Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και παραμετροποίηση Storage Area Network
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και παραμετροποίηση Storage Area Network

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΡHM/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:

6673/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

ΠΛΗΡΟΦ.

:

Θ. Αντωντζίκη

ΤΗΛΕΦΩΝO

:

210 8200859

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

24.05.2013

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και εγκατάσταση Storage Area Network (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός: 16,500 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 21.06.2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.  η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STORAGE AREA NETWORK» με κεφαλαία γράμματα

β.  ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 6673/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./24.05.2013)

γ.  τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.  Φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα

β.  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

γ.  αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της

δ.  σφραγισμένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ εσωτερικά να περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.)

Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον Ο.Α.Σ.Α. όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0.10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή όπου διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων & Νέων Τεχνολογιών του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνος κ.Δ.Καταιβάτης τηλ. 210-8200806, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ. Δελούκας

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξοπλισμός, Λογισμικό και Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Storage Area Network

Η διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος EMC VNX 5100 το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον σύστημα EMC Clariion CX 300, όπως επίσης και στις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης – μετάβασης.

Η υποστήριξη του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού θα είναι τριετής και θα παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία EMC η οποία παρέχει την συντήρηση και υποστήριξη του υπάρχοντος περιβάλλοντος. Μετά την πάροδο της τριετούς εγγύησης, θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης με τους ίδιους όρους για τουλάχιστον 3 ακόμη έτη.

Τα υπό προμήθεια απαιτούμενα είναι:

 

Κωδικός Κατασκευαστή

Περιγραφή

Ποσότητα

1. ΕξοπλισμόςΛογισμικό

M-PRESW-001

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

1

WU-PREHW-001

PREMIUM HARDWARE SUPPORT – WARR UPG

1

M-PRESW-011

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT – PLATFORM/ELM

1

VNXSPSAS

2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53

1

UNIB-V51

Unisphere Block & VNX OE VNX5100

1

457-100-696

POWERPATH PP-X86-T1

4

456-103-635

POWERPATH PP-WN-COUNTR

2

POWERPATH-LS

POWERPATH LICENSE SOLUTION

1

VNX51-KIT

DOCUMENTATION KIT FOR VNX5100

1

VNXFCSFPS

ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 51/53

1

V3-VS10-600

3.5 IN 600GB 10K 6GB SAS DISK DRIVE

4

VNX51D156010F

VNX5100 DPE 15X3.5 DRV FLD IN 6X600 10K

1

 

2. Εργασίες εγκατάστασης – μετάβασης

  • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας νέου σύστηματος.

  • Ασφαλής μεταφορά δεδομένων απο το παλαιό σύστημα στο νέο.

  • Ορθή λειτουργία και πρόσβαση των κατατμήσεων των δίσκων από τους αντίστοιχους servers.

  • Εγκατάσταση – παραμετροποίηση παλαιού συστήματος ώστε να είναι προσβάσιμο και πλήρως λειτουργικό για αποθήκευση.

 

Το έργο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ώρες που θα συμφωνηθούν με τον οργανισμό και οι οποίες δύνανται να είναι μη εργάσιμες. Οποιαδήποτε υπηρεσία παρασχεθεί δεν θα πρέπει να επηρεάσει την υπάρχουσα σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης του περιβάλλοντος.


2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και το λογισμικό θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και θα υποστηρίζονται για 3 έτη από την κατασκευάστρια εταιρία. Στο διάστημα αυτό, η αποκατάσταση οποιωνδήποτε προβλημάτων θα γίνεται από την κατασκευάστρια εταιρία στα γραφεία του ΟΑΣΑ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΣΑ, εφόσον δε αυτό είναι αδύνατον, η μεταφορά του εξοπλισμού για επισκευή θα γίνεται από το προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρίας. Η επισκευή του εξοπλισμού στα γραφεία του ΟΑΣΑ θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφερθεί στην έδρα της κατασκευάστριας εταιρίας για επισκευή, η συνολική χρονική περίοδος από την αναφορά της βλάβης μέχρι την επιστροφή του επισκευασμένου εξοπλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, η κατασκευάστρια εταιρία πρέπει να ανταποκριθεί στην κλήση του ΟΑΣΑ εντός 24 ωρών. Για τους παραπάνω λόγους ο μειοδότης θα καταθέσει πριν την ανάθεση της προμήθειας, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της τιμής κατακύρωσης του διαγωνισμού. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η μεταφορά του εξοπλισμού, η επίσκεψη τεχνικού στα γραφεία του ΟΑΣΑ σε περίπτωση βλάβης, καθώς και τα ανταλλακτικά και οι σχετικές εργασίες.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από την πλήρη σειρά οδηγών συσκευών (drivers) καθώς και οτιδήποτε κριθεί απαραίτητο ώστε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το υπό προμήθεια σύστημα.

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να  περιέχουν:

·        αναλυτικά τα στοιχεία του ανωτέρω εξοπλισμού, λογισμικού και των υπηρεσιών,

·        όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την υποδομή του προσφέροντος για παροχή  εξυπηρέτησης μετά την πώληση

 

Επίσης η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 

Α/Α

Ποσότητα

Περιγραφή

Κόστος/τεμάχιο

Συνολικό Κόστος

1.

1

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT

 

 

2.

1

PREMIUM HARDWARE SUPPORT – WARR UPG

 

 

3.

1

PREMIUM SOFTWARE SUPPORT – PLATFORM/ELM

 

 

4.

1

2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53

 

 

5.

1

Unisphere Block & VNX OE VNX5100

 

 

6.

4

POWERPATH PP-X86-T1

 

 

7.

2

POWERPATH PP-WN-COUNTR

 

 

8.

1

POWERPATH LICENSE SOLUTION

 

 

9.

1

DOCUMENTATION KIT FOR VNX5100

 

 

10.

1

ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 51/53

 

 

11.

4

3.5 IN 600GB 10K 6GB SAS DISK DRIVE

 

 

12.

1

VNX5100 DPE 15X3.5 DRV FLD IN 6X600 10K

 

 

 

Υπηρεσίες Εγκατάστασης

Α/Α

Ποσότητα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόστος

1

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες εγκατάστασης

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

4. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προμήθεια θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη όταν θα έχει υλοποιηθεί η πλήρης μετάβαση από τον παλαιό εξοπλισμό στον νέο και θα έχει ελεγχθεί η ορθή λειτουργία του νέου συστήματος καθώς και η απροβλημάτιστη ενσωμάτωσή του στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, όπως επίσης οι απαραίτητες εργασίες για συνέχιση της λειτουργίας του παλαιού συστήματος ως αυτόνομη και προσβάσιμη μονάδα.

Η παράδοση του εξοπλισμού και η ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί απο τον ανάδοχο εντός 20 ημερών απο την ημερομηνία ανάθεσης του έργου στα γραφεία του ΟΑΣΑ , Μετσόβου 15, Αθήνα, 1ος όροφος.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή θα καταβληθεί εντός 60 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και αφού έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα κατατεθούν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. στα πλαίσια των κειμένων σχετικών διατάξεων.

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0.10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011

6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισμού/λογισμικού ή σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί με βάση τους παραπάνω αναφερθέντες όρους θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ\’ αριθμό Α12681/934/2.1.2001 κοινής απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001).

Πίσω στη λίστα