Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors – Officers (D-O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έν
Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors – Officers (D-O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έν

Κατεβάστε ολόκληρη την προκύρηξη σε .pdf αρχείο–> ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:

197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

:

Β.Καραπιστόλη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

210-8200818

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

3.1.2014

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την παροχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D&O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ (πλέον Φ.Κ.Ε.) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων υπέρ τρίτων και λοιπών επιβαρύνσεων, με τους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται παρακάτω.

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις  15/1/2014 και ώρα 10:00 στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ» με κεφαλαία γράμματα

β.   ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 197/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/3.1.2014

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.   Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στον οποίο εσωτερικά θα περιέχονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α», «Β» και «Γ».

β.   Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης (Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») στον οποίο εσωτερικά πέραν της ενυπόγραφης δήλωσης του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης θα περιέχονται:

1.   Κατάλληλα δικαιολογητικά των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της και ότι η εταιρεία λειτουργεί νόμιμα στο πλαίσιο του κωδικοποιημένου ΝΔ 400/1970 όπως ισχύει σήμερα.


 

2.   Αντίγραφο ισολογισμού της τελευταίας χρήσης.

3.   Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι αντασφαλίστριες εταιρείες. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος της ασφάλισης που θα ανακηρυχθεί από το διαγωνισμό θα αναλάβει ρητά την υποχρέωση όπως καθόλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστικού συμβολαίου η εταιρεία του καλύπτεται από αντασφαλίστρια Εταιρεία.

4.   Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

γ.   σφραγισμένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στον πίνακα καλύψεων και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. Εναλλακτικές Προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που η τιμή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, για οποιοδήποτε λόγο, η συγκεκριμένη μεταβολή θα αναφέρεται ρητά ώστε να υπολογιστεί στην αξιολόγηση, αλλιώς δεν θα ισχύει.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, (θα αναφέρεται ξεχωριστά τόσο το καθαρό ασφάλιστρο όσο και το σύνολο των επιβαρύνσεων).

Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα στην αρχή κάθε εξαμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης. Η εξόφληση θα γίνεται σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής που είναι η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α.

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και θα παρακρατείται η τυχόν προβλεπόμενη από το νόμο προκαταβολή φόρου.

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που είναι όπως προαναφέρθηκε η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση  συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.


 

Οι κυρώσεις αυτές και ειδικότερα οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες καθορίζονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. υπεύθυνη κα Β.Καραπιστόλη τηλ. 210-8200818, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : (42) σελίδες

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1.      ΔΙΔ

2.      Δ.Ο.Υ./Τμ.Προμηθειών

3.      Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού


 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D&O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων», θα περιλαμβάνει τον Πίνακα Ασφαλιστικών Καλύψεων που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (σελίδες 2), στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (σελίδες 20) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Πρόσθετη Πράξη (σελίδες 7) που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας προκήρυξης.

2.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Ασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιρειών με τη μορφή συνασφαλιστριών ασφαλιστικών εταιρειών όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 4 του Νόμου 2496/97 που ασκούν νόμιμες ασφαλιστικές εργασίες μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του Ευρύτερου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή των μελών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.).

3.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος των δικαιολογητικών και ο υποφάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών κάθε προσφέροντος.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς θα γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, για όσες κρίθηκαν από την επιτροπή αποδεκτές.

Οι υποφάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος , θα συντάξει σχετικό πρακτικό όπου θα εμφανίζεται η κατάταξη των προσφορών με βάση την χαμηλότερη τιμή.

4.   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ :

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται για το σύνολο του έργου (ετήσια ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβανομένου τόσο του καθαρού ασφαλίστρου όσο και του συνόλου των επιβαρύνσεών του)

Κάθε προσφορά θα ανταποκρίνεται σε μία ασφαλιστική  εταιρεία. Δεν είναι αποδεκτό για μια ασφαλιστική εταιρεία να καταθέτει πχ δύο ή τρείς εναλλακτικές  προσφορές.

5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ:

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη συνολική τιμή, μεταξύ των αποδεκτών προσφορών, δηλαδή των προσφορών που εκπληρώνουν όλους τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται απαράβατοι.

Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη σαν μειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε (10) εργάσιμες ημέρες, από την κοινοποίηση της κατακύρωσης σε αυτόν, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση

Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη σαν μειοδότης και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στην εταιρεία του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Α. θα είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη προσφορά ή να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού, ο δε μειοδότης που δεν προσήλθε προς υπογραφή της σύμβασης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του Ο.Α.Σ.Α. είτε από τη διαφορά της  τιμής της προσφοράς του και της τιμής προσφοράς άλλου μειοδότη είτε από τη διαφορά τιμής που θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού που θα γίνει σε βάρος του,  διατηρουμένου παράλληλα του δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να  αξιώσει την επανόρθωση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του.

6.      ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Ασφαλιστήριο) και η διάρκεια της είναι για ένα (1) έτος.

7.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, ο Ανάδοχος υποχρεούται με έξοδά του να ορίσει ένα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία του ασφαλιστηρίου και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων όσον αφορά σε συμβουλές, υποβολή και ολοκλήρωση απαιτήσεων.

8.   ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Η πληρωμή του τιμήματος από τον Ο.Α.Σ.Α. θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες (50%) δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης.

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.


 

Κατά την πληρωμή, μαζί με το τιμολόγιο, θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

9.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση μη τήρησης ή μη ορθής τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους του ασφαλιστηρίου που θα υπογραφεί, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ. (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001 – ΦΕΚ 333/Β/28.3.2001).

10. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί με βάση αυτή, διέπονται και συμπληρώνονται από τον. Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001 – ΦΕΚ 333/Β/28.3.2001). και από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορά ή διένεξη που θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

11. Τροποποίηση της Σύμβασης

Εφόσον προκύψει ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί αυτό θα γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη θα δίδονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα Θ. Αντωντζίκη τηλ. 210-8200859, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες


 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

1.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ:

 

1.1.

Όριο Αποζημίωσης για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο (Σημείο 2.(Α) του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

 

€ 20.000.000,00

 

1.2

Δικαστικά  Εξοδα  για το Υποοριο σε περίπτωση Ρύπανσης για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο (Σημείο 2, (Β) του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

Δεν ζητείται κάλυψη

2.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:

 

 

2.1.

Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου εκτός των ΗΠΑ: (Σημείο 3. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

Χώρις απαλλαγή

 

2.2.

Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις ΗΠΑ: (Σημείο 3. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

Δεν ισχυει απαλλαγη λόγω του οτι εξαιρούνται οι ΗΠΑ

 

 

Οι ανωτέρω Απαλλαγές αφορούν μόνο Ζημίες για τις οποίες οφείλεται Αποζημίωση σε Ασφαλισμένο Πρόσωπο

3.

Ασφαλιστική Περίοδος: (Σημείο 4. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

Από:___ Μέχρι:____

 

4.

Εκτεταμένη  Περίοδος Αναγγελίας (Σημείο 5. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

(Α) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο κάλυψης 5 ετών

(Β) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο 6 ετών όσον αφορά οποιοδήποτε Συνταξιοδοτημένο Ασφαλισμένο Πρόσωπο

5.

Ημερομηνία από την οποία εφεξής καλύπτονται μη προβλειθείσες αξιώσεις τρίτων (Σημείο 6. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

Ημερομηνία Εναρξης Καλυψης

6.

Ποσό Ιδιωτικής Τοποθέτησης / Δημόσιας Εγγραφής: (Σημείο 7. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

Ευρώ 500,000,000

7.

Δωσιδικία

Δικαστήρια Αθηνών

8.

Γεωγραφικά  Όρια

Παγκόσμίως εξαιρουμένης της Βορείου Αμερικής

9.

Πρόσθετες Πράξεις σε Ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: (Σημείο 9. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου)

 

α)

Επέκταση κάλυψης για έξοδα υπεράσπισης ασφαλισμένου ενάντια ασφαλισμένου

Πλήρες όριο

β)

Αναδρομική  Ισχύς

Απεριόριστη

γ)

Εξαίρεση απαιτήσεων Δημοσίου (με την ιδιότητα του ως μετόχου)

 

δ)

Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης, Ασφαλιστική Ρήτρα 3

Πλήρες όριο

ε)

Εξαίρεση Πτώχευσης

 

ζ)

Όρος περί μη συσσώρευσης των ορίων

 

η)

Αναγγελία και Γνωστοποίηση Απαιτήσεων

Με τεκμηριωμένο γεγονός «εξώδικο ή αγωγή»

Θ)

Τρόπος πληρωμής

2 ισόποσες δόσεις πληρωτέες 60 ημέρες από την έναρξη της κάθε δόσης

 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β                                         Αριθμός Ασφαλιστηρίου:

   XXXXXXX Insurance Company

                                                 (εφεξής «η Εταιρία»)

Σημείο 1.

Λήπτης της Ασφάλισης:

 

 

Διεύθυνση:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείο 2.

Όριο Αποζημίωσης:

(Α) Για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο ____________

 

Δικαστικά Έξοδα για το υπο-όριο σε περίπτωση Ρύπανσης:

(Β) Για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο ____________

 

 

 

Σημείο 3.

Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου εκτός των ΗΠΑ:

€ ___________

 

 

 

 

Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις ΗΠΑ:

$ ___________

 

 

 

 

Οι ανωτέρω Απαλλαγές αφορούν μόνο Ζημίες για τις οποίες οφείλεται Αποζημίωση σε Ασφαλισμένο Πρόσωπο

 

 

Σημείο 4.

Ασφαλιστική Περίοδος:

Από:    _________________

 

 

Μέχρι:  _________________ συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερών

 

 

Η τοπική ώρα αφορά τη διεύθυνση που αναφέρεται στο Σημείο 1

 

 

 

Σημείο 5.

Εκτεταμένη  Περίοδος Αναγγελίας:

(Α) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο κάλυψης 4 ετών

 

 

(Β) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο 6 ετών όσον αφορά οποιοδήποτε Συνταξιοδοτημένο Ασφαλισμένο Πρόσωπο

 

 

 

Σημείο 6.

 Ημερομηνία από την οποία εφεξής καλύπτονται μη προβλειθείσες αξιώσεις τρίτων

 

 

 

 

Σημείο 7.

Ποσό Ιδιωτικής Τοποθέτησης / Δημόσιας Εγγραφής:

 

 

 

 

Σημείο 8.

Λήξη Προηγούμενων Ασφαλιστικών Συμβάσεων:

 

 

 

 

Σημείο 9.

Πρόσθετες Πράξεις σε Ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:

 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ [CLAIMS MADE]. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ, ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Σύμφωνα με το Νόμο 2496/1997 περί Ασφαλιστικής Σύμβασης, ο Ασφαλισμένος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Το δικαίωμα εναντίωσης αν οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου διαφέρουν από την πρόταση (Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της Ασφαλιστικής Σύμβασης από τον Ασφαλισμένο, και

β)         Το δικαίωμα εναντίωσης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου εφόσον δεν έχει λάβει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Εταιρία και το ασφαλιστικό προϊόν όπως απαιτούνται σύμφωνα με το άρ. 4 παρ. 2 Η του Ν.Δ. 400/1970 (Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ)

 

____________________________                                        ____________________________

Για λογαριασμό της XXXXXX Insurance                                  Ημερομηνία

Company

 


Υπό την προϋπόθεση της καταβολής του ασφαλίστρου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης συμφωνούν τα ακόλουθα:

 

Ασφαλιστικές Ρήτρες:

Αστική Ευθύνη Μελών της Διοίκησης και Στελεχών, Ασφαλιστική Ρήτρα 1

1.                  Η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση για λογαριασμό κάθε  Ασφαλισμένου Προσώπου,  στο μέτρο που για την εν λόγω αξίωση δεν θεωρείται Δικαιούμενος Αποζημίωσης.

