Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για τον καθαρισμό των κτιρίων του ΟΑΣΑ
Πρόχειρος διαγωνισμός για τον καθαρισμό των κτιρίων του ΟΑΣΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝ.  Δ/ΝΣΗ  ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  Αθήνα 05/06/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                   

 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10682

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     :  Θ.Αντωντζίκη

ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛΕΦ      :  210-8200859, 8200808, 8200999

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΞ           :  210-8212219

ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ.      :  6675/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./05.06.2013

 

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο :

 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

 

Προϋπολογισμός 30.000 € πλέον ΦΠΑ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

 

·      Του Ν.3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».

·      Του Ν.2669/1998 (Φ.Ε.Κ. 283/Α/98) «Οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων».

·      Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

·      Του Ν.1881/1990 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/1990) και ειδικότερα του άρθρου 11, παρ. 12 αυτού.

·      Της Απόφασης A-12681/934/2.2.01 των Υπουργ. Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 333/Β/2001) «Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.)» και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ. 2.γ. και 3 αυτού.

·      Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28.9.99) άρθρο 8 «σχετικά με Κρατικές Προμήθειες» όπως ισχύει.


 

·       το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως ο νόμος αυτός τροποποιημένος με το Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α΄21/12.3.2012).

·      Το Ν.3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/18.5.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και την αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύει.

·      Του Π.Δ.166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

·      Της με αριθμ. 2888/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. περί «Έγκρισης της διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης».

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1.   Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.   Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την προθεσμία που προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. και αφού προηγηθεί δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτήριο του Ο.Α.Σ.Α. ( Μετσόβου 15, Αθήνα Τ.Κ. 106 82) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση μέχρι την αναφερόμενη στην επόμενη παράγραφο προθεσμία. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ο.Α.Σ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

4.   ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οργανισμός Αστικών  Συγκοινωνιών Αθηνών

Μετσόβου 15 Αθήνα ΤΚ 10682

Γραφείο Γραμματείας

 

20/06/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ

 

5.   Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

6.   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)         φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β)         ενώσεις διαγωνιζομένων που υποβάλουν κοινή προσφορά

γ)         συνεταιρισμοί

δ)         κοινοπραξίες

Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου αντικειμένου των υπό ανάθεση υπηρεσιών, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι  έχουν ανάλογο αντικείμενο εργασιών και αποδεδειγμένη ικανότητα.

Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση.

7.   Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

7.1-  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’

7.2-  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’

7.3-  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’

7.4-  «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’

7.5-  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’

7.6-  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ. Δελούκας

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

Εισαγωγή

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του για χρονικό διάστημα ενός έτους προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών (χάριν συντομίας «το έργο») θα γίνεται με δαπάνες και για λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α., θα γίνεται δε με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.

1.  Αντικείμενο του διαγωνισμού

Ο ανάδοχος των προς ανάθεση υπηρεσιών θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του Ο.Α.Σ.Α. με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίζεται παρακάτω, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Τα προς καθαρισμό γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. βρίσκονται σε τρία κτήρια και συγκεκριμένα:

1.      τριώροφο ιδιόκτητο κτήριο με υπόγειο και δώμα επί της οδού Μετσόβου 15 στο οποίο ο ανάδοχος των υπό ανάθεση εργασιών θα αναλάβει τον καθαρισμό γραφείων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων συνολικής έκτασης 600 περίπου τ.μ. (βλ.συνημ. σχέδιο ορόφου 1)

2.      εξαώροφο μισθωμένο κτήριο με υπόγειο και πατάρι επί της οδού Ρεθύμνου 16 στο οποίο ο ανάδοχος των υπό ανάθεση εργασιών θα αναλάβει τον καθαρισμό γραφείων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων συνολικής έκτασης περίπου 900 τ.μ. (βλ. συνημμένα σχέδια 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

3.      γραφεία ισογείου υπογείου και πατάρι  του επί της οδού Μετσόβου 12 και Ρεθύμνου 5 κτηρίου στο οποίο ο ανάδοχος των υπό ανάθεση εργασιών θα αναλάβει τον καθαρισμό των συγκεκριμένων γραφείων συνολικής έκτασης 230 τ.μ. περίπου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επέκτασης (ή περιορισμού) των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Α. και σε άλλο χώρο των παραπάνω κτηρίων. θα τροποποιούνται αναλόγως οι υπό ανάθεση εργασίες και η συμβατική αμοιβή του αναδόχου θα επανακαθορίζεται αναλογικά με βάση τη μεταβολή της επιφάνειας των προς καθαρισμό χώρων.

Σε περίπτωση μεταστέγασης των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ σε άλλο κτήριο, εκτός αυτού που εδρεύει σήμερα, δικαιούται ο ΟΑΣΑ να καταγγείλει αζημίως την σύμβαση καθαρισμού, προειδοποιώντας τον ανάδοχο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα.

Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν ο ανάδοχος θα έχει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 2 και παράλληλα θα έχει την ευθύνη για την αδιάλειπτη διάθεση του αριθμού των ατόμων που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη είναι απαραίτητα για τη σωστή στελέχωση και την απρόσκοπτη εκτέλεση των υποχρεώσεών του.


