Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προβολής και δημοσιότητας Ομίλου ΟΑΣΑ»
Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προβολής και δημοσιότητας Ομίλου ΟΑΣΑ»

                                                                                         

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Β. Καραπιστόλη

ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛΕΦ  :   210-8200808, 8200818, 8200999

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΞ     :   210-8212219

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  :   17275/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/5.12.2014

 

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο :

 

«Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προβολής και δημοσιότητας

Ομίλου ΟΑΣΑ»

 

 

Προϋπολογισμός 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

      Τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

 

·         Του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».

·         Του Ν.2669/1998 (Φ.Ε.Κ. 283/Α/98) « Οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων».

·         Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

·         Του Ν.1881/1990 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/90) και ειδικότερα του άρθρου 11, παρ. 12 αυτού.

·         Της Απόφασης A-12681/934/2.2.01 των Υπουργ. Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 333/Β/2001) «Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.)» και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ. 2.γ. και 3 αυτού.

·          Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28.9.99) άρθρο 8 «σχετικά με Κρατικές Προμήθειες» όπως ισχύει

·          Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως ο νόμος αυτός ισχύει τροποποιημένος με το ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄21/12.3.2012)

·         Του Π.Δ. 166 / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της 29 – 6 –2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

 

      Την με αριθμ.  3189/2-12-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. περί «Έγκρισης της διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης».

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής.

 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την προθεσμία που προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. και αφού προηγηθεί δημοσίευση περίληψης της  διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτίριο του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα Τ.Κ. 106 82) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ως άνω διεύθυνση μέχρι την αναφερόμενη στην επόμενη παράγραφο προθεσμία. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ο.Α.Σ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

 

 4.ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οργανισμός Αστικών  Συγκοινωνιών Αθηνών

Μετσόβου 15 Αθήνα ΤΚ 10682

Γραφείο Γραμματείας

 

18/12/2014 ημέρα Πέμπτη

 και ώρα 11.00 πμ

 

 

5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ανεξαρτήτως νομικής μορφής, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εγκατεστημένες σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προβολής και δημοσιότητας Ομίλου ΟΑΣΑ».

 

Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου αντικειμένου των υπό ανάθεση υπηρεσιών, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ανάλογο αντικείμενο εργασιών και αποδεδειγμένη ικανότητα.

 

Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους. Τα μέλη της  τυχόν επιλεγείσας ένωσης ή κοινοπραξίας υποχρεούνται να υπογράψουν συμβολαιογραφική πράξη συστάσεώς της εάν κατακυρωθεί στην υπό σύσταση ένωση ή κοινοπραξία αυτή η σύμβαση.

 

7- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

7.1-«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’

7.2-«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’

7.3-«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’

7.4-«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’

7.5-«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ

       ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

7.6-«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

                            

                                                    

 

    

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

– ΓΡΑΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

– ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

– Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

– Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝΟΥ & ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ

– Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

– ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

1.     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, το συντονισμό, τον έλεγχο και γενικά την παροχή του Συγκοινωνιακού Έργου από Δημόσια Μέσα Μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων.

 

Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. διενεργείται από τις παρακάτω εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου:

 

1. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ.

 

2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, το μετρό  και το τραμ.

 

2.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

 

Ο ΟΑΣΑ αναζητεί συνεργάτη-σύμβουλο από τον ευρύτερο χώρο της Επικοινωνίας, ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά το πλάνο επικοινωνίας του ΟΑΣΑ και του Ομίλου γενικότερα, θα τον βοηθήσει στην διαχείριση των επικοινωνιακών του αναγκών όπως αυτές διαμορφώνονται από την τρέχουσα επικαιρότητα, την προβολή στο ευρύ κοινό των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ο Όμιλος θα υλοποιήσει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, την διαμόρφωση πολιτικής ΕΚΕ και τον σχεδιασμό του ενιαίου διαδικτυακού τόπου του Ομίλου.

 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Α. Υπηρεσίες Δημοσιότητας

 

Ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει

  • την καθημερινή παρακολούθηση της δημοσιότητας (έντυπης, τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και διαδικτυακής)

  • την παροχή συμβουλευτικής προς την Διοίκηση του ΟΑΣΑ για την διαχείριση επικοινωνιακών θεμάτων

  • την ανάπτυξη πλάνων δημοσιότητας ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και τους εκάστοτε επιχειρηματικούς και επικοινωνιακούς στόχους του ΟΑΣΑ

  • την διαχείριση σχέσεων με τα ΜΜΕ, τον χειρισμό δημοσιογραφικών αιτημάτων και την αξιολόγηση ευκαιριών για την προβολή του ΟΑΣΑ και του Ομίλου.  

 

Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ και του Ομίλου σε θέματα δημοσιότητας και λειτουργιών Γραφείου Τύπου αναφορικά με Δελτία  Τύπου, άρθρα, αφιερώματα στις Συγκοινωνίες Αθηνών κ.α.

 

 

 

Β.  Διοργάνωση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας για την προβολή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και ειδικά κοινά

 

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας που θα καθιστούν γνωστά και θα προβάλλουν στο ευρύ ή σε κοινά-στόχους νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που εισάγει ο ΟΑΣΑ.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες και τις τρέχουσες δράσεις του Ομίλου και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται

Α. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επικοινωνιακής προβολής για νέα είδη-τύπους κομίστρου και νέα διευρυμένα  δίκτυα και μέσα πώλησης αυτών, π.χ. θερμικό εισιτήριο, mobile εισιτήριο κλπ.

Β. Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής προβολής της λεωφορειακής γραμμής     Χ80.

Γ. Νέες εφαρμογές της ταυτότητας του Ομίλου (Συγκοινωνίες Αθηνών).  

Δ. Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των πωλήσεων προϊόντων κομίστρου.

 

Η υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ σε επίπεδο συμβουλευτικής και προγραμματισμού σε θέματα επικοινωνίας, προβολής υπηρεσιών και προϊόντων κατά τη διάρκεια του έργου.

 

 

Γ. Διαμόρφωση  της στρατηγικής του Ομίλου σε θέματα ΕΚΕ

 

Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει πρόταση για την διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λαμβάνοντας υπόψη του το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ομίλου.

