Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας ειδικού ελέγχου
Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας ειδικού ελέγχου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας ειδικού ελέγχου επί των διαδικασιών διαχείρισης των  προϊόντων κομίστρου του Ομίλου ΟΑΣΑ και με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

 

Γλώσσα Ελληνική.

 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 12/5/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/5/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Δ/νση Κομίστρου  (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8200897, 210 8200936, 210 8200833, 210 8200999).

 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Σκουμπούρης

 

Πίσω στη λίστα