2.  Υποχρεώσεις Αναδόχου

Οι προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή των ζητουμένων με την παρούσα υπηρεσιών και το προσωπικό του, θα έχουν κατ’αρχήν τις εξής υποχρεώσεις απέναντι του Ο.Α.Σ.Α. :

1.      Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α. για κάθε θέμα που υποπίπτει στην αντίληψη του ιδίου και του προσωπικού του και σχετίζεται με την καθαριότητα και την ασφάλεια των καθαριζομένων χώρων.

2.      Το πρόγραμμα των προς εκτέλεση εργασιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά και να γνωστοποιείται εγκαίρως στον Ο.Α.Σ.Α. το προσωπικό που θα απασχολείται, ενώ δεν θα πρέπει να παρατηρούνται  κενά κατά τη διάρκεια του χρόνου απασχόλησης τους. Σημειώνεται ότι οι απασχολούμενοι με την εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών δεν θα επιτρέπεται να απασχολούνται σε βάρδιες χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 8 ωρών ενώ μεταξύ δύο βαρδιών του ιδίου προσώπου θα πρέπει να μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον 8 ωρών.

3.      Τα άτομα που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ευγενικά, επιμελή και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο σε ότι αφορά τη διατήρηση της καλής κατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού όσο και σε ότι αφορά στη μη παρεμπόδιση των υπαλλήλων και των επισκεπτών του Ο.Α.Σ.Α. όταν οι εργασίες τους εκτελούνται παρουσία τρίτων.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις τυχόν ελλείψεις ειδών καθαριότητος (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες κλπ) στους χώρους υγιεινής των γραφείων του Ο.Α.Σ.Α.

4.      Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύπτει κάθε υποχρέωση προς το απασχολούμενο προσωπικό του με την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας ή την τυχόν ισχύουσα οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Προς απόδειξη της καταβολής των νόμιμων αμοιβών στο προσωπικό του αναδόχου θα υποβάλονται ανά μήνα στον ΟΑΣΑ σχετικές μισθολογικές καταστάσεις και οι υπόψη αμοιβές θα κατατίθενται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Για την εξασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι εφόσον οι προσφερόμενες τιμές είναι κατώτερες από τις προκύπτουσες με βάση τις πιο πάνω ΣΣΕ η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

5.      Ο ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέριμνα για τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και να χρησιμοποιεί υλικά που διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

6.      Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί σε λειτουργία, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, κέντρο ελέγχου εκτός εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Α., το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου και μέσω τηλεφώνου θα δίνονται στον εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Α. πληροφορίες για την απρόσκοπτη ή μη παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού και για ότι αξιοσημείωτο ή εξαιρετικό υποπίπτει στην αντίληψη του αναδόχου ή του προσωπικού του.

7.      Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη σε ότι αφορά τον έλεγχο του προσωπικού του στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ.Α., των οποίων το πρόγραμμα θα γνωρίζει εγκαίρως στον Ο.Α.Σ.Α. και θα διαθέτει για το σκοπό αυτό τα απαραίτητα μέσα. Ο υπεύθυνος για τον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει κινητό τηλέφωνο ο αριθμός κλήσης του οποίου θα γνωστοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α.

Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος και το προσωπικό θα εφαρμόζουν τους εξής κανόνες κατά την εκτέλεση των εργασιών τους :

Α.  ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες του αναδόχου θα εκτελούνται καθημερινά (πλην Σαββάτου και Κυριακής) και πάντοτε εκτός ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. (εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α.).

Ο αριθμός των ατόμων καθώς και τα ωράρια τους, που θα ασχοληθούν στην εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΚΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΑ

(καθαρή εργασία σύμφωνα με Σ.Σ.Ε.)

Πρωινή βάρδια

Μετσόβου 15, Μετσόβου 12 και Ρεθύμνου 16

Ένα (1) άτομο

7 π.μ. έως 11 προμεσημβρινή

Μετσόβου 15  Μετσόβου 12 Ρεθύμνου 16

Τρία (3) άτομα

τέσσερις (4) ώρες

ΣΥΝΟΛΟ

Τέσσερα (4) άτομα

16 ώρες ημερησίως

 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ώρες είναι ώρες πραγματικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται στο χρόνο εργασίας να περιλαμβάνεται και χρόνος διαλείμματος.

Ένα άτομο εξ αυτών θα είναι επόπτης με το μικρότερο ποσοστό εργασίας, ο οποίος θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των υπολοίπων, τις παρουσίες τους, την απόδοση στο χώρο εργασίας τους.

Επίσης θα ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο του Ο.Α.Σ.Α., για τυχόν δυσλειτουργίες στους χώρους (π.χ. καζανάκια που τρέχουν – διαρροές τουαλετών – λάμπες καμμένες κ.λ.π.).

Οι ώρες εργασίας για τον καθαρισμό των παραπάνω κτηρίων (εκτός της πρωινής βάρδιας) θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας της εργασίας του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α., δηλ. μεταξύ των ωρών: 16:00 – 22:00.


 

Β.  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

Πρέπει να

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ξεσκονίζονται τα έπιπλα γραφείων, τηλέφωνα, σώματα θέρμανσης, βιβλιοθήκες, βοηθητικά μηχανήματα και περβάζια παραθύρων, χωρίς να ανακατεύονται τα αντικείμενα στις επιφάνειες.