 

 

Δ. Μελέτη  και σχεδιασμός της δομής του νέου διαδικτυακού τόπου του Ομίλου

 

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενιαίας ταυτότητας για τις εταιρίες του Ομίλου ΟΑΣΑ, υπό τον τίτλο Συγκοινωνίες Αθηνών, έχει κατοχυρωθεί το νέο domain www.tfa.gov.gr , το οποίο προορίζεται να αποτελέσει τον ιστοχώρο του Ομίλου ΟΑΣΑ εξασφαλίζοντας μία ενιαία πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις υπηρεσίες αστικής συγκοινωνίας στο λεκανοπέδιο. 

 

Ο νέος ιστοχώρος αποσκοπεί στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου επικοινωνιακού προσώπου για τις Συγκοινωνίες Αθηνών μέσω του οποίου θα παρέχεται πληροφόρηση για όλα τα συγκοινωνιακά Μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και μελλοντικά δυνατότητα αγοράς προϊόντων κομίστρου. 

 

Ο Ανάδοχος καλείται να μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση στις τρεις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, να λάβει υπόψη του τη νέα ταυτότητά του Ομίλου και να σχεδιάσει τη δομή του νέου ιστοχώρου, ώστε να ενταχθεί αρμονικά στη συνολική επικοινωνιακή παρουσία των Συγκοινωνιών Αθηνών και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους ενημερωτικούς, επικοινωνιακούς και εμπορικούς στόχους του Ομίλου. 

 

Στη μελέτη του και στην τελική έκθεση, που θα υποβάλει στον ΟΑΣΑ ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

 

1.    Λεπτομερή περιγραφή του περιεχομένου του νέου ιστοχώρου, της δομής του  και ορισμός του κεντρικού μενού πλοήγησης. Βασική είναι η ανάλυση της κύριας- αρχικής σελίδας καθώς και το περιεχόμενο που θα εμφανίζει. Ανάλυση και περιγραφή δευτερεύοντος περιεχομένου και τυχόν μενού που θα προκύψουν για την πλοήγηση στο δευτερεύον περιεχόμενο.

2.    Περιγραφή της λειτουργικότητας και της χρηστικότητας του ιστοχώρου, βάσει των οποίων θα γίνει ο γραφιστικός σχεδιασμός με μέριμνα για προσαρμογή της προβολής του  ιστοχώρου σε διαφορετικούς τύπους φορητών συσκευών (κινητά, tablet κ.α.).

3.    Αναφορά σε θέματα ασφάλειας κατά τη λειτουργία και την διαχείριση σε σχέση με τον προτεινόμενο σχεδιασμό.

4.    Πρόβλεψη για την υποστήριξη της πολυγλωσσικότητας, καθώς και της προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.

 

 

Ε. Σχεδιασμός διαφημιστικού υλικού  για την υλοποίηση των δράσεων προβο-     λής των Ενοτήτων Α, Β, Γ και Δ

 

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να υποστηρίξει την υλοποίηση των προαναφερομένων δράσεων με τον σχεδιασμό του αναγκαίου διαφημιστικού υλικού – μακετών που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τον ΟΑΣΑ για την παραγωγή προωθητικών αντικειμένων, εντύπων ή άλλου υλικού (POS) κλπ.

 

Επειδή δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να είναι γνωστό το πλήθος και το είδος των δημιουργικών εργασιών που θα απαιτηθούν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην οικονομική τους προσφορά, η οποία θα αφορά στις υπηρεσίες που θα παρέχουν για τις ενότητες Α,Β, Γ και Δ, και πλήρη Τιμοκατάλογο Δημιουργικών Εργασιών.  

 

Οι υποψήφιοι, βασιζόμενοι στην περιγραφή του έργου (ενότητες Α,Β, Γ και Δ)  και στην εμπειρία τους θα πρέπει να προσδιορίσουν, κατ’ εκτίμηση, το πλήθος και το είδος των δημιουργικών εργασιών που θα απαιτηθούν, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν το αντίστοιχο κόστος αυτών στη συνολική προσφερόμενη τιμή για το Έργο.   

 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ)

 

Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς της επικοινωνίας, της διαφήμισης των δημοσίων σχέσεων, της ψηφιακής επικοινωνίας και συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος έργου. Προς απόδειξη αυτών θα πρέπει να επιβεβαιώσουν με την προσφορά τους ότι διαθέτουν :

 

3.1   Τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία

       στην διαμόρφωση εταιρικής εικόνας και προβολής υπηρεσιών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

       στην  διαχείριση δημοσίων σχέσεων και σχέσεων με τα ΜΜΕ κάθε μορφής.

       στο διαδικτυακό μάρκετινγκ

 

Η επιβεβαίωση της παραπάνω εμπειρίας και εξειδίκευσης θα πρέπει να γίνει με :

– Αναλυτική παρουσίαση της εταιρίας (ιστορικό, σκοποί, οργάνωση, τομείς          εξειδίκευσης, υπηρεσίες, προσωπικό, τεχνολογικές υποδομές κλπ).

   Κατάλογο ομοειδών έργων της τελευταίας τριετίας  2011-2014 που υλοποίησε.

  Βεβαιώσεις της καλής εκτέλεσης των παραπάνω  έργων (τουλάχιστον τρεις συστατικές         επιστολές) νομίμως επικυρωμένες στις οποίες θα γίνεται περιγραφή  των  έργων που    υλοποιήθηκαν.

 

3.2  Έμπειρη και σαφώς προσδιορισμένη Ομάδα Έργου, η οποία θα αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε παρόμοια έργα μεταξύ των οποίων  θα συμπεριλαμβάνονται  επί ποινή αποκλεισμού:

          Ένα (1) στέλεχος ειδικευμένο σε θέματα επικοινωνίας και διαφήμισης   με εμπειρία             τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην διαμόρφωση εταιρικής εικόνας και προβολής            υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

         Ένα στέλεχος δημοσίων σχέσεων και λειτουργίας Γραφείου Τύπου με             εμπειρία τουλάχιστον  πέντε (5) ετών σε  εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 –   Ένα (1) στέλεχος εξειδικευμένο στην ψηφιακή επικοινωνία με εμπειρία  τουλάχιστον     πέντε (5) ετών στον χώρο των social media, στην προώθηση πωλήσεων και χρήση     του διαδικτύου και των νέων μέσων στην εμπορική επικοινωνία.

