Διαγωνισμοί

Πρόχειρος Διαγωνισμός-Διεξαγωγή Μετρήσεων Εκτέλεσης Δρομολογίων
Πρόχειρος Διαγωνισμός-Διεξαγωγή Μετρήσεων Εκτέλεσης Δρομολογίων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:   2248/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

:   Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

:   210-82.00.859

:   19.2.2015

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών διεξαγωγής μετρήσεων εκτέλεσης δρομολογίων, σε συγκεκριμένο δείγμα γραμμών με τους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται παρακάτω, προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 11/3/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682)

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ» με κεφαλαία γράμματα

β.   ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 2248/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/19.2.2015

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της εποπτείας του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ, σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί μετρήσεις εκτέλεσης δρομολογίων, σε συγκεκριμένο δείγμα γραμμών και αξιοποιεί τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του έργου που αποστέλλει ο φορέας.

Με σκοπό την ευρύτερη εκτίμηση της εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης του ΟΑΣΑ με τον Φορέα, προτείνεται η υλοποίηση μετρήσεων εκτέλεσης δρομολογίων, σε ευρύτερο δείγμα γραμμών σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους.

Σκοπός της μέτρησης είναι να καταγραφούν τα εκτελεσθέντα δρομολόγια των γραμμών, σε επιλεγμένες αφετηρίες, ώστε να εκτιμηθεί στην συνέχεια από τον ΟΑΣΑ:

  1. Το ποσοστό τη εκτέλεσης των δρομολογίων σε σχέση με τον προγραμματισμό του ΟΑΣΑ (εκτελεσθέντα /προγραμματισθέντα δρομολόγια)

  2. Η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού (τήρηση ωρών αναχωρήσεων).

  3. Η ακρίβεια καταγραφής των εκτελεσθέντων δρομολογίων από την ΟΣΥ (σύγκριση στοιχείων μέτρησης με καταγραφές σταθμαρχών-καρτέλες).

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δείγμα αφετηριών όλων των λεωφορειακών γραμμών (θερμικά – ηλεκτροκίνητα λεωφορεία) των περιοχών που εξυπηρετούνται σήμερα από την αστική συγκοινωνία (52 δήμοι).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους στην διάρκεια ενός έτος (12 μήνες) και θα αφορούν ίδιες ή διαφορετικές λεωφορειακές γραμμές. Το μεγαλύτερο μέρος των μετρήσεων θα διεξαχθούν σε τυπική περίοδο όμως μία τουλάχιστον μέτρηση θα διεξαχθεί την θερινή περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος). Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια εργάσιμων ημερών και σε ευρύ χρονικό διάστημα ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας των γραμμών (15 ώρες, 6.00-21.00). Για να καλυφθεί το διάστημα μέτρησης των 15 ωρών (6.00-21.00), θα απαιτηθούν 3 πεντάωρες βάρδιες μετρητών για κάθε σημείο (6.00-11.00, 11.00-16.00, 16.00-21.00).

Για κάθε σημείο και κάθε χρονική περίοδο η μέτρηση θα ολοκληρώνεται σε μία ημέρα (τρεις βάρδιες). Η μέτρηση στο συγκεκριμένο σημείο ενδέχεται να επαναληφθεί σε άλλη χρονική περίοδο. Σε κάθε μία από τις τέσσερις χρονικές περιόδους των μετρήσεων θα εκτελεστούν συνολικά 90 βάρδιες μετρητών δηλαδή θα καλυφθούν 30 σημεία/αφετηρίες.

Από την τυπική περίοδο μέτρησης εξαιρούνται η θερινή περίοδος, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι εορτές, οι αργίες και οι ημέρες κατά τις οποίες έκτακτα γεγονότα (απεργίες/ στάσεις εργασίας, εκλογές, ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες, κ.λ.π) θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η επιλογή των σημείων και του χρόνου διεξαγωγής των μετρήσεων των λεωφορειακών γραμμών, σε κάθε μία από τις τέσσερις χρονικές περιόδους, θα επιλέγεται από τον ΟΑΣΑ ο οποίος θα ενημερώνει τον Ανάδοχο έγκαιρα (το αργότερο 15 μέρες πριν από την έναρξη των μετρήσεων). Για την οργάνωση και  τον προγραμματισμό των μετρήσεων και για την ενημέρωση των εποπτών – μετρητών, ΟΑΣΑ θα αποστείλει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα δεδομένα για την διεξαγωγή των μετρήσεων (αφετηρίες, λεωφορειακές γραμμές, προγραμματισμένα δρομολόγια κλπ).

5. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι μετρήσεις θα διεξαχθούν σε σημεία κοντά στις αφετηρίες των λεωφορειακών γραμμών. Οι μετρητές θα στέκονται αφανώς σε σημεία κοντά στην αφετηρία των γραμμών ή σε ενδιάμεσα σημεία και θα σημειώνουν σε ειδικά διαμορφωμένες φόρμες τον αριθμό της γραμμής, τον αριθμό παρμπρίζ και τον χρόνο αναχώρησης-διέλευσης της γραμμής. Στις φόρμες θα συμπληρώνεται επίσης η ημερομηνία, η ημέρα, το σημείο, το χρονικό διάστημα της μέτρησης, οι καιρικές συνθήκες και το όνομα του μετρητή.