Καθαρίζονται στεγνά οι επιφάνειες των υπολοίπων γραφείων με νερό και απορρυπαντικό,

Σκουπίζονται τα ξύλινα και πλαστικά δάπεδα και μετά να σφουγγαρίζονται,

Καθαρίζονται με ιδιαίτερη  προσοχή οι διακόπτες των φώτων, τα χερούλια των βιβλιοθηκών και οι πόρτες. Τυχόν δακτυλιές και μουτζούρες να αφαιρούνται

Καθαρίζεται το ασανσέρ

Αδειάζονται τα καλάθια απορριμμάτων και να τοποθετούνται νέες νάϋλον σακκούλες εάν χρειάζονται

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

Πρέπει να

ΧΩΡΟΙ W.C.

Αδειάζονται όλα τα καλάθια απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων

Καθαρίζονται μέσα και έξω οι λεκάνες και τα καπάκια των τουαλετών

Καθαρίζονται οι νιπτήρες, οι βρύσες και οι σαπουνοθήκες και τα πόμολα

Καθαρίζονται οι καθρέπτες

Σκουπίζονται και να σφουγγαρίζονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό.

Καθαρίζονται τα πλακάκια και οι τοίχοι

Συμπληρώνεται το χαρτί τουαλέτας, σαπούνι και γεμίζονται οι πετσετοθήκες, με υλικά που θα προμηθεύει ο ΟΑΣΑ.

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Πρέπει να

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ

Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα τηλέφωνα με απολυμαντικό υγρό.

Ξεσκονίζονται προσεκτικά τα ντουλάπια και τα ψηλά ράφια.

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

Πρέπει να

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΧΩΡΟΙ W.C. – ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ

Γίνεται γενικός καθαρισμός των τουαλετών

Καθαρίζονται τα διάφορα μηχανήματα κοινής χρήσης

(φωτοτυπικά – Fax κ.λ.π.)

Ελέγχονται και να καθαρίζονται τα υψηλά σημεία (τοίχοι -σωλήνες – γωνίες) για αράχνες.

Καθαρίζονται οι περσίδες των παραθύρων

Γίνεται καθαρισμός των υαλοπινάκων των εσωτερικών

διαχωριστικών και των εσωτερικών θυρών

Γίνεται επιμελημένος καθαρισμός του ασανσέρ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΩΣ

Πρέπει να

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Γίνεται καθαρισμός των υαλοπινάκων εξωτερικά (περιλαμβάνονται και τα παντζούρια)

Γίνεται καθαρισμός των υφασμάτινων καθισμάτων

Γίνεται καθαρισμός των κουρτινών & πλύσιμο περσίδων

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα απορρίμματα αφού συγκεντρώνονται σε σακούλες απορριμμάτων να μεταφέρονται στους κάδους του Δήμου

 


Γ.   ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι υπάλληλοι του αναδόχου που θα απασχολούνται  στις εργασίες καθαρισμού θα πρέπει :

     να ομιλούν την ελληνική γλώσσα

     να απασχολούνται νομίμως

     να φέρουν στολή εργασίας, η δαπάνη αγοράς και συντήρησης της οποίας δεν θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.

     να έχουν υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση/ενημέρωση από τον ανάδοχο ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί

 

Σε περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Α., κατά την απόλυτη κρίση του, διαπιστώσει ότι κάποιος εκ των υπαλλήλων του αναδόχου που έχει αναλάβει την εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή του και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στη ζητούμενη αντικατάσταση αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης της απαίτησης του Ο.Α.Σ.Α.

Δ.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά, σύμφωνα με την ισχύουσα περί κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστική νομοθεσία, για την ασφάλιση του προσωπικού του και θα έχει την αποκλειστική ποινική ή αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, βλάβες, ατυχήματα κλπ που θα προκληθούν εξαιτίας ή εξ αφορμής της παρούσας ανάθεσης σε πρόσωπα ή σε πράγματα του προσωπικού του και από οποιονδήποτε λόγο και αιτία αν προέρχονται έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία, του Ο.Α.Σ.Α. απαλλασσομένου από οποιαδήποτε ευθύνη.

Ο Ο.Α.Σ.Α. και ο ανάδοχος των υπό ανάθεση υπηρεσιών με την υπογραφή της σύμβασης τεκμαίρεται ότι θα αναγνωρίσουν και θα συνομολογήσουν ότι όλο το προσωπικό του αναδόχου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του δεν έχει καμία έννομη σχέση με τον Ο.Α.Σ.Α. αλλά με τον ανάδοχο, ο οποίος και είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών, έναντι παντός ασφαλιστικού φορέα και Κράτους εν γένει.

Ε.  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο.Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ή ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ

Προς διασφάλιση του Ο.Α.Σ.Α. από ενδεχόμενες ζημίες οφειλόμενες στον ανάδοχο ή το προσωπικό του και στη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, ορίζεται ότι ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ο.Α.Σ.Α.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ο.Α.Σ.Α. :

(α) για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή, φθορά ή ζημία επί της περιουσίας κινητής και ακίνητης είτε του Ο.Α.Σ.Α. είτε οποιουδήποτε


τρίτου φυσικού προσώπου για την οποία ο Ο.Α.Σ.Α. υπέχει έναντι του τελευταίου οποιαδήποτε ευθύνη

(β) σε περίπτωση θανάτου ή οποιασδήποτε σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας προσώπων, εφόσον το ζημιογόνο γεγονός οφείλεται σε αμέλεια βαρεία ή ελαφρά του αναδόχου, υπαλλήλων, προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου το οποίο χρησιμοποιεί ο ανάδοχος προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του