     Ένα (1) στέλεχος με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων.

 

Η πιστοποίηση της παραπάνω εμπειρίας και ικανότητας θα πραγματοποιείται με την προσκομιδή των ανάλογων βιογραφικών, των αντίστοιχων πτυχίων και των κατάλληλων κατά περίπτωση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας ή έργων (που μπορεί να αποδεικνύεται εναλλακτικά από αντίγραφο σύμβασης, απόσπασμα από τεχνική έκθεση, υπεύθυνη δήλωση με τα αντίστοιχα στοιχεία), καθώς και πιστοποιητικά εγγραφής σε επιμελητήρια. Ο ΟΑΣΑ έχει τη δικαίωμα να διερευνήσει για να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών των στοιχείων.

Οι υποψήφιες εταιρείες θα πρέπει να είναι μέλη της ΕΔΕΕ.

Πέραν των ανωτέρω βασικών υποχρεώσεων οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να πιστοποιούν κάθε θετικό στοιχείο τους.

 

4.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο θα παραδοθεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 

Τα παραδοτέα αναφέρονται κατ’ αντιστοιχία προς τους προαναφερόμενους τομείς  του έργου που περιγράφονται στην Ενότητα 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Η σειρά τους δεν σχετίζεται με την χρονική σειρά υποβολής του παραδοτέου, η οποία θα καθοριστεί με την οριστικοποίηση του χρονοπρογραμματισμού του Έργου από  τον ΟΑΣΑ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.

 

Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν:

1.     Έξι (6) Μηνιαίες Εκθέσεις και αρχειακό υλικό  για τα πεπραγμένα κάθε μήνα, όσον αφορά τις λειτουργίες του γραφείου τύπου και διαχείρισης της δημοσιότητας.

2.     Πρόταση στρατηγικής του Ομίλου ΟΑΣΑ σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

3.     Αναλυτική έκθεση για την δομή του νέου διαδικτυακού τόπου του Ομίλου.

4.     Προτάσεις για τα έργα – δράσεις προβολής της Ενότητας Β.

5.     Δημιουργικές εργασίες-μακέτες.

 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε € 55.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα πρέπει να  περιλαμβάνει το κόστος των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στις Ενότητες Α,Β, Γ, Δ καθώς επίσης και το κόστος των δημιουργικών εργασιών που εκτιμά ότι απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων των ενοτήτων Α,Β, Γ, Δ.

 

Οι τελικά πραγματοποιηθείσες δημιουργικές εργασίες θα τιμολογούνται σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο δημιουργικών εργασιών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνούν μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες την συνολική αμοιβή του προσφέροντος.

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σταδιακά στο τέλος κάθε μήνα ανάλογα με τον από κοινού με τον Ανάδοχο συμφωνηθέντα προγραμματισμό και την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων δράσεων και δημιουργικών εργασιών αντίστοιχα και ανάλογα με το εκτελεσθέν έργο.

 

 

7.    ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 

Ο Ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί από το διαγωνισμό θα πρέπει να παράσχει στον Ο.Α.Σ.Α. όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις για τη κατά νόμο υλοποίηση των ανατιθεμένων σε αυτόν ενεργειών και την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος των υπό ανάθεση υπηρεσιών θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, και όσες θα καθοριστούν στο κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του  Ο.Α.Σ.Α. και του Αναδόχου.

 

Πέρα από αυτή τη γενική επισήμανση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη για την ανάληψη των προς ανάθεση υπηρεσιών, προβλέπονται οι εξής εγγυήσεις :

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

 

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο αποφασίστηκε να γίνει η κατακύρωση του έργου και η ανάθεση των υπόψη υπηρεσιών υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του αναδόχου, συντάσσεται δε σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’.

 

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισχύει επ’ αόριστον (δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα), θα επιστρέφεται δε, άτοκα, μετά την οριστική εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού λήξης των ανατεθεισών υπηρεσιών, που θα συντάξει η Επιτροπή που θα οριστεί γι\’ αυτό το σκοπό από τον Ο.Α.Σ.Α και με την προϋπόθεση ότι δεν θα εκκρεμούν αξιώσεις του Ο.Α.Σ.Α. για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της σύμβασης.

 

 

8.    ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

 

Η αμοιβή του Αναδόχου και επομένως και η αντίστοιχη τιμή προσφοράς θα δοθεί για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών και συγκεκριμένα το κόστος (σε €) για:

 

Α. Υπηρεσίες Δημοσιότητας

Β. Διοργάνωση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας για την προβολή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και ειδικά κοινά

Γ. Διαμόρφωση  της στρατηγικής του Ομίλου σε θέματα ΕΚΕ

Δ. Μελέτη  και σχεδιασμός της δομής του νέου διαδικτυακού τόπου του Ομίλου

Ε. Σχεδιασμός διαφημιστικού υλικού για την υλοποίηση των δράσεων προβολής

 

Το ποσό αυτό θα διατηρείται σταθερό για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

      

Σε σχέση με την πιο πάνω προσφερόμενη τιμή διευκρινίζεται επίσης ότι :

o   Δεν επιτρέπεται οι προσφορές  να είναι αόριστες ή να μην καθορίζουν το τίμημα

o   Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει απαραίτητα κάθε δαπάνη για την παροχή των υπόψη υπηρεσιών και τις τυχόν υπάρχουσες κρατήσεις.

 

9.    ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου και η παραλαβή θα γίνεται από Επιτροπή που θα οριστεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού.

 

Η παραπάνω Επιτροπή θα ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας διακήρυξης και θα υπογράφει τα πρωτόκολλα και καταστάσεις που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στον Ο.Α.Σ.Α. πιστοποιώντας έτσι την καλή εκτέλεση των ανατεθεισών στον Ανάδοχο εργασιών.

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής θα είναι και η εισήγηση για την επιβολή των οποιονδήποτε κυρώσεων σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α., που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και επί των οποίων θα αποφαίνεται τελεσίδικα το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α.