Αποζημίωση Ασφαλισμένης Επιχείρησης, Ασφαλιστική Ρήτρα 2

2.                  Η Εταιρία θα καταβάλει, εκ μέρους κάθε Ασφαλισμένης Επιχείρησης, την Αποζημίωση στο μέτρο που οφείλεται αποζημίωση στα Ασφαλισμένα Πρόσωπα της Ασφαλισμένης Επιχείρησης για τη Ζημία αυτή.

Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης, Ασφαλιστική Ρήτρα 3

3.                  Η Εταιρία θα καταβάλει, εκ μέρους κάθε Ασφαλισμένου Προσώπου, τα Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης.

 

Ορισμοί

4.         Στο παρόν Ασφαλιστήριο η λέξη πρόσωπο(α), όποτε εμφανίζεται, σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο(α), εκτός αν άλλως προβλέπεται. Όταν χρησιμοποιούνται έντονοι χαρακτήρες στο Ασφαλιστήριο, θα νοούνται τα ακόλουθα:

            Απαίτηση σημαίνει:

            (α)       μόνο όσον αφορά τις Ασφαλιστικές Ρήτρες 1 και 2:

            (i)         Αξίωση

(ii)        διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τρίτων, ανταπαιτήσεων ή διαιτητικών διαδικασιών

(iii)               διαδικασίες ενώπιον ποινικών δικαστηρίων

(iv)              επίσημες διοικητικές ή ρυθμιστικές διαδικασίες που κινούνται από την κατάθεση έγγραφων κατηγοριών

που προβάλλεται για πρώτη φορά κατά Ασφαλισμένου Προσώπου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου σχετικά με τον ισχυρισμό τέλεσης Άδικης Πράξης.

      (β)       μόνο όσον αφορά την Ασφαλιστική Ρήτρα 3, την Επίσημη Έρευνα

 

Έξοδα Υπεράσπισης σημαίνει το τμήμα εκείνο της Αποζημίωσης που συνίσταται σε εύλογα και αναγκαία έξοδα, δαπάνες, χρεώσεις και αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των αμοιβών δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων) που ανακύπτουν κατά την υπεράσπιση ή τη διερεύνηση της Απαίτησης (εξαιρουμένων των εσωτερικών εταιρικών δαπανών της Ασφαλισμένης Επιχείρησης). Τα Έξοδα Υπεράσπισης περιλαμβάνουν επίσης το καταβεβλημένο ασφάλιστρο για ασφαλιστικά έγγραφα ή ομόλογα, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση έφεσης αλλά χωρίς την υποχρέωση να προσκομισθούν ή να παρουσιασθούν τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά έγγραφα ή ομόλογα.

Αξίωση σημαίνει η έγγραφη αξίωση από Τρίτα Πρόσωπα για την καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης ή μη χρηματικής αποκατάστασης βασιζόμενη σε πραγματικά περιστατικά ή συνθήκες που θα αποτελούσαν τη νομική βάση αγωγής.

Εργατική Απαίτηση σημαίνει η Απαίτηση Ασφαλισμένου Προσώπου ή πρώην, παρόντος ή μελλοντικού υπαλλήλου Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή  Εξωτερικού Νομικού Προσώπου ή απαίτηση που εγείρεται από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή αρμόδια για την εποπτεία της εργασιακής πρακτικής, βασίζεται σε ή ανακύπτει από πραγματικό ή ισχυριζόμενο, παράνομο ή άδικο, σχετιζόμενο με την εργασία: πειθαρχικό μέτρο, απόλυση, απαλλαγή ή λήξη της σύμβασης εργασίας, παραβίαση προφορικής ή έγγραφης σύμβασης, αναληθή δήλωση, άνιση μεταχείριση (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης), αδυναμία παροχής εργασίας ή προαγωγής, αποστέρηση επαγγελματικής ευκαιρίας, αδυναμία διατήρησης αξιώματος, αξιολόγηση, παραβίαση ιδιωτικού βίου, δυσφήμιση ή πρόκληση ψυχικής οδύνης συναισθηματικής φόρτισης.

Επίσημη Έρευνα σημαίνει τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας, ως προς τη συμπεριφορά, όσον αφορά την Ασφαλιστική Ιδιότητα Ασφαλισμένου προσώπου, η οποία διενεργείται για πρώτη φορά κατά την Ασφαλιστική Περίοδο από κυβερνητική, εποπτική, επαγγελματική ή νόμιμη αρχή με αρμοδιότητα να διεξάγει έρευνα το Ασφαλισμένο αυτό Πρόσωπο.

Δικαιούμενος Αποζημίωσης σημαίνει, ανεξαρτήτως όλων των συμβατικών περιορισμών ή των περιορισμών στο ιδρυτικό έγγραφο, καταστατικό, εσωτερικό κανονισμό, αποφάσεις των μετόχων ή του διοικητικού συμβουλίου ή αποφάσεις άλλων διοικητικών οργάνων Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή Εξωτερικού Νομικού Προσώπου,  ο οποίος δεν κωλύεται από το νόμο ή λόγω πτώχευσης να αποζημιωθεί ή να εξοφληθεί από Ασφαλισμένο Οργανισμό ή Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο.

Ασφαλισμένος σημαίνει κάθε Ασφαλισμένο Οργανισμό ή Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

Ιδιότητα του Ασφαλισμένου σημαίνει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο ή στις οποίες έχει διορισθεί ή προσληφθεί να εκτελεί υπό την διοικητική ή επαγγελματική του ιδιότητα ή στα πλαίσια της σχέσης εμπιστοσύνης εντός Ασφαλισμένης Επιχείρησης.

Ασφαλισμένη Επιχείρηση σημαίνει νομικό πρόσωπο που είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης ή μία Θυγατρική του.

Ασφαλισμένο Πρόσωπο σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει υπάρξει, είναι τώρα ή θα γίνει:

α)         διευθυντής ή στέλεχος, ή το αντίστοιχο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, μίας Ασφαλισμένης Επιχείρησης, καθώς επίσης και:

i)          ο/η νόμιμος/η σύζυγος, εάν επέχει θέση συνεναγόμενου/ης, αποκλειστικά λόγω της συζυγικής του/της σχέσης, ή

ii)         κληρονόμοι, νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι σε περίπτωση θανάτου διευθυντή ή στελέχους ή σε περίπτωση αδυναμίας του/της, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης αυτού.

Αποκλειστικά όμως μόνο για την περίπτωση της Άδικης Πράξης του διευθυντή ή του στελέχους ή,

β)         ο υπάλληλος μίας Ασφαλισμένης Επιχείρησης, αλλά μόνο:

(i)         σε σχέση με Εργατική Απαίτηση

(ii)        στο βαθμό που ο υπάλληλος αυτός ενεργεί υπό διευθυντική ή εποπτική του ιδιότητα ή υπό την ιδιότητα  Εξωτερικού Στελέχους, ή,

(iii)               σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση κατά την οποία ο υπάλληλος ενάγεται μαζί με τον διευθυντή ή το στέλεχος Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή το αντίστοιχο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία,

Στα Ασφαλισμένα Πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί ελεγκτές Ασφαλισμένης Επιχείρησης, οι εκκαθαριστές, σύνδικοι, διαχειριστές, επόπτες ή άλλα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην πτωχευτική διαδικασία Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία Ασφαλισμένης Επιχείρησης.

Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης  σημαίνει το τμήμα εκείνο της Αποζημίωσης που συνίσταται σε εύλογες και αναγκαίες αμοιβές νομικής εκπροσώπησης και σχετικές επαγγελματικές αμοιβές, οι οποίες έχουν καταβληθεί προσωπικά από Ασφαλισμένο  Πρόσωπο για την εκπροσώπησή του κατά την Επίσημη Έρευνα όπου η παρουσία του απαιτείται από το σώμα που κίνησε τη διαδικασία  της Επίσημης Έρευνας,  αλλά οι οποίες έχουν καταβληθεί μόνο μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Ασφαλισμένου Προσώπου από το σώμα αυτό ότι βρίσκεται υπό εξέταση το εάν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ευθύνεται ή όχι για ηθελημένη κακή διαχείριση.

Αποζημίωση σημαίνει το ποσό το οποίο ένα Ασφαλισμένο Πρόσωπο είναι νομικά και προσωπικά υπεύθυνο να καταβάλει αναφορικά με μία Απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων:

(α)       Εξόδων Υπεράσπισης

(β)       Εξόδων Νομικής Εκπροσώπησης, και

(γ)        επιδίκασης αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων ποινικών, παραδειγματικών ή αυξημένων αποζημιώσεων, δικαστικών αποφάσεων, δικαστικών εξόδων του ενάγονται και ποσά που καταβάλλονται μετά από διακανονισμό.

 

Η Αποζημίωση δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

                        I).                  Μη ασφαλίσιμα αντικείμενα βάσει του Ελληνικού δικαίου,

                       II).                  πρόστιμα ή κυρώσεις ή το πολλαπλάσιο επιδικασθέντος ποσού πολλαπλών αποζημιώσεων

                     III).                  σωφρονιστικές, παραδειγματικές ή αυξημένες αποζημιώσεις οποιασδήποτε Εργατικής Απαίτησης εκτός αν επιδικάσθηκαν για δυσφήμηση που σχετίζεται με την εργασία, ή

                    IV).                  Οποιοδήποτε ποσό για το οποίο το Ασφαλισμένο Πρόσωπο απαλλάσσεται της πληρωμής του πέραν του δικαιώματός του προς Αποζημίωση

Θέση Στελέχους Εκτός Εταιρίας σημαίνει τη θέση διευθυντή, στελέχους, θεματοφύλακα, ή του αντίστοιχου σε κάθε δικαιοδοσία, που κατέχει Ασφαλισμένο  Πρόσωπο υπό την  Ιδιότητα του ως Ασφαλισμένου Προσώπου σε Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο εφόσον η θέση αυτή αναλήφθηκε και διατηρείται κατόπιν ειδικού έγγραφου αιτήματος της Ασφαλισμένης Επιχείρησης.

 

Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο σημαίνει το νομικό πρόσωπο:

α)                 στο οποίο μία Ασφαλισμένη Επιχείρηση είναι μέτοχος,

β)         το οποίο απαλλάσσεται φόρου, αποτελεί  μη κερδοσκοπικό οργανισμό, επαγγελματικό σωματείο ή εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα, ή

γ)         του οποίου οι διευθυντές ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις κατευθυντήριες γραμμές του Ασφαλισμένου Προσώπου.

 

Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο δεν περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο:

                          i)                  που εμπίπτει στον ορισμό της Ασφαλισμένης Επιχείρησης, ή

ιι)         οι μετοχές του οποίου αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α., εκτός αν θεωρείται ως τέτοιο με πρόσθετη πράξη

 

Ζημία σε Βάρος Προσώπου σημαίνει κάθε σωματική βλάβη, πνευματική ασθένεια, ή

 

 (εξαιρουμένης της ψυχικής οδύνης που αφορά Εργατική Απαίτηση), ασθένεια, νόσο ή θάνατο φυσικού προσώπου.

Λήπτης της Ασφάλισης σημαίνει το πρόσωπο που αναφέρεται στο Σημείο 1 των Δηλώσεων.