Πέραν αυτών οι υπάλληλοι του αναδόχου που ασχολούνται με τον καθαρισμό των γραφείων, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας των θα πρέπει :

     να τηρούν χωρίς παρέκκλιση τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί

     να τηρούν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κτηρίων και εγκαταστάσεων

     να εφαρμόζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας

     να μην είναι υπό την επήρεια και να μη κάνουν χρήση κατά το χρόνο υπηρεσίας των ναρκωτικών και αλκοολούχων ουσιών ή φαρμάκων που η χρήση τους επιδρά στην άσκηση των καθηκόντων τους

     να μη χρησιμοποιούν τις τηλεφωνικές γραμμές και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ.Α. παρά μόνο για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το αντικείμενο της εργασίας των

     να μη χρησιμοποιούν συσκευές αερίων και εύφλεκτες ουσίες ή γενικά χημικές ουσίες που ενδέχεται να βλάψουν την ασφάλεια του κτηρίου και την υγεία του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. και των επισκεπτών των γραφείων του

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι παραπάνω περιορισμοί και υποχρεώσεις θα συμπληρωθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί, με τις τυχόν πρόσθετες  δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα αναλάβει ο ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του (κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών)


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

1.  Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

1.1.   Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

α)   η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β)   ο πλήρης τίτλος του Οργανισμού ήτοι: «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α.)

γ)   ο αριθμός της διακήρυξης

δ)   η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε)   τα στοιχεία του αποστολέα

1.2.   Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις υποφάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

i.    Στον πρώτο υποφάκελο που είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και τα παραπάνω στοιχεία β, γ, δ και ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα :

α)   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση .

β)   Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ)   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης.

δ)   Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν με την προσφορά τους και βεβαίωση εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε)   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες διαγωνιζομένων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σημειώνεται ότι η προσφορά της ένωσης διαγωνιζομένων γίνεται λαμβανομένων υπόψη των εξής ειδικών όρων και προϋποθέσεων :

  Στο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις διαγωνιζομένων εφόσον ο κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου.

  Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που πιστοποιούνται με την κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών

  Η ένωση διαγωνιζομένων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους διαγωνιζόμενους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά  πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το μέρος του έργου που  αντιστοιχεί στον καθένα στο  σύνολο της προσφοράς.

  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

  Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής  προσφοράς με την ίδια τιμή.

  Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.

  Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α., μετά από γνωμοδότηση της αρμοδίας Διεύθυνσης.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα παρακάτω:

  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

  Δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι,

  Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

  Είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,

  Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

ζ)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι :

  Θα τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και κάθε υποχρέωσή τους προς το απασχολούμενο προσωπικό, δηλαδή, θα καταβάλουν τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας ή την τυχόν ισχύουσα οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, θα τηρούν το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική νομοθεσία, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κ.λ.π.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καταγγέλλεται η σύμβαση.

η)   Βεβαίωση εκπροσώπησης (εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους)

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται

ii.   Στο δεύτερο υποφάκελο που είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα παραπάνω στοιχεία β, γ, δ και ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριμένα :

α)   έκθεση του διαγωνιζομένου με ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να πραγματοποιήσει το υπό ανάθεση έργο (π.χ. προσωπικό, βάρδιες κλπ) και όποιο άλλο στοιχείο που κατά την άποψη του προσφέροντος αποτελεί στοιχείο αποδοχής της προσφοράς του και υποδηλώνει την ποιότητα των εργασιών που προτίθεται να παράσχει (πχ πρόσθετες διασφαλίσεις ποιότητας εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου).

β)   δήλωση του διαγωνιζομένου ότι αποδέχεται τους όρους εκτέλεσης του έργου που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη

γ)   Κατάλογο με τις αντίστοιχες εργασίες που έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία συνοδευόμενο με αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδοτών (σε περίπτωση που ο εργοδότης ήταν ιδιώτης και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τέτοιας βεβαιώσεως θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου).

Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω έγραφων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. διατιθέμενο προσωπικό: φύλλα 16-19, δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης : φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία της, η προσφορά θα απορρίπτεται

iii.  Στον τρίτο υποφάκελο που επί ποινή απορρίψεως είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα παραπάνω στοιχεία β, γ, δ & ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται εις διπλούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). Σε ένα από τα 2 αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Οι προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τις προσφερόμενες τιμές αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ Α΄ 115/15.7.2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4144/2013 επί ποινή απόρριψης που είναι τα παρακάτω στοιχεία:

α)   Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο

β)   Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ)   Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ)   Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

ε)   Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

Σε σχέση με τις προσφερόμενες τιμές και την αμοιβή του αναδόχου των προς ανάθεση εργασιών διευκρινίζονται ότι στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο η ζητούμενη αμοιβή του αναδόχου ανά μήνα για όλους τους καθαριζόμενους χώρους και η αντίστοιχη αμοιβή του για κάθε πραγματοποιούμενο διμηνιαίο καθαρισμό όπως αυτοί περιγράφονται στον πίνακα των υπό ανάθεση εργασιών καθαρισμού των υπόψη τριών κτηρίων .Οι ανωτέρω τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ και παράλληλα θα αναφέρεται η επιβάρυνση από ΦΠΑ η οποία θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α. . Επίσης πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι

ζ)   Η παραπάνω προσφερόμενη τιμή, δεν πρέπει να αναφέρεται σε μέρος μόνο του ζητούμενου έργου αλλά σε ολόκληρο το έργο. Επίσης δεν επιτρέπεται οι προσφορές να είναι αόριστες ή να μην καθορίζουν το τίμημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.