 

Κατά τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό η πιο πάνω Επιτροπή θα προβεί με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου στην τελική παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου, αφού προηγούμενα ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες και παραλάβει από τον Ανάδοχο τα τυχόν παραδοθέντα σε αυτόν είδη.

 

 

10.  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.

10.1 Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, αναλαμβάνει έναντι του ΟΑΣΑ την υποχρέωση μεταβίβασης σε αυτόν της κυριότητας του υλικού φορέα καθώς και όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συνόλου των στοιχείων και των παραδοτέων που τυχόν δημιουργηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.

 

10.2 Επίσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει όλους τους κανόνες εχεμύθειας ως προς τη διαχείριση των όσων τίθενται υπόψη των στελεχών και των προστηθέντων του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ο.Α.Σ.Α.

 

10.3 Τα απόρρητα δεδομένα που καλύπτονται από την υποχρέωση εχεμύθειας του Αναδόχου, των στελεχών, των προστηθέντων του και των συνεργατών τους μπορούν, ενδεικτικά, να αποτελούν:

α) πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία των μερών και των συνεργαζομένων με αυτά επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό,

β) πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό τους (ειδικά και ενδεικτικά υπάγονται στην παρούσα κατηγορία προσωπικά δεδομένα και στοιχεία του προσωπικού τυχών κατάλογοι κωδικών προϊόντων-υπηρεσιών και τα κάθε μορφής πελατολόγια σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

γ) πληροφορίες τεχνικής φύσης, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν σε δεδομένα, επεξεργασμένα ή σχετικά με το αντικείμενο και το επιχειρησιακό και επιχειρηματικό έργο του εργοδότη σε μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες που έχουν πρακτική εφαρμογή, ιδιαίτερα στην προσφορά υπηρεσιών και τυπικά επεξεργασμένα στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,

δ) πληροφορίες που δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές αλλά δημιουργήθηκαν μέσα στο γνωστικό επιχειρηματικό και επιστημονικό πεδίο ή και στους χώρους των συμβαλλόμενων μερών,

ε) πληροφορίες σχετιζόμενες με το σύνολο της θεωρητικής γνώσης και εμπειρίας που χαρακτηρίζει τα συμβαλλόμενα μέρη και τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες με συγκεκριμένο τρόπο, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό με την ίδια ορθότητα και ακρίβεια αν δεν υπήρχε η σωρευμένη αυτή γνώση και εμπειρία (commercial know-how) και

στ) κάθε πληροφορία ή οργανωμένο σύνολο πληροφοριών (π.χ. βάσεις δεδομένων) που τα μέρη θα αποκαλύπτουν το ένα στο άλλο στο πλαίσιο του εν λόγω έργου και εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες γένους, εκτός αν ρητά συμφωνηθεί το αντίθετο.

 

10.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη γενική υποχρέωση να μη δημοσιοποιήσει ή γνωστοποιήσει  σε τρίτο για κανένα λόγο (υποχρέωση εχεμύθειας) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, καμία απόρρητη πληροφορία (όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται ανωτέρω), που του ανακοινώθηκε ή του έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. Επιπλέον απαγορεύεται στον Ανάδοχο, στα στελέχη, στους προστηθέντες και στους συνεργάτες του οποιαδήποτε οικειοποίηση των απορρήτων, ανεξαρτήτως σκοπού, ενώ οφείλουν να τα επεξεργαστούν και χρησιμοποιήσουν σύμφωνα (και αποκλειστικά) με το σκοπό για τον οποίον τους αποκαλύφθηκαν, πάντα με την πρέπουσα επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να μην καταστραφούν σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

 

10.5 Ειδικά, ο Ανάδοχος, τα στελέχη, οι προστηθέντες και οι συνεργάτες τους δεν θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που αποκόμισαν και αποτελούν απόρρητα για να ανταγωνιστούν εμμέσως ή αμέσως τον ΟΑΣΑ. Δεν θα αποκτήσουν κανένα δικαίωμα πάνω στο υλικό και στις πληροφορίες που θα τεθούν στη διάθεσή τους προς πραγμάτωση του εν λόγω έργου, παρά θα περιοριστούν στη σύννομη και πρέπουσα χρήση του σύμφωνα με τα διδάγματα της επιστήμης και της πείρας και σύμφωνα με τη γενικότερη συναλλακτική αρχή της καλής πίστης.

 

10.6 Ο Ανάδοχος, τα στελέχη, οι προστηθέντες και οι συνεργάτες τους δεν θα πραγματοποιήσουν χρήση κανενός στοιχείου ή/και αντιγράφου, προσωρινού ή μόνιμου, ούτε κατά τη διάρκεια ούτε και μετά το τέλος της συνεργασίας τους με τον ΟΑΣΑ, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ΟΑΣΑ. Υποχρεούνται να γνωρίζουν πλήρως το νομικό πλέγμα αστικής και ποινικής προστασίας των εμπορικών και επιχειρηματικών απορρήτων και να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά κατά το Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, την ΑΚ 288 (θεμελιώδης κανόνας της καλής πίστης), την ΠΚ 370, 370Α, 370Β, 370Γ (ποινική προστασία επιχειρηματικών απορρήτων σε ψηφιακή μορφή) και το άρθρο 39 συνθ. TRIPS (κύρωση με το Ν.2290/1995).

 

10.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ΟΑΣΑ όλες τις απαραίτητες ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να καταστούν κρίσιμες για την προστασία του επιχειρηματικού και εμπορικού του απορρήτου και τις οποίες ιδιαιτερότητες δεν δύναται ο Ανάδοχος ούτε οφείλει να γνωρίζει.

 

10.8 Οι όροι της παρούσας ενότητας θα παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης ανάθεσης του εν λόγω έργου, για όσα ζητήματα έχουν διάρκεια ισχύος, όποτε και με όποιο τρόπο αυτή (η λήξη) κι αν λάβει χώρα, άλλως, για τα υπόλοιπα ζητήματα, από της ημερομηνίας υπογραφής της και για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια.\”

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

 

1.1.Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

 

α)  η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

 

β)  ο πλήρης τίτλος του Οργανισμού ήτοι: \”Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών  Αθηνών Α.Ε.\” (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

 

γ)   ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης

 

δ)   η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

 

ε)   τα στοιχεία του αποστολέα

 

1.2. Ο φάκελος προσφοράς εμπεριέχει επί ποινή αποκλεισμού τρεις καλά σφραγισμένους υποφακέλους  με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 

Ι. Στον πρώτο υποφάκελο, που φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” και τα παραπάνω στοιχεία β,γ,δ και ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα  :

 

α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

β) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  στην οποία θα δηλώνεται η εγγραφή του στο οικείο Επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση.

