Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 20 αδειών χρήσης λειτουργικού windows 8.1
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 20 αδειών χρήσης λειτουργικού windows 8.1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 10663/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

:  Β.Καραπιστόλη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

:  210-8200818

:  29.7.2014

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια 20 αδειών χρήσης για την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος των σταθμών εργασίας του Οργανισμού σε Windows 8.1.

Προϋπολογισμός : 4.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 20/8/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

α.  η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α» με κεφαλαία γράμματα

β.  ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 10663/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/29.7.2014

γ.  τα στοιχεία του αποστολέα

 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.    τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

β.    φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα

γ.    αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.

δ.    σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται  χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα  βαρύνει τον ΟΑΣΑ).

Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται συνημμένα και πάντως μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Η παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση  συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά  πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων & Νέων Τεχνολογιών του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνοι κ. κ. Δ. Καταιβάτης & Γ. Τάμπασης τηλ. 210-8200806 & 210-8200952, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 


 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ

 

Part Number :

FQC – 08190

Περιγραφή :

Windows Pro 8.1 SNGL Upgrd OLP NL

Ποσότητα :

20 άδειες

 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να περιέχουν:

  • αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της,

  • αναλυτικά τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.

  • Σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

 

3.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του παραπάνω λογισμικού θα γίνει το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανάθεσης, στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα, 1ος όροφος.

 

 

4. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα ημέρες από την παραλαβή του υπό προμήθεια λογισμικού, η οποία θα πιστοποιηθεί από επιτροπή του  ΟΑΣΑ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα).

Θα γίνει κράτηση 0,10% από την αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.

 

5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν η παράδοση του υπό προμήθεια λογισμικού δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων της παρούσης ανάθεσης θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001-ΦΕΚ 333/Β/28.3.2001).

Πίσω στη λίστα