η)   Κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι :

  Η προσφορά θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ και οι τιμές θα πρέπει να δίδονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

  Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου του αναδόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις (πχ πάσης φύσεως αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό του αναδόχου που πρόκειται να απασχοληθεί με το υπόψη έργο, πάσης φύσεως έξοδα του παραπάνω προσωπικού του αναδόχου, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εισφορές και τέλη ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, που ισχύει σήμερα ή πρόκειται να επιβληθεί στο μέλλον), θα βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση του υπόψη έργου. Αν ο ανάδοχος απασχολεί εργαζόμενους με μερική απασχόληση σε ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων, πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές των εργαζομένων αυτών θα υπολογίζονται με βάση το άρθρο 2 παράγραφο 9 του Ν. 3846/2010.

  Ο ανάδοχος του υπό ανάθεση έργου θα βαρύνεται επίσης και με τις πάσης φύσεως αμοιβές και σχετικές επιβαρύνσεις οποιουδήποτε τρίτου που εμπλέκεται με το έργο, χωρίς να δικαιούται για οποιονδήποτε λόγο να απαιτήσει τη συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α.

  Συμφωνείται ρητά ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπόκεινται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ.  και των επομένων του. Ο ανάδοχος του έργου σε αυτήν την περίπτωση με την υπογραφή της σύμβασης δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου επειδή θεωρείται ότι έλαβε υπόψη του όλα τα περιστατικά βάσει των οποίων συνέταξε και υπέβαλε την προσφορά του και ότι η προσφορά έχει καταρτιστεί με βάση προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο προσφέρων και την ακρίβεια του εγγυάται.

  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται αμοιβή για ολόκληρο το έργο που προκηρύχθηκε και με βάση τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού.

  Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου που έχει επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

  Οι μηνιαίως εκδιδόμενοι λογαριασμοί εξόφλησης της αμοιβής του Αναδόχου θα υπογράφονται από εντεταλμένο Όργανό του (το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως στον Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών), στο όνομα του Αναδόχου που θα είναι απόλυτα υπεύθυνος απέναντι οιουδήποτε τρίτου συμμετέχοντος στην εκτέλεση της υπό ανάθεση εργασίας.


 

  Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να φροντίζει ώστε για κάθε πληρωμή να έχουν προσκομισθεί στον Οργανισμό και να βρίσκονται σε ισχύ τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

§         Πρωτότυπο τιμολόγιο σε ΕΥΡΩ.

§         Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητάς του.

§         Βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο κατά το Νόμο δικαιολογητικό που στην πορεία  υλοποίησης της σύμβασης ανάθεσης του έργου θα ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. (περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στην παρ. 3 του παραρτήματος Α΄).

     από την αμοιβή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15.9.2011

1.3.   Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

α)   Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου των να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

β)   Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

γ)   Οι προσφορές πρέπει να είναι χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις και οποιαδήποτε επιφύλαξη. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Ακόμα οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος σε όλες τις σελίδες της προσφοράς, να είναι δακτυλογραφημένες, καθαρές και με πληρότητα διατυπωμένες και να μη περιέχουν περιορισμούς, αιρέσεις, αντιφάσεις, ασάφειες και επιφυλάξεις.

δ)   Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

ε)   Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ο.Α.Σ.Α. με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.


στ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται, μόνο, όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή (διενέργειας του διαγωνισμού ή αξιολόγησης των προσφορών) είτε ενώπιόν της, είτε μετά από έγγραφη πρόσκλησή της. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ζ)   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες. Η έναρξη, προθεσμίας αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται,ως απαράδεκτη.

Ανάκληση των προσφορών δεν επιτρέπεται.

η)   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

θ)   Ο προσφέρων, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί, από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καθιστούν την προσφορά μη αποδεκτή ή σε αντίθετη περίπτωση να αξιολογηθούν αναλόγως. Διευκρινίζεται πάντως ότι δεν επιτρέπεται απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης που θεωρούνται απαράβατοι και ως εκ τούτου θα γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που κατά την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

ι)    Η κατάθεση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο ότι έλαβε υπόψη του τις κατά την σύνταξη αυτής της διακήρυξης υφιστάμενες γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, τις οποίες αποδέχεται, ότι διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά μέσα που απαιτούνται, καθώς και ότι οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί.

2.  Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Όσοι υποβάλουν προσφορά στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, να υποβάλουν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία.

Επίσης για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές τους, θα πρέπει αυτές να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας, που στο σύνολό τους θεωρούνται απαράβατοι.

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνεται και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της


 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.

3.  Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

4.  Ενστάσεις – Προσφυγές

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ\’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως και εξετάζεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 333Β / 28.3.2001).

5.  Εγγυήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάθεση του υπόψη έργου θα πρέπει να παράσχει στον Ο.Α.Σ.Α. όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις για τη νομότυπη υλοποίηση των ανατιθεμένων σε αυτόν ενεργειών.

Στα πλαίσια αυτά υποχρεούται μεταξύ άλλων να καταθέσει και εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Το ύψος της συγκεκριμένης εγγύησης θα ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του αναδόχου, και το σχετικό έγγραφο θα συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

Η παραπάνω εγγύηση θα εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Το αντίστοιχο έγγραφο της εγγυήσεως αν δεν είναι διατυπωμένο στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισχύει επ’ αόριστον (δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα), θα επιστρέφεται δε, άτοκα, μετά την οριστική εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού λήξης των ανατεθεισών εργασιών, που θα συντάξει η Επιτροπή που θα οριστεί γι\’ αυτό το σκοπό από τον Ο.Α.Σ.Α και με την προϋπόθεση ότι δεν θα εκκρεμούν αξιώσεις του Ο.Α.Σ.Α. για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει κάθε απαίτηση του Ο.Α.Σ.Α. κατά του αναδόχου του διαγωνισμού είτε για παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης, είτε για μη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση του Ο.Α.Σ.Α. από την επιβολή ποινικής ρήτρας, οι εγγυήσεις αυτές όμως δεν εξαντλούν την ευθύνη του


 

αναδόχου προς αποζημίωση του Ο.Α.Σ.Α., σε περίπτωση ζημιάς του μεγαλύτερης του ποσού των εγγυήσεων. Ακόμα είναι δυνατός ο συμψηφισμός αξιώσεων του Ο.Α.Σ.Α. λόγω επιβολής προστίμων με την οφειλόμενη αμοιβή πέραν των ποσών της εγγυητικής επιστολής.

Στην περίπτωση που ως ανάδοχος επιλεγεί ένωση διαγωνιζομένων η εγγύηση θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Κατά τα λοιπά και για την παραπάνω εγγύηση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 333Β/28.3.2001).

6.  Έναρξη – λήξη ανάθεσης

Η προβλεπόμενη έναρξη της ανάθεσης είναι η 10.06.2013 και η λήξη την 09.06.2014.

Οι ημερομηνίες αυτές (και όσες συνδυάζονται με αυτές στην παρούσα διακήρυξη) μπορούν να μεταφερθούν σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες του διαγωνισμού.

7.  Παρακολούθηση-παραλαβή εργασιών αναδόχου

Σε σχέση με την παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να εφαρμόζει κάθε πρόσφορη διαδικασία.

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου και η παραλαβή θα γίνεται με μέριμνα της Δνσης Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α.

Η παραπάνω Διεύθυνση θα ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο και θα υπογράφει τα πρωτόκολλα και καταστάσεις που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στον Ο.Α.Σ.Α. πιστοποιώντας έτσι την καλή εκτέλεση των ανατεθεισών στον Ανάδοχο εργασιών.

Έργο της παραπάνω Διεύθυνσης θα είναι και η εισήγηση για την επιβολή των οποιωνδήποτε κυρώσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρακάτω παράγραφο 8

Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον ΟΑΣΑ, οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Εαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και ενημερώσουν εγγράφως τον ΟΑΣΑ για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον ΟΑΣΑ και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου.


 

Κατά τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό η πιο πάνω Διεύθυνση θα προβεί στη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου για την τελική παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου αφού προηγούμενα ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες και παραλάβει από τον Ανάδοχο τα τυχόν παραδοθέντα σε αυτόν είδη.

Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της παραπάνω Διεύθυνσης αλλά και του όποιου άλλου εντεταλμένου για την παρακολούθηση του έργου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α., ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών του και όποιων άλλων στοιχείων κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

8. Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Νόμου 4144/2013 τροποποιήθηκε :

«..α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.

γ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3)


 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. δ) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας..»

Ο διαγωνιζόμενος που επιλεγεί ως μειοδότης και δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Α. θα  είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη προσφορά ή να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού, διατηρουμένου του δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να αξιώσει την επανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ανάδοχος με τη σύμβαση που θα υπογραφεί, ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

α.   να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο

β.   να εισπράξει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μέρος αυτής λόγω ποινικής ρήτρας η οποία επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις και με τα εξής κατά περίπτωση ποσοστά που συμφωνείται από τώρα ότι είναι δίκαια και  εύλογα.

§      Μέχρι 500 ΕΥΡΩ (το ποσό θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. με βάση το μέγεθος και τη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου), για κάθε ημέρα που ο ανάδοχος δεν έχει εκτελέσει έστω και μερικά το υπό ανάθεση έργο και υπό την προϋπόθεση ότι το φαινόμενο αυτό θα εμφανιστεί το πολύ για τρεις συνολικά ημέρες.

§      Για κάθε πέραν των πιο πάνω τριών ημερών εμφάνιση αντίστοιχου φαινομένου μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. είτε να επιβληθεί η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο ποινική ρήτρα είτε να κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος

§      Μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη ζημία που υπέστη ο Ο.Α.Σ.Α. λόγω αποδεδειγμένης ευθύνης ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου ή του προσωπικού του

γ.   να ζητήσει επί πλέον τη δίωξη του αναδόχου ή του προσωπικού του για κάθε αξιόποινη πράξη τους καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του. Πέρα από τις παραπάνω κυρώσεις αν σε οποιαδήποτε φάση διαπιστωθούν παραβάσεις που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος ή διαπιστωθεί ότι οι εργασίες του δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της σύμβασης και της παρούσας διακήρυξης ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να επιβάλει και άλλες ποινές ανάλογες με τη βαρύτητα των παραβάσεων ή να τον κηρύξει έκπτωτο οπότε εκπίπτει και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή παρακρατείται ένα μέρος της με απλή δήλωση προς τον εγγυητή χωρίς να απαιτείται δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.

Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα αποστέλλονται και θα καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

 

« ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ »

1.  Διενέργεια διαγωνισμού

Σε ότι αφορά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων αποδοχής των προσφορών που θα υποβληθούν θα εφαρμόζονται τα εξής :

1.1.   Η αποσφράγιση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει δημόσια ενώπιον της  Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που είναι αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, στην καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη  ημερομηνία και ώρα.

1.2.   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

1.3.   Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών με την παρακάτω διαδικασία :

α)   Αποσφραγίζεται κατ\’ αρχήν ο υποφάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς.

β)   Μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.

γ)   Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται όλοι μαζί σε ένα μεγαλύτερο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο του Οργανισμού, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία που θα οριστεί αργότερα και κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να παραστούν.

δ)   Ελέγχονται όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα περιεχόμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητά τους και την επάρκειά τους για την αποδοχή της προσφοράς και εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ελλείψεις ή αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης αποκλείεται η παραπέρα συμμετοχή του διαγωνιζομένου.

ε)   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά τα ανωτέρω πλήρεις και αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.4.   Η συνεδρίαση της Επιτροπής και η σχετική απόφαση-εισήγηση της καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής ή την παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2.  Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση

2.1.   Η αξιολόγηση των προσφορών που θα επιλεγούν κατά την προηγούμενη διαδικασία ως αποδεκτές, θα γίνει με τα κριτήρια που προβλέπονται στο Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 333Β/28.3.2001) για διαγωνισμούς με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι τα εξής :

§         Η συμφωνία των προσφορών προς τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης

§         Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

§         Οι προσφερόμενες τιμές σε σχέση με τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία για τις τιμές που προσφέρθηκαν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς.

§         Οι προκύπτουσες από την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου διασφαλίσεις για την ποιότητα του υπό εκτέλεση έργου και τα γενικότερα συμφέροντα του Ο.Α.Σ.Α.

2.2.   Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στην παρούσα διακήρυξη όρους, και ο οποίος έχει υποβάλει την  προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

2.3.   Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή  Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. θα ανακοινωθεί δε εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη. 

3.  Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανάθεση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή το Δ.Σ. του Οργανισμού ανεξάρτητα από την πρόταση των Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, μπορεί να αποφασίσει για τα εξής:

α)   Κατακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

β)   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.

γ)   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ανάθεση του υπ\’όψη έργου ύστερα από διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της κείμενης Νομοθεσίας

δ)   Ματαίωση της ανάθεσης του έργου.


 

Στις περιπτώσεις που ακυρωθεί ολόκληρη τη διαδικασία του διαγωνισμού ή ματαιωθεί η ανάθεση του έργου ο Ο.Α.Σ.Α. δεν υποχρεούται σε καμιά απολύτως αποζημίωση ή άλλη οποιαδήποτε παροχή προς οιονδήποτε άμεσα ή έμμεσα διαγωνιζόμενο.

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ειδοποιείται εγγράφως και υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα επίσημα δικαιολογητικά νομιμοποίησής του (όπως αυτά θα ζητηθούν από τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού) και την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία και θα παραμείνει στον Οργανισμό, μέχρι της πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

 

1.  Επίλυση Διαφορών

1.1.   Σε περίπτωση διαφορών, ως προς την διακήρυξη και σύμβαση, ο μειοδότης υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας του Οργανισμού.

1.2.   Στη σύμβαση, μπορεί να ορισθεί, ότι για την επίλυση τυχόν διαφορών, αντί της προσφυγής στα Δικαστήρια η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που θα ορίζεται  από την ισχύουσα, κάθε φορά, σχετική νομοθεσία.

Σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις της διαιτησίας, θα είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλομένους.

2.  Συμπληρωματικές διατάξεις

2.1.   Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, είναι δακτυλογραφημένα και συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

2.2.   Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον αναδειχθησόμενο μειοδότη του διαγωνισμού, ο Οργανισμός απαλλάσσεται οποιασδήποτε τυχόν μορφής ευθύνης, από διαπραγματεύσεις, τόσον απέναντί του, όσο και απέναντι οποιουδήποτε άλλου που πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Ακόμα ο Ο.Α.Σ.Α. επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να απορρίψει μία ή και όλες τις προσφορές σε περίπτωση που κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, ή και να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κρίνει ότι οι προσφορές είναι τεχνικά μη αποδεκτές ή οικονομικά ασύμφορες.

2.3.   Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης, που θα καταρτισθεί θα γίνεται μόνο εγγράφως.

2.4.   Ο Οργανισμός και ο μειοδότης, που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό θεωρείται ότι έχουν πλήρη γνώση των όρων της σύμβασης που θα καταρτισθεί.

2.5.   Αποκλείεται η διάρρηξη της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον μειοδότη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, επειδή θα είναι αποτέλεσμα ελεύθερης θέλησής του και θα έχει πλήρη γνώση των πραγμάτων και υποχρεώσεών του, πλην της περίπτωσης, κατά την οποία ο Οργανισμός αποδεδειγμένα και αδικαιολόγητα δεν θα συμμορφούται προς τις υποχρεώσεις του, που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα καταρτισθεί.

2.6.   Απαλλαγή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της σύμβασης και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αναγνωριζομένη από αυτά εγγράφως.


2.7.   Απαγορεύεται από τον ανάδοχο του υπό ανάθεση έργου η υποκατάστασή του στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, σε οποιοδήποτε μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη γραπτή και ρητή συγκατάθεση του Οργανισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός θα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, οπότε επέρχονται σε βάρος αυτού οι συνέπειες που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση και το νόμο.

2.8.   Κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα, που επιβάλλεται με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις βαρύνει τον ανάδοχο του υπό ανάθεση έργου

2.9.   Οι όροι της παρούσας διακήρυξης είναι επικρατέστεροι των γενικών όρων διενέργειας των διαγωνισμών του Ο.Α.Σ.Α. σε όσες περιπτώσεις υπάρχει διαφορά μεταξύ τους και όλων αυτών κατισχύουν οι όροι και οι συμφωνίες  της σύμβασης που θα υπογραφεί.

2.10.   Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Διοκητικού του Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, Αθήνα τηλέφωνο 210-8200971, (Υπεύθυνη η κα Τ.Ζώταλη) όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00 έως 14.00.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                                    Ημερομηνία έκδοσης

                                                                                       ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

\”ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ\” (Ο.Α.Σ.Α)

Μετσόβου 15 Α Θ Η Ν Α

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …..…………………(και ολογράφως) …………..………..……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………..….…………………….. Δ\\νση……………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση ……………………………(αρ.διακ/ξης……/…….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας αυτής.

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(ΟΑΣΑ)

 

Διακήρυξη 6675/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./05.06.2013

 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

 

 

«ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

 


 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ

 

2013


 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) της Εταιρείας (των Εταιρειών):

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

ΔΗΛΩΝΩ (ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ):

 

1.   Ότι η Εταιρεία (οι Εταιρείες) μας :

 

(α) προκειμένου να διαμορφώσει(ουν) την Οικονομική Προσφορά της(τους) για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» Προϋπολογισμού 30.000 € πλέον ΦΠΑ, μελέτησε(αν) με προσοχή και έλαβε(αν) υπόψη τους:

·        Τη Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (………./2013)

·        Το παρόν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει την παρούσα δήλωση

·        Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό

 

(β) έλαβε(αν) γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των υπό ανάθεση εργασιών, των τεχνικών προδιαγραφών και του εξοπλισμού που απαιτούνται.

 

(γ)  έλαβε(αν) γνώση και συμπεριέλαβε(αν) κάθε κόστος στο παρακάτω προσφερόμενο τίμημα για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη σας …………/2013

 

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για τον καθαρισμό των γραφείων του Ο.Α.Σ.Α. για το χρονικό διάστημα ενός ετους, σε περίπτωση ανάληψης των εις την διακήρυξη σας …/2013 προβλεπομένων εργασιών συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για την αγορά των αναγκαιούντων υλικών καθαριότητος και το  εργολαβικό κέρδος ανά μήνα θα ανέρχεται σε ευρώ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (……………………………………………………………………) (ολογράφως) 

 

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για τον ανά δίμηνο καθαρισμό θα ανέρχεται σε ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (……………………………………………………………………) (ολογράφως)

 

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στην εταιρεία (στις εταιρείες) μας από τον ΟΑΣΑ προς εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του και θα καλύπτει όλα όσα προβλέπονται από τη διακήρυξη …./2013. Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ ο οποίος θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

1

Θέσεις Εργασίας Αριθμός Εργαζομένων

 

2

Ημέρες και ώρες εργασίας

 

3

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (η οποία, επισυνάπτεται)

 

4

Αναλογούντα μέτρα καθαρισμού ανά Εργαζόμενο

 

 

α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

5

Μεικτές αποδοχές εργαζομένων

Επίδομα αδείας

Δώρο Πάσχα – Χριστουγέννων

Κόστος αντικατάστασης εργαζόμενων σε κανονική άδεια

 

 

 

 

6

Ασφαλιστικές Εισφορές ΙΚΑ εργοδότη για μεικτές αποδοχές εργαζομένων, επίδομα αδείας

Δώρο Πάσχα – Χριστουγέννων και κόστους αντικατάστασης εργαζόμενων σε κανονική άδεια

 

 

 

 

7

Ύψος διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών

 

______ 

 

 

8

Ύψος αναλωσίμων

 

______ 

 

 

9

Ύψος νομίμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων

 

______ 

 

 

10

Ύψος εργολαβικού κέρδους

 

______ 

 

 

11

 Νόμιμες κρατήσεις N. 4013/15.9.2011 0,10% της αξίας του τιμολογίου

 

______ 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

 

 

 

α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

12

Διμηνιαίοι καθαρισμοί

 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

 

 

Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί (με ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με το άρθρο  68 του Ν. 3863/2010. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  22 του Νόμου 4144/2013

 

Αθήνα ………/2013

Για την       ……………………………………………………..                      (τίτλος εταιρείας)

                                                      …………………………                  (Υπογραφή)

                                                      …………………………                  (Ονοματεπώνυμο)

                                                      …………………………                  (Αρ.Δελτ.Ταυτότητας)

Πίσω στη λίστα