 

δ) Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν με την προσφορά τους και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες διαγωνιζομένων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σημειώνεται ότι η προσφορά της ένωσης διαγωνιζομένων γίνεται λαμβανομένων υπόψη των εξής ειδικών όρων και προϋποθέσεων :

– Στο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις ή κοινοπραξίες διαγωνιζομένων εφόσον ο κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου.

– Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που πιστοποιούνται με την κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών

– Η ένωση ή κοινοπραξία διαγωνιζομένων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους διαγωνιζόμενους που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο εγγράφως με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος οργάνου. Στην προσφορά  πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το μέρος του έργου που  αντιστοιχεί στον καθένα στο  σύνολο της προσφοράς.

– Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

– Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε  λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να  ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο  αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη  συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης  της κοινής  προσφοράς με  την ίδια τιμή.

– Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να  έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.

– Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α., μετά από γνωμοδότηση της αρμοδίας Διεύθυνσης.

 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται από καθένα των διαγωνιζομένων (και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από καθένα των μελών της) αναλυτικά τα παρακάτω:

 – Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

 – Δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι,

 – Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

 – Είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,

 – Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

 

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά θα απορρίπτεται.

 

 

II. Στον δεύτερο υποφάκελο που είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο \”ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ\” και τα παραπάνω στοιχεία β,γ,δ και ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριμένα :

 

α) Αναλυτική έκθεση του υποψηφίου με ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να πραγματοποιήσει το υπό ανάθεση έργο.

β) Τα αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας και ικανότητας της εταιρείας και της Ομάδας Έργου, όπως ακριβώς περιγράφονται στην παράγραφο 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσας και περιλαμβάνουν παρουσίαση της εταιρίας, πρόσφατων ομοειδών έργων που έχει υλοποιήσει, παρουσίαση της Ομάδας Στελεχών που θα υλοποιήσουν το έργο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την άποψη του προσφέροντος αποτελεί στοιχείο αποδοχής της προσφοράς του και υποδηλώνει την ποιότητα των εργασιών που προτίθεται να παρέχει, όπως, ενδεικτικά, πρόσθετες διασφαλίσεις ποιότητας εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου, πιστοποιημένη τεχνογνωσία κλπ.

γ) Δήλωση του υποψηφίου ότι αποδέχεται τους όρους εκτέλεσης του έργου που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. διατιθέμενο προσωπικό: φύλλα 16-19, δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

 

 

IIΙ. Στον τρίτο υποφάκελο που επί ποινή απορρίψεως είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο \”ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ\” και τα παραπάνω στοιχεία β,γ,δ & ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται εις διπλούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. (βλ. Συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στο Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας).  Σε ένα από τα 2 αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η λέξη \”πρωτότυπο\” και αυτό θα είναι  επικρατέστερο του αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Οι προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τις προσφερόμενες τιμές αριθμητικά και ολογράφως

 

Σε σχέση με τις προσφερόμενες τιμές και την αμοιβή του αναδόχου των προς ανάθεση εργασιών διευκρινίζονται ότι στην  προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο η ζητούμενη αμοιβή του αναδόχου. Οι ανωτέρω τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ και παράλληλα θα αναφέρεται η επιβάρυνση από ΦΠΑ η οποία θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.

 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτεται και πλήρης Τιμοκατάλογος Δημιουργικών Εργασιών (κατασκευή μακετών).

 

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών τους οι διαγωνιζόμενοι θα  πρέπει να λάβουν υπόψη ότι :

 

– Η προσφορά θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ και οι τιμές θα πρέπει να δίδονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

 

– Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου του αναδόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις (πχ πάσης φύσεως αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό του αναδόχου που πρόκειται να απασχοληθεί με το υπόψη έργο, πάσης φύσεως έξοδα του παραπάνω προσωπικού του αναδόχου, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εισφορές και τέλη ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, που ισχύει σήμερα ή πρόκειται να επιβληθεί στο μέλλον), θα βαρύνουν τον υποψήφιο στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση του υπόψη έργου. Αν ο ανάδοχος απασχολεί εργαζόμενους με μερική απασχόληση σε ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων, πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές των εργαζομένων αυτών θα υπολογίζονται με βάση το άρθρο 2 παράγραφο 9 του Ν. 3846/2010.

 

– Ο ανάδοχος του υπό ανάθεση έργου θα βαρύνεται επίσης και με τις πάσης φύσεως αμοιβές και σχετικές επιβαρύνσεις οποιουδήποτε τρίτου που εμπλέκεται με το έργο, χωρίς να δικαιούται για οποιονδήποτε λόγο να απαιτήσει τη συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α.

 

– Συμφωνείται ρητά ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπόκεινται σε καμία  μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ.  και των επομένων του. Ο ανάδοχος του έργου σε αυτήν την περίπτωση με την υπογραφή της σύμβασης δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου επειδή θεωρείται ότι έλαβε υπόψη του όλα τα περιστατικά βάσει των οποίων  συνέταξε και υπέβαλε την προσφορά του και ότι η προσφορά έχει  καταρτιστεί με βάση προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο προσφέρων και την ακρίβεια του εγγυάται.

 

– Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται αμοιβή για ολόκληρο το έργο που προκηρύχθηκε και με βάση τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

 

– Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου που έχει επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 

1.3. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 

α) Σε περίπτωση που τα στοιχεία της περίπτωσης 1.2.i.(θ) του πρώτου υποφακέλου (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου των να τοποθετηθούν  στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα σε σφραγισμένο φάκελο, επίσης επί ποινή αποκλεισμού και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη \”ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ\” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

β) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου.