Ασφαλιστική Περίοδος σημαίνει τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο Σημείο 4 των Δηλώσεων αλλά μπορεί να λήξει συντομότερα όταν η λήξη λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις Παραγράφους 19 ή 28 κατωτέρω.  Αν αυτή η περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του ενός έτους, τότε τα Όρια Αποζημίωσης που αναφέρονται στο Σημείο 2 (Α) των Δηλώσεων θα αποτελούν το ανώτατο Όριο Αποζημίωσης από μέρους της Εταιρίας για ολόκληρη την περίοδο.

Ρυπαντικές Ουσίες σημαίνει κάθε ουσία που επέχει χαρακτηριστικά επικίνδυνα προς το περιβάλλον ή προκαλεί αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, στερεών, υγρών, αερίων ή θερμικών ερεθιστικών ουσιών, μολυσματικών ουσιών ή καπνού, αναθυμιάσεων, αιθάλης, αναθυμιάσεων οξέων, αλκαλίων, ρύπων, χημικών αποβλήτων και απορριμμάτων, εξατμίσεων, οσμών, λυμάτων, πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, νοσοκομειακών ή λοιμωδών αποβλήτων, αμιάντου, προϊόντων αμιάντου και ηχορύπανσης.

Ρύπανση σημαίνει:

α)         κάθε πραγματική, πιθανή ή επαπειλούμενη έκθεση σε ή δημιουργία, αποθήκευση, μεταφορά, έκλυση, εκπομπή, απελευθέρωση, διασπορά, διαρροή, διαχείριση, απομάκρυνση ή απόρριψη κάθε ρυπαντικής ουσίας, ή

β)         κάθε ρυθμιστική διάταξη, εντολή, οδηγία ή αίτηση για δοκιμή, παρακολούθηση, καθαρισμό, απομάκρυνση, καταστολή, διαχείριση, αποτοξίνωση,  ή ουδετεροποίηση κάθε Ρυπαντικής Ουσίας, ή κάθε πράξη με σκοπό την πρόθεση ή την αναμονή επιβολής τέτοιων κανονιστικών ρυθμίσεων, εντολών, οδηγιών η αιτημάτων.

Περιουσιακή Ζημία σημαίνει κάθε υλική ζημιά ή καταστροφή ή αδυναμία ή απώλεια χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο σημαίνει οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει παύσει να ενεργεί υπό την Ιδιότητα του ως Ασφαλισμένου Προσώπου πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου για άλλους λόγους πέραν της απομάκρυνσής του από διευθυντική θέση ή θέση στελέχους.

Συναλλαγές επί Χρεογράφων σημαίνει η αγορά ή η πώληση ή η προσφορά προς αγορά ή πώληση κάθε χρεογράφου που έχει εκδοθεί από Ασφαλισμένο Οργανισμό.

.Αγωγή μετόχου έπ’ ονόματι της εταιρίας σημαίνει ένδικη Απαίτηση που ασκήθηκε για λογαριασμό της ασφαλισμένης επιχείρησης από ένα μέτοχο της με την ιδιότητα του αυτή και όχι με την παρότρυνση ή την εντολή Ασφαλισμένου

Θυγατρική σημαίνει εταιρία την οποία η Ασφαλισμένη Επιχείρηση άμεσα ή έμμεσα ελέγχει μέσω :

α)         της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου

β)         του δικαιώματος διορισμού ή απομάκρυνσης της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου , ή

γ)         του πλήρους ελέγχου, βάσει έγγραφης συμφωνίας με άλλους μετόχους, της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν.

Τρίτο Πρόσωπο σημαίνει κάθε πρόσωπο εκτός της Ασφαλισμένης Επιχείρησης, ή διευθυντή ή στέλεχος Ασφαλισμένης Επιχείρησης.

Η.Π.Α. είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη και οι κτήσεις τους καθώς και κάθε πολιτεία ή πολιτική  υποδιαίρεσή τους.

Μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης σημαίνει Απαίτηση από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου αλλά δεν αποτελεί  Αμερικανική (Η.Π.Α.) ασφαλισμένη Απαίτηση (εφεξής «Απαίτηση Η.Π.Α.»).

Απαίτηση Η.Π.Α. σημαίνει Απαίτηση που ασκείται ή διατηρείται, εν όλω ή εν μέρει, στις Η.Π.Α. η βασίζεται εν όλω ή εν μέρει, σε οιαδήποτε μη Άδικη Πράξη που διεπράχθη στις Η.Π.Α., ή διέπεται από νομοθεσία των Η.Π.Α.

Άδικη Πράξη σημαίνει κάθε άδικη πράξη ή παράληψη, λάθος, λανθασμένη διατύπωση ,παραπλανητική δήλωση, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος τελεσθείσα ή αποπειραθείσα ή φερόμενη ως γενομένη ή αποπειραθείσα από Ασφαλισμένο Πρόσωπο ατομικά ή άλλως, υπό την Ιδιότητά του ως Ασφαλισμένου, ή κάθε άλλη απαίτηση εναντίον τους του εξαιτίας της ως άνω ιδιότητας.

 

Εξαιρέσεις σε όλες τις Ασφαλιστικές Ρήτρες:

5.         Η Εταιρία δεν θα υποχρεούται σε Αποζημίωση για οποιαδήποτε Απαίτηση:

α)         βασίζεται, ή ανακύπτει, ή συνδέεται με οποιοδήποτε συμβάν αν έχει δοθεί έγγραφη γνωστοποίηση του συμβάντος  βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο η παρούσα ανανεώνει, αντικαθιστά, ή αποτελεί τη συνέχειά του μερικώς ή στο σύνολό του.

β)         βασίζεται, ανακύπτει, ή σχετίζεται με οποιαδήποτε αναγγελία απαίτησης, αγωγή, αίτημα, μήνυση ή άλλες εκκρεμείς διαδικασίες ή διαταγές, διάταγμα ή δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί υπέρ ή κατά οποιουδήποτε Ασφαλισμένου Προσώπου ή Εξωτερικού Νομικού Προσώπου κατά ή πριν την Ημερομηνία από την οποία εφεξής καλύπτονται μη προβλειθείσες αξιώσεις τρίτων όπως περιγράφεται στο Σημείο 6 των Δηλώσεων ή σχετίζεται με περιστατικό, συμβάν ή κατάσταση ίδια ή ουσιωδώς παρεμφερή με τα αναγραφόμενα ή ισχυριζόμενα στην αγωγή, αίτημα, μήνυση , άλλες διαδικασίες, διαταγή, διάταγμα ή δικαστική απόφαση.

γ)         αφορά  Ζημίες σε Βάρος Προσώπων ή Περιουσιακή Ζημία.

δ)         αφορά παράβαση ισχύοντος νόμου, παράβαση καθήκοντος ή εμπιστοσύνης από Ασφαλισμένο Πρόσωπο που αφορά την καταβολή εφάπαξ ποσού σε συνταξιούχο λόγω ορίου ηλικίας, συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, προγράμματα υγείας ή άλλων παροχών προς υπαλλήλους, τα οποία τίθενται σε ισχύ ή διατηρούνται με σκοπό την παροχή προνομίων σε υπαλλήλους ή διευθυντές.

ε)         βασίζεται, ανακύπτει ή συνδέεται με δόλια πράξη ή παράλειψη ή σκόπιμη παράβαση νόμου από το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, αν διαπιστωθεί δόλος ή παράβαση δικαστικής απόφασης ή άλλης μορφής τελεσίδικη απόφαση ή αν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο παραδεχθεί την ύπαρξη δόλου ή παράβασης

στ)       βασίζεται, ανακύπτει ή συνδέεται με δραστηριότητες του Ασφαλισμένου Προσώπου  από τις οποίες αποκομίζει προσωπικά οφέλη, με αμοιβή ή όφελος, τα οποία δεν δικαιούται νόμιμα το Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

(ζ)  η οποία είναι Απαίτηση Η.Π.Α. από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Ασφαλισμένου, εκτός από:

                                            i)                  Αγωγή μετόχου έπ’ ονόματι της εταιρίας

                                           ii)                  Εργατική Απαίτηση

                                         iii)                  Απαίτηση Ασφαλισμένου Προσώπου για εισφορά ή αποζημίωση, αν η Απαίτηση αυτή προκύπτει άμεσα από άλλη Απαίτηση που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο.

                                         iv)                  Απαίτηση από Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

                                          v)                  Απαίτηση από Ασφαλισμένο Οργανισμό, λόγω πτώχευσης και κατόπιν εκκίνησης της διαδικασίας από τον εκκαθαριστή, σύνδικο πτώχευσης, διαχειριστή, επιβλέποντα ή άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στη διαδικασία εκκαθάρισης προσώπου με σκοπό την αποκατάσταση βάσει του Νόμου περί Πτώχευσης του 1986 ή κάθε κωδικοποίηση, τροποποίηση, ή θέση εκ νέου σε εφαρμογή του παρόντος σύμφωνα με τη κρατούσα νομοθεσία ή βάσει  αντίστοιχης νομοθεσίας άλλης δικαιοδοσίας, ή

                                         vi)                  Έξοδα Υπεράσπισης

 

6.         Η Εταιρία, δεν υποχρεούται σε καταβολή Αποζημίωσης που συνδέεται με Απαίτηση που προβάλλετια και διατηρείται πλήρως ή μερικώς στις Η.Π.Α. και η οποία βασίζεται, ανακύπτει, ή απορρέει από Ρύπανση, με εξαίρεση τη Ζημία ως αποτέλεσμα Παρεπόμενης Πράξης Μετόχου ή άλλης διαδικασίας που κινείται από μέτοχο Ασφαλισμένης Επιχείρησης υπό αυτή του την ιδιότητα, για την οποία την Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν δικαιούται Αποζημίωσης.

7.         Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε καταβολή Αποζημίωσης που συνδέεται με Απαίτηση που εγείρεται και διατηρείται αποκλειστικά εκτός των ΗΠΑ σχετικά με Ρύπανση, με εξαίρεση τα Έξοδα Υπεράσπισης μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο υπό-όριο των Δαπανών Υπεράσπισης για Ρύπανση που αναφέρεται στο Σημείο 2 (β) των Δηλώσεων.

 

Διαιρετό και Εύλογο των Εξαιρέσεων

8.                  (α) Προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται συγκεκριμένη εξαίρεση, κανένα γεγονός σχετικό ή πληροφορίες που κατέχει Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν θα αποδίδονται σε άλλο Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

(β) Κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο συμφωνεί ότι οι εξαιρέσεις των Παραγράφων 5, 6 και 7 ανωτέρω είναι εύλογες λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης και τις τεχνικές ανάγκες του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που τμήμα οιωνδήποτε εξαιρέσεων των Παραγράφων 5, 6 και 7 κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη, οι λοιπές εξαιρέσεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

 

Παράταση Περιόδου Αναγγελίας Απαίτησης

9.         (α)       Στην περίπτωση που η Εταιρία , με εξαίρεση την περίπτωση της μη καταβολής ασφαλίστρου, ή ο Λήπτης της   Ασφάλισης αρνηθεί την ανανέωση του παρόντος Ασφαλιστηρίου, τότε:

 

                                            i)      Ο Λήπτης της Ασφάλισης και τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση της περιόδου αναγγελίας απαίτησης, όπως αναφέρεται στο Σημείο 5(Α) των Δηλώσεων εφόσον η Εταιρία έχει ειδοποιηθεί εγγράφως για τη χρήση της δυνατότητας αυτής εντός 30 ημερών μετα την ημερομηνία λήξης της Ασφαλιστικής Περιόδου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανακύψει καμία από τις περιστάσεις που περιγράφονται στις Παραγράφους 17 (α) ή 17 (β). Η παράταση της περιόδου αναγγελίας απαίτησης αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της Ασφαλιστικής Περιόδου και θα αφορά μόνο Άδικες Πράξεις και Επίσημες Έρευνες που διενεργήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή, και

                                           ii)      Κάθε Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο θα έχει την Παράταση Περιόδου Αναγγελίας Απαίτησης, όπως αναφέρεται στο Σημείο 5(Β) των Δηλώσεων. Η ως άνω περίοδος παράτασης αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο καθίσταται Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο και θα ισχύει μόνο για Άδικες Πράξεις και Επίσημες Έρευνες που διενεργήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή.

 

(β)       Αν, πριν ή κατά την παράταση περιόδου αναγγελίας απαίτησης, που μπορεί να έχει χορηγηθεί ή έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την Παράγραφο 9 (α) ή (β), η Ασφαλισμένη Επιχείρηση  συνάψει άλλη ασφαλιστική σύμβαση που παρέχει κάλυψη αστικής αστικής ευθύνης μελών της διοίκησης και στελεχών (ανεξάρτητα από το εάν παρέχει ίδια κάλυψη με το Ασφαλιστήριο εν ισχύ), τότε ή ως άνω περίοδος λήγει (ή αν δεν έχει χορηγηθεί παύει η δυνατότητα χορήγησής της).

(γ)        Απαίτηση που γεννάται κατά την ληφθείσα παράταση περιόδου αναγγελίας απαίτησης θεωρείται ότι γεννήθηκε κατά την Ασφαλιστική Περίοδο.

 

Όρια Αποζημίωσης και Απαλλαγές

10.       Η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας για το σύνολο των Ζημιών, που καλύπτονται από τον Ασφαλιστική Ρήτρα 1 ή/και Ασφαλιστική Ρήτρα 2, ή/και Ασφαλιστική Ρήτρα 3 ή/και άλλως, που αφορούν τις Απαιτήσεις που προβάλλονται για πρώτη φορά ή θεωρείται ότι προβάλλονται κατά την Ασφαλιστική Περίοδο κατά ενός ή περισσοτέρων Ασφαλισμένων δεν θα υπερβαίνει τα Όρια Αποζημίωσης για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο που αναφέρονται στο Σημείο 2 (Α) των Δηλώσεων.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας για Ζημίες σε σχέση με τις οποίες καθορίζεται υπό-όριο για κάθε μία Ζημία και / ή για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο στις Δηλώσεις ή σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα είναι το καθορισμένο υπό-όριο. Τα υπό-όρια αποτελούν μέρος και δεν προστίθενται στη συνολική ευθύνη της Εταιρίας που αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα Παράγραφο 10.

Τα Έξοδα Υπεράσπισης και Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης αποτελούν μέρος και όχι προσθήκη στο Όριο Ευθύνης που αναφέρεται στο Σημείο 2(Α) των Δηλώσεων. Το Όριο Ευθύνης μειώνεται κατά το ποσό κάλυψης από μέρους της Εταιρίας των Εξόδων Υπεράσπισης και Εξόδων Νομικής Εκπροσώπησης. Η καταβολή από την Εταιρία των Εξόδων Υπεράσπισης ή Εξόδων Νομικής Εκπροσώπησης μειώνει τα Όρια Ευθύνης.

Κάθε Ζημία που ανακύπτει από την ίδια Άδικη Πράξη ή/και ανακύπτει από Άδικες Πράξεις που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αιτιώδους συνάφειας και αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους Ασφαλισμένους, θεωρείται μία Ζημία και ότι έχει ανακύψει κατά την πρώτη Ασφαλιστική Περίοδο κατά την οποία η Απαίτηση προβλήθηκε για πρώτη φορά με επίκληση της ανωτέρω Άδικης Πράξης ή Άδικων Πράξεων που συνδέονται μεταξύ τους με αιτιώδη συνάφεια.

Η ευθύνη της Εταιρίας για κάθε Απαίτηση περιορίζεται μόνο σε Ζημία που συνδέεται με καλυπτόμενη Ζημία και μόνο ως προς το μέρος της Ζημίας που συνδέεται με τέτοιο τρόπο και υπερβαίνει την εφαρμοζόμενη Απαλλαγή που αναφέρεται στο Σημείο 3 των Δηλώσεων, η οποία καταβάλλεται από τους Ασφαλισμένους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και με δικό τους κίνδυνο.

Τα ποσά που αναφέρονται ως Όρια Ευθύνης και υπό-όρια αποτελούν το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλους τους Ασφαλισμένους μαζί, και όχι ανώτατο όριο ανά Ασφαλισμένο.

 

Αναγγελία και Γνωστοποίηση

11.       Προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας για Απαίτηση σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο αποτελεί η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη έγγραφη γνωστοποίηση από την Εταιρία σχετικά με την Απαίτηση αυτή.

            Αν κατά την Ασφαλιστική Περίοδο ο Ασφαλισμένος αντιληφθεί περιστατικά που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προβολή Απαίτησης, και προβεί σε σχετική έγγραφη ενημέρωση της Εταιρίας, τότε οποιαδήποτε Απαίτηση ανακύψει μεταγενέστερα από τα περιστατικά αυτά θα θεωρείται ότι έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου. Τα περιστατικά δεν θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί εκτός αν η προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση ρητά προσδιορίζει την Άδικη Πράξη και την ημερομηνία τέλεσής της, την πιθανή ζημία, τους πιθανούς ενάγοντες και εναγομένους και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά τα περιστατικά στον Ασφαλισμένο.

            Ως προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας για Απαίτηση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, κάθε Ασφαλισμένος θα παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και συνεργασία που μπορεί να ζητήσει εύλογα η Εταιρία συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της περιγραφής της Απαίτησης, της φύσης της πιθανολογούμενης Άδικης Πράξης και της ημερομηνίας που αυτή διαπράχθηκε, της φύσης της πιθανολογούμενης ζημίας, των ονομάτων των εναγόντων και των εναγομένων και του τρόπου με τον οποίο ο Ασφαλισμένος έλαβε για πρώτη φορά γνώση της Απαίτησης.

            Η γνωστοποίηση προς την Εταιρία σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο θα γίνεται εγγράφως:

            Γνωστοποίηση Απαίτησης η περιστατικών: Τμήμα Ζημιών

            Λοιπά Αιτήματα:  Τμήμα Προστασίας Στελεχών:

XXXXXXXXXXXX Insurance Company.

                                                                       

Η γνωστοποίηση θεωρείται ισχυρή την ημερομηνία παραλαβής της από την Εταιρία στην ως άνω διεύθυνση.

 

Υπεράσπιση και Συμβιβασμός

Είναι καθήκον κάθε Ασφαλισμένου και όχι καθήκον της Ασφαλιστικής Εταιρίας (εφεξής «Εταιρία) να αμύνεται κατά Απαιτήσεων διαφορετικών από τους Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα αλά όχι το καθήκον, να υπερασπίζεται Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων και να διορίζει δικηγόρους γι’ αυτό το σκοπό.

Το βάρος της υπεράσπισης Απαιτήσεων εκτός των Μη Αμερικανικών (Η.Π.Α.) ασφαλισμένων κινδύνων κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων φέρει ο Ασφαλισμένος και όχι η Εταιρία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να υπερασπίζεται Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων και να διορίζει δικηγόρους προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, καθώς και τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κάθε Ασφαλισμένο στην έρευνα, υπεράσπιση, διαπραγμάτευση και στο συμβιβασμό κάθε Απαίτησης που φαίνεται εύλογο να καλύπτεται μερικώς ή στο σύνολό της από το παρόν Ασφαλιστήριο.

Η Εταιρία μπορεί να κάνει οποιονδήποτε συμβιβασμό Μη Αμερικανικού (Η.Π.Α.) ασφαλισμένου κίνδυνου κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης θεωρεί λογικό. Εάν ο Ασφαλισμένος δε συναινεί σε τέτοιο συμβιβασμό, η ευθύνη της Εταιρίας για Ζημιά σχετικά με την ίδια Απαίτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η Εταιρεία θα μπορούσε να έχει προβεί σε συμβιβασμό της Απαίτησης για λογαριασμό του Ασφαλισμένου συν τα Έξοδά Υπεράσπισης που προκύπτουν από την ημερομηνία που η Εταιρεία πρότεινε στον Ασφαλισμένο γραπτώς αποδοχή αυτού του συμβιβασμού και έπειτα..

Κάθε Ασφαλισμένος συμφωνεί να μην προβαίνει σε συμβιβασμό ή σε πρόταση συμβιβασμού οποιασδήποτε Απαίτησης, να μην αναλαμβάνει τα Έξοδα Υπεράσπισης ή Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης ή άλλως οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση ή να ομολογεί οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με Απαίτηση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, την οποία η Εταιρία δεν θα αρνείται χωρίς σπουδαίο λόγο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε συμβιβασμό, Έξοδα Υπεράσπισης, Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης, ανειλημμένη υποχρέωση ή ομολογία στην οποία προηγουμένως δεν έχει συναινέσει εγγράφως.

Κάθε Ασφαλισμένος υποχρεούται να μην επηρεάσει αρνητικά τη θέση της Εταιρίας ή τα μελλοντικά ή υφιστάμενα δικαιώματά της για επανείσπραξη και να παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και συνδρομή που ζητηθεί από την Εταιρία.

Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλλει στην Εταιρία εις ολόκληρον σύμφωνα με τα μερίδια ευθύνης τους κάθε ποσό που εκείνη έχει προκαταβάλλει για Έξοδα Υπεράσπισης και Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης στο βαθμό που τα συγκεκριμένα Έξοδα Υπεράσπισης και τα Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης εξαιρούνται σύμφωνα με την Παράγραφο 5(ε) ανωτέρω.

Εάν ένας μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης από έναν Ασφαλισμένο Οργανισμό περατωθεί χωρίς ο εν λόγω Ασφαλισμένος Οργανισμός να πετύχει επιδίκαση ζημιών ή συμβιβασμό από τον Ασφαλισμένο εναντίον του οποίου ο Μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης έχει ασκηθεί, τότε θα πρέπει να καταβληθεί στην Εταιρία το σύνολο των δαπανών, εξόδων, επιβαρύνσεων και αμοιβών που πληρώθηκαν ή απομένουν να πληρωθούν από οποιονδήποτε Ασφαλισμένο ή από την Εταιρία κατά την υπεράσπιση ή έρευνα αυτού του Μη Αμερικανικού (Η.Π.Α.) ασφαλισμένου κίνδυνου κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης χωρίς να υπολογίζονται  οι δαπάνες, τα έξοδα, οι επιβαρύνσεις, και οι αμοιβές τα οποία το μέλος της διοίκησης θα νομιμοποίητο να αναζητήσει  από τον Ασφαλισμένο Οργανισμό, το Λήπτη της ασφάλισης, ενώ ο ως άνω Ασφαλισμένος Οργανισμός είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή των ανωτέρω.

 

Αδυναμία Αποζημίωσης εκ μέρους της Ασφαλισμένης Επιχείρησης

13.       Αν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δικαιούται Αποζημίωσης από τον Ασφαλισμένο Οργανισμό του για καλυπτόμενη Ζημία και ο τελευταίος αρνείται να  καταβάλει για λογαριασμό του ή να τον αποζημιώσει για την ως άνω καλυπτόμενη Ζημία, τότε η Εταιρία θα καλύψει τη Ζημία για λογαριασμό του Ασφαλισμένου Προσώπου χωρίς να κάνει χρήση των Απαλλαγών του Σημείου 3 των Δηλώσεων που θα είχαν εφαρμογή σε άλλη περίπτωση. Η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης για την Απαλλαγή αυτή εντός 30 ημερών από την καταβολή. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και η Ασφαλισμένη Επιχείρηση του Ασφαλισμένου Προσώπου ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την καταβολή της αποζημίωσης αυτής. Η παρούσα παράγραφος 13 δεν εφαρμόζεται σε Ζημίες που ανακύπτουν από Στέλεχος Εκτός Εταιρίας.

 

Επιμερισμός Ζημίας

 

14.              Αν Ασφαλισμένο Πρόσωπο υφίσταται Ζημία που καλύπτεται σύμφωνα με την Ασφαλιστική Ρήτρα 2 και η οποία προκύπτει από Συναλλαγές Χρεογράφων και

α) Η Ασφαλισμένη Επιχείρηση υφίσταται επίσης μέρος ή το σύνολο της ως άνω Ζημίας, ή

 

β)         το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, σχετικά με την ίδια Απαίτηση, υφίσταται επίσης Ζημία που δεν καλύπτεται βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου και προκύπτει από Συναλλαγές Χρεογράφων

 

θεωρείται ότι αποδίδεται σε καλυπτόμενη Ζημία σε ποσοστό 80% της καλυπτόμενης αυτής Ζημίας, και όχι περισσότερο, και ότι αυτή η Ζημία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο.

Με εξαίρεση τη καθοριζόμενη στην ως άνω παράγραφο Ζημία, αναφορικά με κάθε Απαίτηση θα αποδίδεται στην καλυπτόμενη Ζημία μόνο το μέρος εκείνο της ευθύνης του Ασφαλισμένου αναφορικά με καλυπτόμενα ζητήματα από το Ασφαλιστήριο και για τα οποία το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν δικαιούται συνεισφοράς από άλλο πρόσωπο.

Αν ο Ασφαλισμένος και η Εταιρία δεν μπορούν να συμφωνήσουν στον Επιμερισμό, η Εταιρία, εφόσον ζητηθεί από τον Ασφαλισμένο, θα υποβάλει τη διαφορά σε διαιτησία ενώπιον επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν διαιτητή της επιλογής του Ασφαλισμένου, έναν διαιτητή της επιλογής της Εταιρίας, και από έναν τρίτο ανεξάρτητο διαιτητή τον οποίο επιλέγουν οι άλλοι δύο ως άνω διαιτητές.

Ο Επιμερισμός αναφορικά με τα έξοδα υπεράσπισης και Νομικής εκπροσώπησης δεν προδικάζει τον καταμερισμό των άλλων ζημιών. Οποιοσδήποτε Επιμερισμός ή καταβολή Εξόδων Υπεράσπισης ή Νομικής Εκπροσώπησης δεν προδικάζει τον επιμερισμό λοιπών Ζημιών.

 

Ασφάλιση Από Περισσότερους Ασφαλιστές

15.       Στην περίπτωση που η Ζημία καλύπτεται από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο σε ισχύ, τότε το παρόν Ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ως άνω Ζημία σύμφωνα με τους όρους μόνο στην έκταση που το ποσό της Ζημίας αυτής υπερβαίνει το ποσό της πληρωμής από άλλη ασφάλιση είτε η άλλη ασφάλιση είναι κύρια, επικουρική, πρόσθετη, έκτακτη ή άλλη εκτός αν η άλλη αυτή ασφάλιση έχει συναφθεί μόνο ως ειδική πρόσθετη ασφάλιση πέραν του ορίου Ευθύνης που αναφέρεται στο παρόν Ασφαλιστήριο.

 

Μεταβολή Συνθηκών

Εξαγορά ή Ίδρυση άλλου Νομικού Προσώπου

 

  Εάν κατά την Ασφαλιστική Περίοδο Ασφαλισμένη Επιχείρηση

 

16.       (α)       αποκτήσει  μετοχές ή δικαιώματα ψήφου σε άλλο νομικό πρόσωπο ή ιδρύσει άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο ως αποτέλεσμα της εξαγοράς ή της ίδρυσης αυτής καταστεί Θυγατρική, ή

(β)       αποκτήσει νομικό πρόσωπο λόγω συγχώνευσης,

τότε το νομικό πρόσωπο και τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα του νομικού προσώπου αυτόματα καθίστανται Ασφαλισμένοι σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η εξαγορά ή η ίδρυση, μόνο για τις Άδικες Πράξεις και τις διενεργούμενες Επίσημες Έρευνες που διενεργήθηκαν μετά την πραγματοποίηση της εξαγοράς ή της ίδρυσης.  Η Εταιρία μπορεί να συμφωνήσει την παροχή κάλυψης για προηγούμενες Άδικες Πράξεις και Επίσημες Ανακρίσεις για προηγούμενες συμπεριφορές μετά την λήψη των πληροφοριών που μπορεί να ζητήσει η Εταιρία και έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης πρόσθετου ασφαλίστρου.

Εντούτοις, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε ή εξαγοράσθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω:

                          i)                  έχει ακαθάριστο ενεργητικό που αυξάνει το σύνολο του ενεργητικού όλων των Ασφαλισμένων Οργανισμών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία ετήσια έκθεση των ορκωτών ελεγκτών καθώς και των ενοποιημένων λογαριασμών του Λήπτη της Ασφάλισης, ή

                         ii)                  έχει μετοχές εισηγμένες σε οποιοδήποτε  χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,

ο Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία το συντομότερο δυνατόν, την πραγματοποίηση τέτοιας εξαγοράς ή ίδρυσης και να παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες εκείνη του ζητήσει.  Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να χρεώνει πρόσθετο ασφάλιστρο.


Εξαγορά του Λήπτη της Ασφάλισης

17.       Αν κατά την Ασφαλιστική Περίοδο:

            α)         ο Λήπτης της Ασφάλισης συγχωνευθεί με άλλο νομικό πρόσωπο (άλλως από ό,τι προβλέπεται στην Παράγραφο 16(β), ή

β)         πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργώντας σε σύμπραξη, αποκτήσουν κυριότητα ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των μετοχών που αντιπροσωπεύουν το παρόν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λήπτη της Ασφάλισης

η ασφαλιστική κάλυψη για τους Ασφαλισμένους Οργανισμούς και τα Ασφαλισμένα σε αυτούς Πρόσωπα θα εξακολουθεί μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου αλλά μόνο για Άδικες Πράξεις που τελέστηκαν και Επίσημες Έρευνες που διενεργήθηκαν πριν την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης συγχώνευσης, ενοποίησης ή εξαγοράς.

 

Τοποθετήσεις ή Προσφορές Τίτλων

18.       Αν, κατά την Ασφαλιστική Περίοδο, η Ασφαλισμένη Επιχείρηση προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση των τίτλων του ή σε δημόσια προσφορά για ποσό μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στο Σημείο 7 των Δηλώσεων ή προβεί σε δημόσια προσφορά των μετοχών του, ο Λήπτης της Ασφάλισης θα παράσχει στην Εταιρία, το ενημερωτικό δελτίο ή τα έγγραφα της δημόσιας προσφοράς, μόλις είναι διαθέσιμα μαζί με οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που ζητήσει η Εταιρία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να χρεώνει πρόσθετο ασφάλιστρο.

 

Μεταβολές του Κινδύνου

19.       Ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου να ενημερώνει την Εταιρία για κάθε νέο στοιχείο ή περιστατικό που μεταβάλλει ή επιτείνει τον κίνδυνο και ανατρέπει τις πληροφορίες και τις δηλώσεις που είχε παράσχει ο Λήπτης της Ασφάλισης στην Αίτησης Ασφάλισης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο έχει επισυναφθεί σε αυτή.  Ο Λήπτης της Ασφάλισης οφείλει να προβεί στην ως άνω γνωστοποίηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που για πρώτη φορά περιήλθε σε γνώση του η σχετική μεταβολή.

 

Σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, σε τέτοιο βαθμό που αν η Εταιρία γνώριζε πριν από την έναρξη της Ασφαλιστικής Περιόδου το περιστατικό ή στοιχείο που επέτεινε τον κίνδυνο δεν θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή θα την είχε συνάψει με μεγαλύτερο ασφάλιστρο, η Εταιρία έχει το δικαίωμα είτε να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση ή να προτείνει την τροποποίησή του ασφαλίστρου ή των όρων της.  Αν η Εταιρία επιλέξει να καταγγείλει την σύμβαση, τότε η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο 15 ημερών από τότε που θα περιέλθει η γνωστοποίηση στο Λήπτη της Ασφάλισης και η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει στο Λήπτη της Ασφάλισης το μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο για την υπόλοιπη ασφαλιστική περίοδο.  Στην περίπτωση που η Εταιρία επιλέξει τη συνέχιση της σύμβασης αλλά ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν συμφωνήσει με την τροποποίηση των όρων της σύμβασης ή του ασφάλιστρου, η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα με την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη από το Λήπτη της Ασφάλισης της προτεινόμενης τροποποίησης (δεδομένου ότι αυτό προβλέπεται στην πρόταση τροποποίησης) και η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει στο Λήπτη της Ασφάλισης το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην υπόλοιπη ασφαλιστική περίοδο.

 

Σε περίπτωση μείωσης του κινδύνου  κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχη μείωση του ασφαλίστρου.  Αν η Εταιρία αρνηθεί τη μείωση του ασφαλίστρου ή δεν απαντήσει στο σχετικό αίτημα εντός ενός (1) μηνός, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Η ως άνω καταγγελία θα έχει αποτελέσματα 30 ημέρες μετά από την άρνηση της Εταιρίας ή μετά την πάροδο ενός μήνα από την λήψη του σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Εταιρίας. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Εταιρία θα επιστρέψει στον Ασφαλισμένο το μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της Ασφαλιστικής Περιόδου.

 

Θυγατρικές

20.       Για κάθε Θυγατρική και τα Ασφαλισμένα της Πρόσωπα, η κάλυψη με το παρόν Ασφαλιστήριο θα αφορά μόνο κάθε Άδικη Πράξη και  τις Επίσημες Έρευνες που διεξάγονται κατά το χρονικό διάστημα που η Θυγατρική υφίσταται ως Θυγατρική. Η Εταιρία μπορεί να συμφωνήσει στην παροχή κάλυψης για προηγούμενες Άδικες Πράξεις εφόσον λαμβάνει τις όποιες πληροφορίες ζητήσει ενώ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να χρεώνει πρόσθετο Ασφάλιστρο.

 

 

Δεσμεύσεις

21.       Κατά την έκδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου στο Λήπτη της Ασφάλισης η Εταιρία βασίστηκε στις ουσιώδεις δηλώσεις της έγγραφης αίτησης για το παρόν Ασφαλιστήριο και τυχόν ουσιώδεις δηλώσεις στην αρχική έγγραφη αίτηση που υποβλήθηκε σε άλλον ασφαλιστή σε σχέση με προηγούμενο ασφαλιστήριο. Οποιαδήποτε αναλήθεια ή ανακρίβεια στην δήλωση θα αποδίδεται μόνο σε αυτά τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα που γνώριζαν την αναλήθεια ή ανακρίβεια κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης για την παρούσα ασφάλιση (ή θα μπορούσαν να γνωρίζουν, αν γνώριζαν την ύπαρξη της δήλωσης). Ασφαλισμένο Πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η αναληθής ή ανακριβής δήλωση και Ασφαλισμένη Επιχείρηση από τον οποίο δικαιούται Αποζημίωσης το εν λόγω Ασφαλισμένο Πρόσωπο, δεν θα καλύπτεται με το παρόν Ασφαλιστήριο για οποιαδήποτε Ζημία του Ασφαλισμένου αυτού Προσώπου. Αμοιβαία συμφωνείται με το παρόν από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η Εταιρία δεν θα δεχόταν κάλυψη ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου ή τροποποίηση των ασφαλιστικών όρων αν οι πληροφορίες που αφορούν τον ασφαλισμένο κίνδυνο είναι ελλιπείς, ψευδείς ή παραπλανητικές. Τα μέρη συμφωνούν με την παρούσα ότι ο παρών όρος είναι εύλογος λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης αστικής ευθύνης μελών της διοίκησης και στελεχών.

 

Επέκταση Ορίων Αποζημίωσης Στελεχών Εκτός Εταιρίας

22.       Υπό την επιφύλαξη των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης, η κάλυψη σύμφωνα με τις Ασφαλιστικές Ρήτρες 1, 2 και 3 επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τη Ζημία που ανακύπτει από πράξεις Στελεχών Εκτός Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι:

 

α)         αυτή η κάλυψη δεν ισχύει για Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο ούτε για τα στελέχη, διευθυντές, καταπιστευματοδόχους, διαχειριστές ή για αντίστοιχες θέσεις σε κάθε άλλη δικαιοδοσία, ή υπαλλήλους  του Εξωτερικού Νομικού Προσώπου, και

 

β)         Η ευθύνη της Εταιρίας για κάθε Απαίτηση περιορίζεται μόνο στο ποσό της Ζημίας που υπερβαίνει:

 

i)          το πληρωτέο ποσό από κάθε άλλη ασφάλιση

ii)         το ποσό της Ζημίας σε σχέση με το οποίο το Ασφαλισμένο Στέλεχος Εκτός Εταιρίας δικαιούται Αποζημίωσης από το Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο

 

iii)         τις ισχύουσες σύμφωνα με το Σημείο 3 των Δηλώσεων Απαλλαγές, και

γ)         Αν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δικαιούται Αποζημίωσης από τον Ασφαλισμένο Οργανισμό, στον οποίο και υπάγεται, σχετικά με Ζημία, και ο Ασφαλισμένη Επιχείρηση δεν πληρώνει για λογαριασμό του ή δεν της καταβάλει αποζημίωση για τη Ζημία, τότε η Εταιρία, βάσει των παραγράφων 21 (β) (i) και (ii) ανωτέρω, θα καταβάλει το ποσό της Ζημίας για λογαριασμό των Ασφαλισμένων Προσώπων χωρίς τις Απαλλαγές που προβλέπονται στο Σημείο 3 των Δηλώσεων, όπως θα έκανε σε άλλη περίπτωση. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και το ως άνω Ασφαλισμένο Πρόσωπο είναι από κοινού υπεύθυνοι να καταβάλλουν στην Εταιρία το ποσό της Απαλλαγής εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της σχετικής πληρωμής εκ μέρους της τελευταίας.

δ)         Το Όριο Αποζημίωσης βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου σχετικά με Απαίτηση κατά Ασφαλισμένων Προσώπων που επέχουν θέση Στελέχους Εκτός Εταιρίας θα μειώνεται κατά το λόγο του καταβλητέου ασφαλίσματος βάσει ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης μελών της διοίκησης και στελεχών, ασφαλιστηρίου φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή βάσει οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης που παρέχει ίδια κάλυψη και εκδίδεται από την XXXXXXXXXX Insurance Company of Europe S.A. ή από οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία, ή συνδεδεμένη ή συνεργάτιδα εταιρία του XXXXXXXXXX Group, σχετικά με κάθε απαίτηση που βασίζεται ή προκύπτει από, ή ως συνέπεια κάθε άδικης πράξης, ή πράξεων που συνδέονται μεταξύ τους με αιτιώδη συνάφεια μελών της διοίκήσης ή στελεχών οι οποίοι καλύπτονται από τις ως άνω ασφαλιστικές συμβάσεις.

ε)         η ως άνω κάλυψη δεν ισχύει για Ζημία που προκύπτει από πράξεις Στελέχους Εκτός Εταιρίας σχετικά με οποιαδήποτε Απαίτηση:

I)          από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου, του Εξωτερικού Νομικού Προσώπου, ή ενός ή περισσοτέρων μελών της διοίκησης, στελεχών ή ατόμων σε ανάλογες θέσεις του Εξωτερικού Νομικού Προσώπου, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία με εξαίρεση τα ακόλουθα:    

            i)          Εργατική Απαίτηση

ii)         Παράγωγη πράξη διενεργούμενη για λογαριασμό του Εξωτερικού Νομικού Προσώπου από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεν είναι Ασφαλισμένοι, ούτε επέχουν θέση διευθυντή, στελέχους ή ανάλογη θέση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία του Εξωτερικού Νομικού Προσώπου και τα οποία δεν ενεργούν καθ’ υποκίνηση ή επιταγή οποιουδήποτε εκ των ως άνω προσώπων.

iii)         Απαίτηση που υποβάλλεται από Ασφαλισμένο Πρόσωπο ή από έναν ή περισσότερους διευθυντές, στελέχη, ή άτομα σε ανάλογη θέση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία του Εξωτερικού Νομικού Προσώπου, αν η Απαίτηση αυτή προκύπτει άμεσα από άλλη καλυπτόμενη από το παρόν Ασφαλιστήριο, ή

                        iv)        Έξοδα Υπεράσπισης

II)         που σχετίζεται με Άδικες Πράξεις ή Επίσημες Έρευνες που διενεργήθηκαν κατά την χρονική περίοδο που ο Ασφαλισμένος δεν έχει ιδιότητα Στελέχους Εκτός Εταιρίας.

 

Γεωγραφική Περιοχή

23.              Υπό την επιφύλαξη των λοιπών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει για Απαιτήσεις που προβάλλονται ή τηρούνται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

 

 

 

Αποτίμηση και Ξένο Νόμισμα

24.       Η Ζημία της οποίας η κάλυψη δεν πραγματοποιείται στο νόμισμα που ορίζεται στο Σημείο 2 των Δηλώσεων του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή άλλων πρόσθετων πράξεων αυτού, θα μετατρέπεται και θα καταβάλλεται στο νόμισμα που ορίζεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο ή σε πρόσθετες πράξεις αυτού, βάσει της τιμής συναλλάγματος  όπως δημοσιεύεται στους Financial Times κατά την ημερομηνία έκδοσης της τελικής απόφασης συμφωνίας ως προς το ποσό διακανονισμού καταβολής των  Εξόδων Υπεράσπισης ή όταν καταστεί πληρωτέο οποιοδήποτε στοιχείο της Ζημίας.

 

Υποκατάσταση

25.       Με την καταβολή ασφαλίσματος για οποιαδήποτε Απαίτηση σύμφωνα με το παρόν, η Εταιρία υποκαθίσταται στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε σε όλα τα ουσιαστικά και δικονομικά δικαιώματα του Ασφαλισμένου σε σχέση με την Απαίτηση.  Ο Ασφαλισμένος συμφωνεί να συμπράττει και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να συνεργάζεται πλήρως με την Εταιρία για τη διασφάλιση των ουσιαστικών και δικονομικών δικαιωμάτων της καθώς και για να προσφεύγει σε έννομα μέσα για λογαριασμό του Ασφαλισμένου.

 

Ρήτρα Εξουσιοδότησης

26.       Ο Λήπτης της Ασφάλισης συμφωνεί με το παρόν να ενεργεί για λογαριασμό όλων των Ασφαλισμένων ως προς τη λήψη και αποστολή αναγγελιών Απαιτήσεων ή καταγγελίας, την καταβολή ασφαλίστρων και τη λήψη επιστροφής ασφαλίστρων βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου, την διαπραγμάτευση, συμφωνία και αποδοχή των πρόσθετων πράξεων, καθώς και τη λήψη ή αποστολή πάσης φύσεως γνωστοποιήσεων βάσει του παρόντος (με εξαίρεση την δυνατότητα επιλογής της περιόδου παράτασης αναγγελίας απαίτησης από τον Ασφαλισμένο).  Οι Ασφαλισμένοι αποδέχονται να ενεργεί ο Λήπτης της Ασφάλισης για λογαριασμό τους.

 

Τροποποίηση και Εκχώρηση

27.       Καμία μεταβολή, τροποποίηση, ή εκχώρηση έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο, δεν θα επιφέρει αποτελέσματα χωρίς την πραγματοποίηση πρόσθετης πράξης υπογεγραμμένης από την Εταιρία.

 

Συμβαλλόμενα Μέρη και Δικαίωμα Προσφυγής σε Έννομα Μέσα

28.              Μόνο ο Λήπτης της Ασφάλισης και τα Ασφαλισμένα Πρόοσωπα έχουν  δικαίωμα να ζητούν την εκτέλεση των  όρων της σύμβασης ή διατηρούν δικαιώματα, βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου Ούτε ο Λήπτης της Ασφάλισης ούτε τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα έχουν  δικαίωμα να εκχωρούν σε τρίτο πρόσωπο το δικαίωμα να ασκούν αγωγή κατά της Εταιρίας βάσει ή σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο.

 

Καταγγελία – Λήξη

29.       Η ασφαλιστική κάλυψη θα λήγει το νωρίτερο από τις παρακάτω χρονικές περιόδους:

 

α)         7 ημέρες από την παραλαβή έγγραφης γνωστοποίησης από την Εταιρία για τη μη καταβολή ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης

β)         λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου (η ασφαλιστική κάλυψη υφίσταται σε περίπτωση επιλογής περιόδου παράτασης αναγγελίας απαίτησης)

γ)         παραλαβή από την Εταιρία γνωστοποίησης καταγγελίας εκ μέρους του Λήπτη της Ασφάλισης

δ)         οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης και της Εταιρίας

 

Αν, κατά το χρόνο καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Ασφαλισμένος δεν έχει προβεί σε αναγγελία απαίτησης ή δεν έχει γνωστοποιήσει περιστατικά που πιθανώς να οδηγήσουν στην έγερση απαίτησης, η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει το μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο:

 

(i)         υπολογισμένο με βάση τα συνήθη αυξημένα ασφάλιστρα σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου, αν η ασφαλιστική κάλυψη τερματίστηκε από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή αν η περίοδος παράτασης αναγγελίας έχει λήξει σύμφωνα με την Παράγραφο 9 (γ) ως άνω και ο Λήπτης της Ασφάλισης γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία ότι η Ασφαλισμένη Επιχείρηση  έχει πλέον άλλη ασφαλιστική σύμβαση αστικής ευθύνης μελών της διοίκησης και στελεχών ή

(ii)        υπολογισμένο αναλογικά, αν η ασφαλιστική κάλυψη τερματίζεται από πρόσωπο άλλο από τον  Λήπτη της Ασφάλισης.

Η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 3 του Νόμου 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης, ήτοι να καταγγείλει ή να τροποποιήσει την ασφαλιστική σύμβαση και το ύψος της κάλυψης αν διαπιστώσει ανυπαίτια, αμελή ή δόλια παράλειψη του Ασφαλισμένου να γνωστοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει μεταβολή ή επίταση του κινδύνου ή να μειώσει το καταβλητέο κατά την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου ασφάλισμα πριν η καταγγελία ή η τροποποίηση επιφέρουν αποτελέσματα.  Σε περίπτωση υπαίτιας παράλειψης η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.  Σε περίπτωση ανυπαίτιας ή αμελούς παράλειψης η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο 15 ημερών από τότε που ο Ασφαλισμένος παρέλαβε την γνωστοποίηση καταγγελίας ή μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης από τον Ασφαλισμένο, εκτός αν ο Ασφαλισμένος έχει αποδεχθεί την πρόταση τροποποίησης εγγράφως.

Λήξη Προηγούμενων Ασφαλιστηρίων

30.                   Οι ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα με το Σημείο 8 των Δηλώσεων θα λήγουν, εάν δεν έχουν ήδη λήξει, κατά την ημερομηνία Θέσης σε Ισχύ του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

31.                   Το παρόν Ασφαλιστήριο θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα από τις διατάξεις του Νόμου 2496/97 που διέπει τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι

 

Δήλωση εναντίωσης (άρθρο 2 παρ.5 του Ν.2496/97)

 

Προς:

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (όνομα ασφαλισμένου), παρέλαβα από την εταιρία σας αντίγραφο του υπ’ αριθμ. ………………. Ασφαλιστηρίου, το περιεχόμενο του οποίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση ως προς τα ακόλουθα:

 

Για το λόγο αυτό, δηλώνω την εναντίωση μου στις ως άνω αποκλίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Επιπλέον, αιτούμαι τη μεταβολή των όρων αυτών και τη συμφωνία τους με εκείνους που περιέχονται στην αίτηση για ασφάλιση.

 

Τόπος και ημερομηνία υπογραφής:

 

Ο υπογράφων

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Δήλωση εναντίωσης (άρθρο 2 παρ.6 του Ν.2496/97)

 

Προς:

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (όνομα ασφαλισμένου), παρέλαβα από την εταιρία σας αντίγραφο του υπ’ αριθμ. … Ασφαλιστηρίου. Εντούτοις,  δεν έλαβα τα ακόλουθα:

 

α) Τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 2Η και 4 παρ. 3Δ του ν.δ. 400/70*

 

            β) τους γενικούς και ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου*

 

(διαγράψτε αναλόγως)

 

Για το λόγο αυτό δηλώνω την εναντίωσή μου στο ως άνω Ασφαλιστήριο, η σύναψη του οποίου ματαιώνεται από την έναρξη της σύμβασης, και το Ασφαλιστήριο που παρέλαβα είναι άκυρο.

 

Τόπος και ημερομηνία υπογραφής:

 

Ο υπογράφων

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Πρόσθετης Πράξης:  xx/xx/2014

Πρόσθετη Πράξη υπ’ αριθμ.1

 

Εταιρία:

 

Να επισυναφθεί & να

αποτελεί μέρος του

υπ’ αριθμ. Ασφαλιστηρίου

Εκδόθηκε σε: Ο.Α.Σ.Α (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.).

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το Ασφαλιστήριο καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το Λήπτη της Ασφάλισης και η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για Αποζημίωση σε σχέση με Απαίτηση κατά των Θυγατρικών, των Εξωτερικών Νομικών Προσώπων, ή των λοιπών προσώπων που σχετίζονται με τις Θυγατρικές και τα Εξωτερικά Νομικά Πρόσωπα και θα θεωρούνταν Ασφαλισμένα Πρόσωπα κατά το Ασφαλιστήριο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δε θα ευθύνεται για Αποζημίωση σε σχέση με Απαίτηση κατά των εξής εταιρειών:

 

ΟΣΥ Α.Ε.

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

 

Οι όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.

                                     

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ.


 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Πρόσθετης Πράξης:  xx/xx/2014

Πρόσθετη Πράξη υπ’ αριθμ. 2

Εταιρία:  

Να επισυναφθεί & να αποτελεί μέρος του  υπ’ αριθμ……. Ασφαλιστηρίου

Εκδόθηκε σε: Ο.Α.Σ.Α (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.).

Συμφωνείται ότι:

1. Η Παράγραφος 11, Αναγγελία και Γνωστοποίηση, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την προσθήκη του ακόλουθου κειμένου:

           Αναγγελία και Γνωστοποίηση

11.     Προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας για Απαίτηση σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο αποτελεί η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη έγγραφη γνωστοποίηση από την Εταιρία σχετικά με την Απαίτηση αυτή.

          Αν κατά την Ασφαλιστική Περίοδο ο Ασφαλισμένος λάβει γνώση για περιστατικά με εξώδικο ή αγωγή που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προβολή Απαίτησης, και προβεί σε σχετική έγγραφη ενημέρωση της Εταιρίας, τότε οποιαδήποτε Απαίτηση ανακύψει μεταγενέστερα από τα περιστατικά αυτά θα θεωρείται ότι έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου. Τα περιστατικά δεν θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί εκτός αν η προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση ρητά προσδιορίζει την Άδικη Πράξη και την ημερομηνία τέλεσής της, την πιθανή ζημία, τους πιθανούς ενάγοντες και εναγομένους και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά τα περιστατικά στον Ασφαλισμένο.

          Ως προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας για Απαίτηση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, κάθε Ασφαλισμένος θα παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και συνεργασία που μπορεί να ζητήσει εύλογα η Εταιρία συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της περιγραφής της Απαίτησης, της φύσης της πιθανολογούμενης Άδικης Πράξης και της ημερομηνίας που αυτή διαπράχθηκε, της φύσης της πιθανολογούμενης ζημίας, των ονομάτων των εναγόντων και των εναγομένων και του τρόπου με τον οποίο ο Ασφαλισμένος έλαβε για πρώτη φορά γνώση της Απαίτησης.

          Η γνωστοποίηση προς την Εταιρία σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο θα γίνεται εγγράφως:

          Γνωστοποίηση Απαίτησης η περιστατικών: Τμήμα Ζημιών

          Λοιπά Αιτήματα:  Τμήμα Προστασίας Στελεχών:

XXXXXXXXXXXX Insurance Company.

Η γνωστοποίηση θεωρείται ισχυρή την ημερομηνία παραλαβής της από την Εταιρία στην ως άνω διεύθυνση.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ.

Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

 

Ημερομηνία

 


 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Πρόσθετης Πράξης:  xx/xx/2014

Πρόσθετη Πράξη υπ’ αριθμ. 3

 

Εταιρία:  

 

Να επισυναφθεί & να

αποτελεί μέρος του

υπ’ αριθμ. Ασφαλιστηρίου

Εκδόθηκε σε: Ο.Α.Σ.Α (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.).

Συμφωνείται ότι:

1.                  Η παράγραφος 4, Ορισμοί, τροποποιείται με την προσθήκη των ακολούθων:

 

Μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης σημαίνει Απαίτηση από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου αλλά δεν αποτελεί  Αμερικανική (Η.Π.Α.) ασφαλισμένη Απαίτηση (εφεξής «Απαίτηση Η.Π.Α.»).

Απαίτηση Η.Π.Α. σημαίνει Απαίτηση που ασκείται ή διατηρείται, εν όλω ή εν μέρει, στις Η.Π.Α. η βασίζεται εν όλω ή εν μέρει, σε οιαδήποτε μη Άδικη Πράξη που διεπράχθη στις Η.Π.Α., ή διέπεται από νομοθεσία των Η.Π.Α.

 

2.                  Η παράγραφος 5, Εξαιρέσεις σε όλες τις Ασφαλιστικές Ρήτρες, τροποποιείται με τη διαγραφή της εξαίρεσης (ζ) και την αντικατάσταση της με το ακόλουθο κείμενο:

 

(ζ)  η οποία είναι Απαίτηση Η.Π.Α. από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Ασφαλισμένου, εκτός από:

                                       vii)                        Αγωγή μετόχου έπ’ ονόματι της εταιρίας

                                      viii)                        Εργατική Απαίτηση

                                        ix)                        Απαίτηση Ασφαλισμένου Προσώπου για εισφορά ή αποζημίωση, αν η Απαίτηση αυτή προκύπτει άμεσα από άλλη Απαίτηση που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο.

                                         x)                        Απαίτηση από Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο.

                                        xi)                        Απαίτηση από Ασφαλισμένο Οργανισμό, λόγω πτώχευσης και κατόπιν εκκίνησης της διαδικασίας από τον εκκαθαριστή, σύνδικο πτώχευσης, διαχειριστή, επιβλέποντα ή άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στη διαδικασία εκκαθάρισης προσώπου με σκοπό την αποκατάσταση βάσει του Νόμου περί Πτώχευσης του 1986 ή κάθε κωδικοποίηση, τροποποίηση, ή θέση εκ νέου σε εφαρμογή του παρόντος σύμφωνα με τη κρατούσα νομοθεσία ή βάσει  αντίστοιχης νομοθεσίας άλλης δικαιοδοσίας, ή

                                       xii)                        Έξοδα Υπεράσπισης

 

3.                  Η παράγραφος 12, Υπεράσπιση και Συμβιβασμός, διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Είναι καθήκον κάθε Ασφαλισμένου και όχι καθήκον της Ασφαλιστικής Εταιρίας (εφεξής «Εταιρία) να αμύνεται κατά Απαιτήσεων διαφορετικών από τους Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα αλά όχι το καθήκον, να υπερασπίζεται Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων και να διορίζει δικηγόρους γι’ αυτό το σκοπό.

 

Το βάρος της υπεράσπισης Απαιτήσεων εκτός των Μη Αμερικανικών (Η.Π.Α.) ασφαλισμένων κινδύνων κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων φέρει ο Ασφαλισμένος και όχι η Εταιρία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να υπερασπίζεται Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών  Απαιτήσεων και να διορίζει δικηγόρους προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

 

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, καθώς και τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κάθε Ασφαλισμένο στην έρευνα, υπεράσπιση, διαπραγμάτευση και στο συμβιβασμό κάθε Απαίτησης που φαίνεται εύλογο να καλύπτεται μερικώς ή στο σύνολό της από το παρόν Ασφαλιστήριο.

 

Η Εταιρία μπορεί να κάνει οποιονδήποτε συμβιβασμό Μη Αμερικανικού (Η.Π.Α.) ασφαλισμένου κίνδυνου κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης θεωρεί λογικό. Εάν ο Ασφαλισμένος δε συναινεί σε τέτοιο συμβιβασμό, η ευθύνη της Εταιρίας για Ζημιά σχετικά με την ίδια Απαίτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η Εταιρεία θα μπορούσε να έχει προβεί σε συμβιβασμό της Απαίτησης για λογαριασμό του Ασφαλισμένου συν τα Έξοδά Υπεράσπισης που προκύπτουν από την ημερομηνία που η Εταιρεία πρότεινε στον Ασφαλισμένο γραπτώς αποδοχή αυτού του συμβιβασμού και έπειτα..

 

Κάθε Ασφαλισμένος συμφωνεί να μην προβαίνει σε συμβιβασμό ή σε πρόταση συμβιβασμού οποιασδήποτε Απαίτησης, να μην αναλαμβάνει τα Έξοδα Υπεράσπισης ή Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης ή άλλως οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση ή να ομολογεί οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με Απαίτηση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, την οποία η Εταιρία δεν θα αρνείται χωρίς σπουδαίο λόγο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε συμβιβασμό, Έξοδα Υπεράσπισης, Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης, ανειλημμένη υποχρέωση ή ομολογία στην οποία προηγουμένως δεν έχει συναινέσει εγγράφως.

Κάθε Ασφαλισμένος υποχρεούται να μην επηρεάσει αρνητικά τη θέση της Εταιρίας ή τα μελλοντικά ή υφιστάμενα δικαιώματά της για επανείσπραξη και να παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και συνδρομή που ζητηθεί από την Εταιρία.

Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλλει στην Εταιρία εις ολόκληρον σύμφωνα με τα μερίδια ευθύνης τους κάθε ποσό που εκείνη έχει προκαταβάλλει για Έξοδα Υπεράσπισης και Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης στο βαθμό που τα συγκεκριμένα Έξοδα Υπεράσπισης και τα Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης εξαιρούνται σύμφωνα με την Παράγραφο 5(ε) ανωτέρω.

