Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κονκαρδών
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κονκαρδών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:  14440/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

:  Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

:  210-8200859

:  21.10.2014

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κονκαρδών (συνημμ. τεχνική περιγραφή).

Προϋπολογισμός : 1.500 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 31/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15 ,Αθήνα, ΤΚ 10682)

 

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.  η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΚΑΡΔΩΝ» με κεφαλαία γράμματα,

β.  ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’αριθμό 14440/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./21.10.2014)

γ.  τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.  Φορολογική ενημερότητα

β.  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

γ.  δείγμα/τα του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί

δ.  αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της

ε.  σφραγισμένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ εσωτερικά να περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.).

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον Ο.Α.Σ.Α. όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή όπου διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνες κα. Κ.Περίσσιου, κα Μ.Θεολογίδου τηλ. 210-8200006, 8200969 αντίστοιχα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προμήθεια αφορά στην κονκάρδες με το νέο λογότυπο του Ομίλου Συγκοινωνίες Αθηνών.

2.     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α ΤΥΠΟΣ:

Αντικείμενο

:

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5.5 εκατ.

Εκτύπωση

:

Ψηφιακή εκτυπωση ένα χρώμα ή 4χρωμία

Μελάνι ανεξίτηλο

Μακέτα

:

Θα παραδοθεί αρχείο pdf

Β.ΤΥΠΟΣ

Αντικείμενο

:

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3.8 εκατ.

Εκτύπωση

:

Ψηφιακή εκτυπωση ένα χρώμα ή 4χρωμία

Μελάνι ανεξίτηλο

Μακέτα

:

Θα παραδοθεί αρχείο pdf

3.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και θα αφορά :

Τιμή ανά τεμάχιο και συνολική τιμή για όλη τη ζητούμενη ποσότητα.

Η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε δαπάνη του αναδόχου ή και όλα τα έξοδα (κατασκευής συσκευασίας, μεταφοράς) μέχρι την παράδοση των ειδών στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει να δοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Α ΤΥΠΟΣ

Β ΤΥΠΟΣ

 

500

TEM

1.000

TEM

2.000

TEM

100

TEM

200

TEM

500

TEM

1000

ΤΕΜ

Προσφερόμενη

τιμή/τεμάχιο

 

 

 

 

 

 

 

Αναλογών ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή προ ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

Αναλογών ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

Τελική συνολική

τιμή

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση του συνόλου των κονκαρδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 5 ημερών από την εντολή ανάθεσης. Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. Μετσόβου 15, Αθήνα και η παραλαβή τους θα πιστοποιηθεί μετά τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. από τη Δ/νση Μάρκετινγκ. Σε περίπτωση κακεκτύπων ή ελαττωμάτων των ειδών, αυτά θα αντικατασταθούν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Ο.Α.Σ.Α.

5.    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μέσα σε 60 ημέρες από την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου στον ΟΑΣΑ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα).

7.    ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση κακοτεχνίας ή μη τήρησης των λοιπών όρων της παρούσας θα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ\’ αριθμό Α12681/934/2.1.2001 κοινής απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001).

8.    ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από την κα Κ.Περίσσιου ή την κα Μ. Θεολογίδου στα τηλέφωνα 210 82.00.006 και 82.00.969 αντίστοιχα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πίσω στη λίστα