 

γ)  Οι προσφορές πρέπει να είναι χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις και οποιαδήποτε επιφύλαξη. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι  καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Ακόμα οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος σε όλες τις σελίδες της προσφοράς, να είναι δακτυλογραφημένες, καθαρές και με πληρότητα διατυπωμένες και να μη περιέχουν περιορισμούς, αιρέσεις, αντιφάσεις, ασάφειες και επιφυλάξεις.

 

δ) Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

 

ε)  Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ο.Α.Σ.Α. με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

στ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση  ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

 

Διευκρινίσεις δίνονται, μόνο, όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή (διενέργειας του διαγωνισμού ή αξιολόγησης των προσφορών) είτε ενώπιόν της, είτε μετά από  έγγραφη πρόσκλησή της.  Από τις διευκρινίσεις  που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

ζ)  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες. Η έναρξη, προθεσμίας αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

 

Ανάκληση των προσφορών δεν επιτρέπεται. Είναι δυνατό να ζητηθεί από την Υπηρεσία η παράταση ισχύος των Προσφορών. Σε περίπτωση άρνησης του υποψηφίου, η Προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

η) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

θ)  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

 

ι) Η κατάθεση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί  αδιαμφισβήτητο τεκμήριο ότι έλαβε υπόψη του τις κατά την  σύνταξη αυτής της διακήρυξης υφιστάμενες γενικές και  τοπικές συνθήκες του έργου , τις οποίες αποδέχεται, ότι διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά μέσα που  απαιτούνται, καθώς και ότι οι όροι αυτοί αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

1. Διαδικασία Διαγωνισμού

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού, αρμόδια για την αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης  των προσφορών , την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη και αμέσως μετά τη λήξη της ώρας παράδοσης των προσφορών με την παρακάτω διαδικασία :.

 

 α) Αποσφραγίζεται κατ\’ αρχήν ο υποφάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς.

 

 β) Μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.

 

     γ) Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται όλοι μαζί σε ένα μεγαλύτερο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο του Οργανισμού, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία που θα οριστεί αργότερα και κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να παραστούν.

 

  δ) Ελέγχονται όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα περιεχόμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητά τους και την επάρκειά τους για την αποδοχή της προσφοράς και εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ουσιώδεις ελλείψεις ή αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης αποκλείεται η παραπέρα συμμετοχή του διαγωνιζομένου. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις και εφόσον οι αποκλίσεις αυτές δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο της προσφοράς, δεν απορρίπτονται. Συγκεκριμένα ακολουθείται η εξής διαδικασία ελέγχου:

 

          Βήμα 1ο : Ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον είναι πλήρη (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1.2, εδάφιο i του παραρτήματος Β της παρούσας διακήρυξης)  και πιστοποιούν την ικανότητα συμμετοχής του προσφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης), η προσφορά κρίνεται κατ’αρχήν δεκτή και αξιολογητέα ως προς το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, διαφορετικά απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.

 

          Βήμα 2ο: Ελέγχονται τα περιεχόμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν δεκτές και αξιολογητέες με βάση την προηγούμενη διαδικασία. Κατά τον έλεγχο ακολουθούνται οι  κανόνες του παρακάτω πίνακα :

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΝ-ΟFF)

αποδεκτή κρίνεται μία προσφορά που κρίνεται αποδεκτή και στους 3 παρακάτω ελέγχους

Έλεγχος της υποβολής των στοιχείων που, σύμφωνα με  την παρ. 1.2. εδάφιο ii, του κεφαλαίου Β, πρέπει να περιέχονται στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς. 

Εφόσον υποβάλλονται και εφόσον είναι πλήρη και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη η προσφορά κρίνεται κατ’ αρχήν δεκτή και αξιολογητέα.

Αντίθετα εφ’ όσον δεν υποβάλλονται ή δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΟΑΣΑ, η προσφορά κρίνεται  ως μη αποδεκτή.

Δήλωση του διαγωνι-ζομένου ότι αποδέχεται τους όρους εκτέλεσης του έργου που αναφέρονται στην πα-ρούσα διακήρυξη.

Εφόσον είναι χωρίς  επιφυλάξεις ή αιρέσεις η προσφορά ως προς το συγκεκριμένο σημείο της κρίνεται αποδεκτή αλλιώς απορρίπτεται.

Έλεγχος της έκθεσης του διαγωνιζομένου με ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να πραγμα-τοποιήσει το υπό ανά-θεση έργο.

Ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο δηλώνεται ότι θα εκτελεστεί το έργο.

Ελέγχεται αν πληρούνται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το αντικείμενο εργασιών, αποδεδειγμένης ενασχόλησης και ικανότητας, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς της επικοινωνίας, της διαφήμισης των δημοσίων σχέσεων, ψηφιακής επικοινωνίας και συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος έργου. Και συγκεκριμένα ελέγχεται :

Η πολυετής εμπειρία

       στη διαμόρφωση εταιρικής εικόνας και προβολής υπηρεσιών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

       στη διαχείριση δημοσίων σχέσεων και σχέσεων με τα ΜΜΕ κάθε μορφής.

       στο διαδικτυακό μάρκετινγκ

που επιβεβαιώνεται με :

– Αναλυτική παρουσίαση της εταιρίας (ιστορικό, σκοποί, οργάνωση, τομείς εξειδίκευσης, υπηρεσίες, προσωπικό, τεχνολογικές υποδομές κλπ).

– Κατάλογο ομοειδών έργων της τελευταίας τριετίας  2011-2014 που υλοποίησε.

  Βεβαιώσεις της καλής εκτέλεσης των παραπάνω  έργων νομίμως επικυρωμένες στις οποίες θα γίνεται περιγραφή του έργων που υλοποιήθηκαν.

 Η Έμπειρη και σαφώς προσδιορισμένη Ομάδα Έργου, η οποία θα αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε παρόμοια έργα μεταξύ των οποίων θα συμπεριλαμβάνονται

   Ένα (1) στέλεχος ειδικευμένο σε θέματα εταιρικής επικοινωνίας με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην διαμόρφωση εταιρικής εικόνας και προβολής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

   – Ένα στέλεχος δημοσίων σχέσεων και λειτουργίας Γραφείου Τύπου με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

   – Ένα (1) στέλεχος εξειδικευμένο στην ψηφιακή επικοινωνία με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην προώθηση πωλήσεων και χρήση του διαδικτύου και των νέων μέσων στην εμπορική επικοινωνία.

     Ένα (1) στέλεχος με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων.

 

Η πιστοποίηση της παραπάνω εμπειρίας και ικανότητας θα πραγματοποιείται με την προσκομιδή των ανάλογων βιογραφικών, των αντίστοιχων πτυχίων και των κατάλληλων κατά περίπτωση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας ή έργου (που μπορεί να αποδεικνύεται εναλλακτικά από αντίγραφο σύμβασης, απόσπασμα από τεχνική έκθεση, υπεύθυνη δήλωση με τα αντίστοιχα στοιχεία), καθώς και πιστοποιητικά εγγραφής σε επιμελητήρια. Ο ΟΑΣΑ έχει τη δικαίωμα να διερευνήσει για να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών των στοιχείων.

 

Από το συνδυασμό των παραπάνω κριτηρίων επιλέγονται οι προσφορές που κρίνονται αποδεκτές και αξιολογούνται ως προς το οικονομικό σκέλος τους, αλλά και οι προσφορές που χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και οι οποίες δεν μετέχουν στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ως εκ τούτου δεν αξιολογούνται ως προς το οικονομικό σκέλος τους.

 

     ε)  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά τα ανωτέρω πλήρεις και αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

 

1.4. Η συνεδρίαση της Επιτροπής και η σχετική απόφαση-εισήγηση της καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής (εφόσον έχει σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α.) ή την παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. για τη λήψη της σχετικής απόφασης

 

2.   Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση

 

2.1.  Η αξιολόγηση των προσφορών που θα επιλεγούν κατά την προηγούμενη διαδικασία ως αποδεκτές, θα γίνει με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 33 παρ. 2α του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 333Β / 28.3.2001) για διαγωνισμούς με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από  τον ακόλουθο τύπο:

            Bi = Α +Β + Γ + Δ + Ε

Όπου:

o    Α. Το κόστος για  Υπηρεσίες Δημοσιότητας

o    Β. Το κόστος για διοργάνωση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας για την προβολή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και ειδικά κοινά

o    Γ. Το κόστος για διαμόρφωση  της στρατηγικής του Ομίλου σε θέματα ΕΚΕ

o    Δ. Το κόστος για τη μελέτη  και σχεδιασμό της δομής του νέου διαδικτυακού τόπου του Ομίλου

o    Ε. Το κόστος για το πλήθος και το είδος δημιουργικών εργασιών που απαιτούνται κατά την κρίση του υποψηφίου για τις δράσεις στις Ενότητες Α, Β, Γ και Δ.  

 

Στη συνέχεια αξιολογείται:

o      Η συμφωνία των προσφορών προς τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης

o      Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

o      Οι προσφερόμενες τιμές σε σχέση με τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία για τις τιμές που προσφέρθηκαν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς.

o      Οι προκύπτουσες από την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου διασφαλίσεις για την ποιότητα του υπό εκτέλεση έργου και τα γενικότερα συμφέροντα του  Ο.Α.Σ.Α.

 

2.2.  Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στην παρούσα διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και ο οποίος έχει υποβάλει την  προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

 

2.3.  Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη. 

 

3. Υπογραφή Σύμβασης

 

Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής (εφ’όσον έχει τέτοια εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο) ή την παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. για τη λήψη της σχετικής απόφασης και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη. 

 

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ειδοποιείται εγγράφως και υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, προσκομίζοντας τα επίσημα δικαιολογητικά νομιμοποίησής του  (όπως αυτά θα ζητηθούν από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού) και την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα αντιστοιχεί στο 10% της συμβατικής αμοιβής και θα παραμείνει  στον Οργανισμό, μέχρι της πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.

 

Διευκρινίζεται ότι το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ανεξάρτητα από την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, μπορεί να αποφασίσει για τα εξής:

 

α) Κατακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με όσα καθορίζονται  στην παρούσα διακήρυξη.

 

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.

 

γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ανάθεση του υπ\’όψη ερευνητικού έργου ύστερα από διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της κείμενης Νομοθεσίας

 

δ) Ματαίωση της ανάθεσης του έργου.

 

Στις περιπτώσεις που το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. κατά την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς κρίση του ακυρώσει ολόκληρη τη διαδικασία του διαγωνισμού ή ματαιώσει την ανάθεση του έργου, ο Ο.Α.Σ.Α. δεν υποχρεούται σε καμιά απολύτως αποζημίωση ή άλλη οποιαδήποτε παροχή προς οιονδήποτε άμεσα ή έμμεσα διαγωνιζόμενο.

 

4. Παρακολούθηση – Παραλαβή Συμβατικών Υποχρεώσεων – Κυρώσεις

 

Η παρακολούθηση/παραλαβή των εργασιών που θα ανατεθούν με τη σύμβαση θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από τον Ο.Α.Σ.Α.

 

5. Διαδικασία καταβολής συμβατικού τιμήματος

 

5.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι εκδιδόμενοι λογαριασμοί εξόφλησης της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου θα υπογράφονται από εντεταλμένο Όργανό του (το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως στον Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών), στο όνομα του Αναδόχου, που θα είναι απόλυτα υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε τρίτου συμμετέχοντος στην εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου.

 

5.2 Επισημαίνεται ότι από την αμοιβή του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0.10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.

 

5.3 Η Συμβατική Αμοιβή του Αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.

 

Στοιχεία Αμοιβής Αναδόχου

Η καταβολή αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής όπου περιγράφονται:

  • Το είδος των εργασιών.

  • Το πληρωτέο ποσό

  • Ο αναλογών Φ.Π.Α.

 

Για την είσπραξή του ποσού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.

Κάθε άλλο απαραίτητο κατά το Νόμο δικαιολογητικό που στην πορεία υλοποίησης της σύμβασης ανάθεσης του έργου θα ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α.

 

 

6.  Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Επίλυση Διαφορών

 

1.1. Σε περίπτωση διαφορών, ως προς την διακήρυξη και σύμβαση, ο μειοδότης υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας του Οργανισμού.

