιέχουν

α.   αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται τους όρους της.

β.   φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα.

γ.   σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να περιλαμβάνουν:

o           Συνοπτική μεθοδολογική προσέγγιση

o           Παραδοτέα & χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

δ.   σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπου θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή .Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.


3.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών θα γίνεται από αρμόδιο Όργανο του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

4.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των προς ανάθεση εργασιών και μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

5.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από το Τμήμα Λογιστηρίου του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα. Μ.Τσέλιου  τηλ. 210-82.00.840, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα