Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων
Πρόχειρος διαγωνισμός συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.             : 6927/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Β.Καραπιστόλη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                        : 210-8200818

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        : 19.5.2014

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ.Α. (βλ. συνημμένη τεχνική περιγραφή).

Προϋπολογισμός: 1.240,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε την σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 2/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.    η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» με κεφαλαία γράμματα

β.    ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ΄αριθμό 6927/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./19.5.2014

γ.    τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν:

α.    τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

β.    Φορολογική/ ασφαλιστική ενημερότητα.

γ.    αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους του όρους της.

δ.    σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

ε.    Άδεια συντηρητή κλιματιστικών μηχανημάτων.

       Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ).

Η πληρωμή γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Η παραλαβή των εργασιών συντήρησης και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου οργάνου του ΟΑΣΑ που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Πέραν αυτών ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Διοικητικού υπεύθυνη κα. Τ. Ζώταλη τηλ. 210 82.00.971, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο ΟΑΣΑ διαθέτει 62 κλιματιστικές μονάδες θέρμανσης/ψύξης στα κτίρια όπου στεγάζει τις υπηρεσίες του.

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων που ο Ο.Α.Σ.Α. διαθέτει για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών.

Συγκεκριμένα η ποσότητα των κλιματιστικών μηχανημάτων και τα κτίρια στα οποία θα γίνει η συντήρησή τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

 

Κτίρια

Ποσότητα

Απόδοση

Μάρκα

Μετσόβου 15

1

9000 BTU/H

Toshiba

26

9000 BTU/H

Panasonic

1

12000 BTU/H

Panasonic

1

18000 BTU/H

Panasonic

1

9000 BTU/H

Mitsubishi

2

9000 BTU/H

Toyotomi

Ρεθύμνου 16

18

9000 BTU/H

Panasonic

1

12000 BTU/H

Panasonic

1

18000 BTU/H

Panasonic

1

24000 BTU/H

Panasonic

2

9000 BTU/H

Air Cool

1

12000 BTU/H

Mitsubishi

Ρεθύμνου & Μετσόβου 12

6

9000 BTU/H

Panasonic

Σύνολο

62

 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της προθερινής περιόδου, περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους εργασίες:

     καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας και αλλαγή του όπου απαιτείται

     χημικός καθαρισμός με βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

     φυσικός καθαρισμός με φυσικό διαλύτη

     έλεγχος ψυκτικού υγρού (φρέον) και συμπλήρωση του εάν απαιτείται

     καθαρισμός εξωτερικής μονάδας (φύσημα ή πλύσιμο εάν απαιτείται)

     έλεγχος σωλήνων αποχέτευσης

     έλεγχος μονώσεων

     έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Μετά το πέρας της συντήρησης των μηχανημάτων ο αδειούχος τεχνικός ψυκτικός θα παραδώσει στη Δ/νση Διοικητικού αναφορά για τις βλάβες τις οποίες θα έχει διαπιστώσει εάν υπάρχουν, καθώς και έγγραφο μη ομαλής και ασύμφορης λειτουργίας κλιματιστικού εφόσον επισημάνει βλάβη η οποία είτε δεν επισκευάζεται είτε είναι ασύμφορη η επισκευή του.

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η τιμή προσφοράς θα αναφέρεται στο σύνολο της συντήρησης των παραπάνω κλιματιστικών μονάδων και δεν θα περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη συνολική τιμή μεταξύ των αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη θα απορρίπτονται.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή θα καταβάλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και αφού έχει προηγηθεί παραλαβή των εργασιών συντήρησης.

Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα κατατίθενται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον ΟΑΣΑ στα πλαίσια των κείμενων σχετικών διατάξεων.

6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν οι προς ανάθεση εργασίες δεν πραγματοποιηθούν με βάση τους παραπάνω αναφερθέντες όρους θα επιβάλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ’ αριθμ. Α12681/934/2.1.2001 Κοινής Απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών – Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001).

 

 

 

Η Διευθύντρια Διοικητικού

Τούλα Ζώταλη

 

Πίσω στη λίστα