 

1.2. Στη σύμβαση, μπορεί να ορισθεί  ότι, για την  επίλυση τυχόν διαφορών, αντί της προσφυγής στα Δικαστήρια, επιτρέπεται η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που θα ορίζεται  από την ισχύουσα, κάθε φορά, σχετική νομοθεσία.

    Σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις της διαιτησίας, θα είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλομένους.

 

2. Συμπληρωματικές διατάξεις

 

2.1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του  διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, είναι  δακτυλογραφημένα και συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

2.2. Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον αναδειχθησόμενο μειοδότη του διαγωνισμού, ο Οργανισμός απαλλάσσεται οποιασδήποτε τυχόν μορφής ευθύνης, από διαπραγματεύσεις, τόσον απέναντί του, όσο και απέναντι οποιουδήποτε άλλου που πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Ακόμα ο Ο.Α.Σ.Α. επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να απορρίψει μία ή και όλες τις  προσφορές σε περίπτωση που κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο ή και να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κρίνει ότι οι προσφορές είναι μη αποδεκτές ή οικονομικά ασύμφορες.

 

2.3. Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης που θα καταρτισθεί, θα γίνεται μόνο εγγράφως.

 

2.4. Ο Οργανισμός και ο μειοδότης, που θα αναδειχθεί από το  διαγωνισμό, θεωρείται ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων της σύμβασης που θα καταρτισθεί.

 

2.5. Αποκλείεται η διάρρηξη της σύμβασης που θα υπογραφεί από  τον μειοδότη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, επειδή θα  είναι αποτέλεσμα ελεύθερης θέλησής του και θα έχει πλήρη  γνώση των πραγμάτων και υποχρεώσεών του, πλην της  περίπτωσης, κατά την οποία ο Οργανισμός αποδεδειγμένα και αδικαιολόγητα δεν θα συμμορφούται προς τις υποχρεώσεις  του, που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα καταρτισθεί.

 

2.6. Απαλλαγή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της σύμβασης και  για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αναγνωριζομένη από  αυτά εγγράφως.

 

2.7. Απαγορεύεται από τον ανάδοχο του υπό ανάθεση έργου η υποκατάστασή του στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, σε οποιοδήποτε μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη γραπτή και ρητή συγκατάθεση του Οργανισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός θα δικαιούται να καταγγείλει τη  σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε επέρχονται σε βάρος αυτού οι συνέπειες που απορρέουν από τη  σχετική σύμβαση και το νόμο.

 

2.8. Κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα, που επιβάλλεται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις βαρύνει τον ανάδοχο του υπό ανάθεση έργου

 

2.9. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης είναι επικρατέστεροι των γενικών όρων διενέργειας των διαγωνισμών του Ο.Α.Σ.Α. σε όσες περιπτώσεις υπάρχει διαφορά μεταξύ τους και όλων αυτών κατισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες  της σύμβασης που θα υπογραφεί.

 

2.10.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Marketing του Ο.Α.Σ.Α., κα M. Θεολογίδου, τηλ. 210-8200969, 210-8200006 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                        Ημερομηνία έκδοσης ………                                                                       ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

\”ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ\” (Ο.Α.Σ.Α)

Μετσόβου 15 Α Θ Η Ν Α

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

 

΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ….…………………….. Δ\\νση……………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση ……………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας  αυτής.

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(ΟΑΣΑ)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ     /       .2014

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο :

 

« Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προβολής και δημοσιότητας

Ομίλου ΟΑΣΑ»

 

 

 

 

 

«ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ  2014


Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) της Εταιρείας (των Εταιρειών):

……………………………………………………………………………………………………….

ΔΗΛΩΝΩ (ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ):

Α.     Ότι η Εταιρεία (οι Εταιρείες) μας :

 

(α) προκειμένου να διαμορφώσει(ουν) την Οικονομική Προσφορά της(τους) για το έργο «Α« Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προβολής και δημοσιότητας

Ομίλου ΟΑΣΑ»  μελέτησε(αν) με προσοχή και έλαβε(αν) υπόψη τους:

·              Τη Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (    /    .2014)

·              Το παρόν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει την παρούσα δήλωση  και το συνημμένο πίνακα ανάλυσης προσφοράς

·              Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό

(β) έλαβε(αν) γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των υπό ανάθεση εργασιών, των τεχνικών προδιαγραφών και του εξοπλισμού που απαιτούνται.

(γ) έλαβε(αν) γνώση και συμπεριέλαβε(αν) κάθε κόστος στο παρακάτω προσφερόμενο τίμημα για την παράδοση όλων των ζητουμένων εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξή σας  /….2014.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΔΗΛΩΣΗ

Β.  Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για την εκτέλεση του έργου, σε περίπτωση ανάληψης των εις την  διακήρυξη σας ,   /2014 προβλεπομένων  εργασιών θα ανέρχεται σε ευρώ :

 

1.    Η αμοιβή (σε €) για  Υπηρεσίες Δημοσιότητας που προδιαγράφονται στην παρούσα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ( ………………………     ………………) (ολογράφως) 

2. Η αμοιβή (σε €)  για διοργάνωση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας για την προβολή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και ειδικά κοινά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ( ………………………………………) (ολογράφως) 

 

 3. Η αμοιβή (σε €)    για διαμόρφωση  της στρατηγικής του Ομίλου σε θέματα ΕΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ………………………………………) (ολογράφως) 

 4. Η αμοιβή (σε €) για τη μελέτη  και σχεδιασμό της δομής του νέου διαδικτυακού τόπου του Ομίλου

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ( ………………………     ………………) (ολογράφως)

 

5. Η αμοιβή (σε €) για το προτεινόμενο πλήθος και είδος δημιουργικών υπηρεσιών σύμφωνα με το συναπτόμενο Κατάλογο Δημιουργικών Εργασιών

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ( ………………………     ………………) (ολογράφως)

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στην εταιρεία (στις εταιρείες) μας από τον ΟΑΣΑ θα καλύπτει όλα όσα προβλέπονται από τη διακήρυξη  …/2014. Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 

 

Αθήνα ………/2014

Για την ……………………..                    (τίτλος εταιρείας)

                                                            ……………..             (Υπογραφή)

                                                            ……………..            (Ονοματεπώνυμο)

                                                            ……………..          (Αρ.Δελτ.Ταυτότητας)

Πίσω στη λίστα