Οι μετρητές θα συντονίζονται από επόπτες που θα είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διενέργεια των μετρήσεων και για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων περιστατικών.

Η επιλογή των αφετηριών/σημείων θα γίνει αρχικά με κριτήριο το πλήθος των λεωφορειακών γραμμών που αναχωρούν από αυτές αλλά και σύμφωνα με τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερο δείγμα μετρηθέντων δρομολογίων ανά σημείο. Σε επόμενες χρονικές περιόδους ενδέχεται να επιλεγούν και αφετηρίες με μικρό αριθμό γραμμών-δρομολογίων ή να επαναληφθούν κάποιες μετρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες του ΟΑΣΑ. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο καθημερινής στην ΟΣΥ προγραμματίζονται περίπου 13.700 δρομολόγια.

6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον ΟΑΣΑ ένα αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (excel) στο οποίο θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε μορφή πίνακα. Κατ’ ελάχιστον θα αναφέρονται:

·         Σημείο Μέτρησης

·         Ημερομηνία

·         Αριθμός Γραμμής

·         Αριθμός παρμπρίζ

·         Ώρα Διέλευσης/Αναχώρης Γραμμής

*μία εγγραφή για κάθε ώρα διέλευσης γραμμής

Τα στοιχεία αυτά θα συγκρίνονται στην συνέχεια με τον προγραμματισμό των λεωφορειακών γραμμών (πλήθος δρομολογίων, ώρα αναχώρησης) καθώς και με τα στοιχεία από τις καρτέλες των σταθμαρχών. Η παραπάνω επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει από το Τμήμα Μετρήσεων και Εποπτείας του ΟΑΣΑ και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου.

7. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το κόστος για την εκτέλεση των μετρήσεων εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγέντων σημείων. Σε κάθε μία από τις τέσσερις χρονικές περιόδους των μετρήσεων θα εκτελεστούν συνολικά 90 βάρδιες μετρητών δηλαδή θα καλυφθούν 30 σημεία/αφετηρίες και για το σύνολο του έργου θα απαιτηθούν 360 βάρδιες μετρητών.

Β.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών χαρακτηριστικών της παρούσας και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να  περιέχουν :

α.   Αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντας ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.

β.   Φορολογική /ασφαλιστική ενημερότητα.

γ.   Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να περιλαμβάνουν:

          Μεθοδολογική προσέγγιση :

Η Μεθοδολογική Προσέγγιση θα πρέπει να περιέχει την ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων προτίθεται να πραγματοποιήσει το υπό ανάθεση έργο και όποιο άλλο στοιχείο, κατά την άποψη του, αποτελεί στοιχείο αποδοχής της προσφοράς του και δηλώνει την ποιότητα των εργασιών που προτίθεται να παράσχει.

          Παραδοτέα & χρονοδιάγραμμα παράδοσης:

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα παραδοτέα,

          Ομάδα έργου / Υπεύθυνος έργου :

Η Ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο:

-θα ορίζεται ο Υπεύθυνος που θα ηγηθεί της ομάδας έργου.

-θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου.

-θα αναφέρεται η εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου και τυχόν απασχόληση τους σε παρόμοιες μετρήσεις και έρευνες.

Ονοματεπώνυμο Στελέχους

Θέση στην Ομάδα Έργου

Επίπεδο εμπειρίας

Αρμοδιότητες/ καθήκοντα

Απασχόληση σε ανθρωποημέρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ.   σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπου θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή .Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ.

Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής

          Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

          Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

          Κατάταξη των προσφορών και επιλογή της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή.

Γ.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών θα γίνεται από αρμόδιο Όργανο του ΟΑΣΑ που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Δ.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε ότι αφορά την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου, τον τρόπο πληρωμής και τους λοιπούς όρους και περιορισμούς της διαδικασίας καταβολής της, θα ισχύουν τα παρακάτω :

    Στο τέλος κάθε  μίας από τις τέσσερις χρονικές περιόδους μέτρησης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το παραδοτέο στο οποίο θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μετρήσεων. Μετά την παραλαβή του κάθε ένα από τα τέσσερα παραδοτέα από τον ΟΑΣΑ  θα καταβάλλεται το 80% της επί μέρους συμβατικής αμοιβής (το 25% του 80%).

  Στο τέλος του έργου, μετά την παραλαβή του 4ου παραδοτέου και κατόπιν της έγκρισής από την υπηρεσία και της οριστικής παραλαβής του συνόλου των εργασιών,  θα καταβληθεί το υπόλοιπο 20% του ποσού.

Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011

Ε.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

I.          Τα συμβαλλόμενα μέρη εξαιτίας της φύσης της συνεργασίας τους, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα του έτερου μέρους, τα οποία εμπίπτουν στην έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου.

ΙΙ.      Τα απόρρητα αυτά δεδομένα μπορούν να αποτελούν:

α)   πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία των μερών και των συνεργαζομένων με αυτά επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό,

β)   πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό τους (ειδικά και ενδεικτικώς υπάγονται στην παρούσα κατηγορία προσωπικά δεδομένα και στοιχεία του προσωπικού τυχών κατάλογοι κωδικών – υπηρεσιών και τα κάθε μορφής πελατολόγια σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

γ)   πληροφορίες τεχνικής φύσης, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν σε δεδομένα, επεξεργασμένα ή με σχετικά με το αντικείμενο και το επιχειρησιακό και επιχειρηματικό έργο του εργοδότη σε μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες που έχουν πρακτική εφαρμογή, ιδιαίτερα στην  προσφορά υπηρεσιών και τυπικών επεξεργασμένων στοιχείων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές αλλά δημιουργήθηκαν μέσα στο γνωστικό επιχειρηματικό και επιστημονικό πεδίο ή και στους χώρους των συμβαλλόμενων μερών και

δ)   πληροφορίες σχετιζόμενες με το σύνολο της θεωρητικής γνώσης και εμπειρίας που χαρακτηρίζει τα συμβαλλόμενα μέρη και τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες με συγκεκριμένο τρόπο, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό με την ίδια ορθότητα και ακρίβεια αν δεν υπήρχε η σωρευμένη αυτή γνώση και εμπειρία (commercial knowhow)

ΙΙΙ.     Κάθε πληροφορία ή οργανωμένο σύνολο πληροφοριών (π.χ. βάσεις δεδομένων) την οποία τα μέρη θα αποκαλύπτουν το ένα στο άλλο στα πλαίσια της παρούσης και εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες γένους, υπάγεται στην έννοια των απορρήτων, εκτός αν ρητά συμφωνηθεί το αντίθετο.

ΙV.     Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη γενική υποχρέωση να μη δημοσιοποιήσει ή γνωστοποιήσει σε τρίτο για κανένα λόγο (υποχρέωση εχεμύθειας) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, καμία απόρρητη πληροφορία (όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται ανωτέρω), που του ανακοινώθηκε ή του έγινε γνωστή στα πλαίσια της παρούσης. Επιπλέον απαγορεύεται στον ανάδοχο οποιαδήποτε οικειοποίηση των απορρήτων, ανεξαρτήτως σκοπού, ενώ οφείλει να τα επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει σύμφωνα (και αποκλειστικά) με το σκοπό για τον οποίον του αποκαλύφθηκαν, πάντα με την πρέπουσα επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να μην καταστραφούν σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

V.      Ειδικά τα μέρη δεν θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που αποκόμισαν και αποτελούν απόρρητα για να ανταγωνιστούν εμμέσως ή αμέσως το ένα το άλλο. Δεν θα αποκτήσουν κανένα δικαίωμα πάνω στο υλικό – πληροφορίες που θα τεθεί στη διάθεση τους προς πραγμάτωση της παρούσης, παρά θα περιοριστούν στη σύννομη και πρέπουσα χρήση τους

του σύμφωνα με τα διδάγματα της επιστήμης και της πείρας και σύμφωνα με τη γενικότερη συναλλακτική αρχή της καλής πίστης.

VI.     Ο ανάδοχος δεν θα κρατήσει κανένα αντίγραφο, προσωρινό ή μόνιμο των πληροφοριών αυτών για μεταγενέστερη χρήση, ούτε κατά τη διάρκεια ούτε και μετά το τέλος της συνεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του έτερου μέρους. Τα μέρη υποχρεούνται να γνωρίζουν πλήρως το νομικό πλέγμα αστικής και ποινικής προστασίας των εμπορικών και επιχειρηματικών απορρήτων και να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά κατά το Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, την ΑΚ 288 (θεμελιώδης κανόνας της καλής πίστης), την ΠΚ 370, 370Α, 370Β, 370Γ (ποινική προστασία επιχειρηματικών απορρήτων σε ψηφιακή μορφή) και το άρθρο 39 συνθ. TRIPS (κύρωση με το Ν.2290/1995).

VII.    Υποχρεούνται να γνωστοποιούν μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να καταστούν κρίσιμες για την προστασία του επιχειρηματικού και εμπορικού της απορρήτου και τις οποίες ιδιαιτερότητες δεν δύνανται ούτε οφείλουν να γνωρίζουν.

VIII.   Οι όροι του παρόντος κεφαλαίου θα παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της διάρκειας παρούσας, για όσα κεφάλαια έχουν διάρκεια ισχύος, όποτε και με όποιο τρόπο αυτή (η λήξη) κι αν λάβει χώρα, άλλως, για τα υπόλοιπα κεφάλαια, από την υπογραφή της και για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια.

ΣΤ.   ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εάν η παράδοση των υπόψη υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων και προδιαγραφών της παρούσας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001 – ΦΕΚ 333/Β/28.3.2001).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διακήρυξη θα διατίθενται από τη Δ/νση Λειτουργικού Σχεδιασμού του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα Α. Παπαδάκη. τηλ. 210-8200913, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

Πίσω στη λίστα