Εάν ένας μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης από έναν Ασφαλισμένο Οργανισμό περατωθεί χωρίς ο εν λόγω Ασφαλισμένος Οργανισμός να πετύχει επιδίκαση ζημιών ή συμβιβασμό από τον Ασφαλισμένο εναντίον του οποίου ο Μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης έχει ασκηθεί, τότε θα πρέπει να καταβληθεί στην Εταιρία το σύνολο των δαπανών, εξόδων, επιβαρύνσεων και αμοιβών που πληρώθηκαν ή απομένουν να πληρωθούν από οποιονδήποτε Ασφαλισμένο ή από την Εταιρία κατά την υπεράσπιση ή έρευνα αυτού του Μη Αμερικανικού (Η.Π.Α.) ασφαλισμένου κίνδυνου κατά μιας ασφαλιστικής  Απαίτησης χωρίς να υπολογίζονται  οι δαπάνες, τα έξοδα, οι επιβαρύνσεις, και οι αμοιβές τα οποία το μέλος της διοίκησης θα νομιμοποίητο να αναζητήσει  από τον Ασφαλισμένο Οργανισμό, το Λήπτη της ασφάλισης, ενώ ο ως άνω Ασφαλισμένος Οργανισμός είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή των ανωτέρω.

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ.

 

 

 

 

Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

 

Ημερομηνία

 


 

 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Πρόσθετης Πράξης:  xx/xx/2014

 

Πρόσθετη Πράξη υπ’ αριθμ. 4

 

Εταιρία:  

 

Να επισυναφθεί & να

αποτελεί μέρος του

υπ’ αριθμ. Ασφαλιστηρίου

Εκδόθηκε σε: Ο.Α.Σ.Α (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.).

 

 

                                      ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Με το παρόν γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι το ανώτερο σωρευτικό όριο ευθύνης το οποίο θα κληθεί να καταβάλει η Εταιρεία για όλες τις Αποζημιώσεις, που προκύπτουν από όλες τις Απαιτήσεις που θα εγερθούν εναντίον όλων των Ασφαλισμένων με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο καθώς και το Ασφαλιστήριο με λήπτη ασφάλισης την Ο.ΣΥ Α.Ε. ή/και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των Ευρώ €20.000.000.-

 

Επίσης γίνεται δεκτό και συμφωνείται ότι με τον παρόντα ειδικό όρο δεν επαυξάνεται σε καμία περίπτωση το όριο ευθύνης που αναφέρεται στον Πίνακα ασφάλισης.

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

 

Οι όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ.

 

 

 

 

Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

 

Ημερομηνία

 


 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της παρούσας Πρόσθετης Πράξης:  xx/xx/2014

 

Πρόσθετη Πράξη υπ’ αριθμ.5

 

Εταιρία:  

 

Να επισυναφθεί & να αποτελεί μέρος του υπ’ αριθμ. …………. Ασφαλιστηρίου

Εκδόθηκε σε: Ο.Α.Σ.Α (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.).

 

 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Με το παρόν συμφωνείται ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για Αποζημίωση σε σχέση με Απαίτηση κατά του Ασφαλισμένου, η οποία βασίζεται ή σχετίζεται με την πτώχευση, παύση πληρωμών (“insolvency”), εκκαθάριση (ειδική ή άλλη), αναγκαστική διαχείριση,  διαδικασία αναδιάρθρωσης (“reorganisation proceedings”) του Ασφαλισμένου Οργανισμού ή θέση του Ασφαλισμένου Οργανισμού υπό επιτροπεία στα πλαίσια συμφωνίας με τους πιστωτές της  καθώς και με οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία προβλέπεται από την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου και ως ειδικός όρος υπερισχύει αντίθετων προβλέψεων του Ασφαλιστηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προβλέψεις του Ασφαλιστηρίου.

 

Οι όροι με έντονα στοιχεία έχουν την έννοια που έχει συμφωνηθεί στο Ασφαλιστήριο.

 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ.

 

 

 

 

Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

 

Ημερομηνία


 

Company Details – Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης

 

1.        Name of Company:

      Όνομα Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης:        Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Α.Φ.Μ.:                                   094419265   Δ.Ο.Υ. :                                           ΦΑΕ Αθηνών

      Internet Address     www.oasa.gr

 

2.        Country of Registration:

Χώρα που βρίσκεται η έδρα της

Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης:                        Ελλάδα

 

3.        Principal Business Address: Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων:

Μετσόβου 15 Αθήνα ΤΚ 10682

      Telephone No.: Τηλέφωνο: 210-8200999           Facsimile No.: Fax:          210-8212219

 

4.       Date of foundation: Έτος ίδρυσης της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης:          1993

 

5.       Annual turnover: Ετήσιος κύκλος εργασιών:

Previous year – Προηγούμενο έτος                                11.020.482,25

Current year – Τρέχον έτος                                         10.937.600,00

Next year (estimate) – Επόμενο  έτος (πρόβλεψη)           8.908.400,00

 

6.   How long has the Company continually carried on business Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης

      36 έτη περιλαμβανομένης και της Ο.Α.Σ.  Α.Ε. της οποίας από το 1993  η Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. είναι καθολικός διάδοχος

 

7.   During the last five years has: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας:

(a)     The name of the Parent Company changed

Έχει αλλάξει το όνομα της Μητρικής Εταιρίας;              q Yes / Ναι    q No / Όχι

(b)     Any acquisition or merger taken place

Έχει γίνει εξαγορά άλλης εταιρίας ή έχει πραγματοποιηθεί

συγχώνευση με άλλη εταιρία;                                  q Yes / Ναι    q No / Όχι

(c)     Any subsidiary company been sold or ceased trading

Έχει πουληθεί κάποια θυγατρική εταιρία ή έχει

παύση της εργασίες της;                                         q Yes / Ναι    q No / Όχι

(d) The capital structure of the Parent Company changed

Έχει αλλάξει η μετοχική δομή Μητρικής Εταιρίας;          q Yes / Ναι    q No / Όχι

      If ‘’yes’’, please give details. Αν ναι, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες

Έχουν γίνει διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2669/98, και τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων ως εξής:

 

 5/2002 :  256.503.425 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη.

 6/2002 :    91.156.781 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

 5/2003 :    75.568.161 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

 8/2004 :    61.709.134 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

 7/2005 :  159.192.543 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

11/2006:    66.306.227 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

10/2007:      7.107.129 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

 5/2008 :    14.703.840 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

 7/2009:       8.819.714 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη

3/2010       41.261.295 μετοχές αξίας (3) ευρώ  εκάστη                 

                                                                        

8.   (a)  Has the Company any acquisition, tender offer or merger

           pending or under consideration Η Ασφαλιζόμενη

           Επιχείρηση έχει κάποια προσφορά εξαγοράς ή

           συγχώνευσης που εκκρεμεί ή είναι υπό μελέτη;           q Yes / Ναι    q No / Όχι

      (b) Is the Company aware of any proposal relating to its

           acquisition by another company Η Ασφαλιζόμενη

           Επιχείρηση γνωρίζει εάν υπάρχει κάποια προσφορά

           εξαγοράς της από κάποια άλλη εταιρία;                       q Yes / Ναι    q No / Όχι

      (c) Is the Company intending a new public offering of securities

           within the next year Η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση θα

           προχωρήσει σε διάθεση μετοχών στο κοινό εντός

           του επομένου έτους;                                             q Yes / Ναι    q No / Όχι

9.   Is the Company: Η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση είναι:

(a)      Private Ιδιωτική;                                                  q Yes / Ναι    q No / Όχι

(b)      Public Δημόσια;                                                    q Yes / Ναι    q No / Όχι

(c)      Listed in the Greek stock exchange

                                                                              Εισηγμένη στο Χ.Α.Α.   q Yes / Ναι    q No / Όχι

(d)      Listed on foreign stock exchanges

                                                                              Εισηγμένη σε κάποιο άλλο Χρηματιστήριο;      q Yes / Ναι                                                                  q No / Όχι

                                                                               If Yes, please specify. Αν Ναι, παρακαλούμε περιγράψτε

                                                                        

(e)     Listed on the Unlisted Securities Market

Εισηγμένη εκτός Χρηματιστηρίου                              q Yes / Ναι    q No / Όχι

(f)      Traded in any other way                                      

 

       Ανταλλάζονται οι μετοχές της με άλλο τρόπο;             q Yes / Ναι    q No / Όχι

       If Yes, please specify. Αν Ναι, παρακαλούμε περιγράψτε

10. Please list: Παρακαλούμε για τις εξής πληροφορίες:

(a)     Total number of shareholders. Συνολικός αριθμός μετόχων           Ένας (Ελ.Δημόσιο)

(b)     Total number of shares issued. Συνολικός αριθμός μετοχών         782.328.249

(c)      Total number of shares held by Directors and Officers (both direct and beneficial). Συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν οι Διευθυντές και τα Στελέχη

Καμία

 

(d)     All holdings representing 15% or more of the Ordinary Share Capital of the Company giving the holder and the percentage held by each. Παρακαλούμε καταγράψτε τους μετόχους που κατέχουν από το 15% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης καθώς και το ποσοστό που κατέχουν

Name Όνομα                                                      %

Ελλ.Δημόσιο                                                          100%  

 

11. Please give details of any change to the list of Directors and Officers given in the Company’s last Report and Accounts. Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση των Διευθυντών και των Στελεχών της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης σε σχέση με τον τελευταίο ετήσιο απολογισμό που εκδόθηκε.

Δεν έχουν γίνει μεταβολές πλην αυτής που έγινε με την απόφαση 2962/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ 

12.    Give complete list of all subsidiary companies including country of registration and percentage owned by Parent Company. Παρακαλούμε δώστε κατάσταση θυγατρικών εταιριών αναφέροντας τη χώρα της έδρας τους, το αντικείμενό τους καθώς και το ποσοστό τους που ανήκει στην Μητρική Εταιρία.

      

                                             Company Name                Country                      Object of Business % of Property

       Όνομα Εταιρίας                   Έδρα                                 Αντικείμενο                % Ιδιοκτησίας

Ο.ΣΥ ΑΕ                    Ελλάδα                         Αστ.Συγκοινωνία                  ~100%

ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ                Ελλάδα                         Αστ.Συγκοινωνία                    100%

                                                                                                                                    

13. Does the Company or any Director or Officer have “Directors & Officers Liability Insurance” currently in force Η Εταιρία ή οι Διευθυντές / Στελέχη της έχουν κάποια Ασφαλιστική Κάλυψη «Διευθυντών και Στελεχών»;

q Yes / Ναι                                                                                  q No / Όχι

If ‘‘Yes’’, please state: Αν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε

(a)      Insurer – Ασφαλιστική Εταιρία                   ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(b)      Expiry Date – Ημερομηνία λήξης                21.1.2014

 

 

14. As far as “Directors and Officers Liability Insurance” is concerned, has any insurer ever: Σχετικά με την κάλυψη της ευθύνης των Διευθυντών και Στελεχών έχει στο παρελθόν:

(a)    Declined to offer insurance

       Απορριφθεί αίτησή σας για ασφάλιση;                  q Yes / Ναι   q No / Όχι

(b)    Cancelled any insurance

       Ακυρωθεί ασφαλιστική σας σύμβαση;                   q Yes / Ναι   q No / Όχι If YES -either to question (a) or (b)- please provide details:  Αν ΝΑΙ, είτε στην ερώτηση (a) ή (b), δώστε σχετικές λεπτομέρειες:

                                                                                                                                                        

Employment Practices Liability

15.    Do you require Employment Practices Liability cover If ‘‘Yes’’, please complete all the questions in the present section. Επιθυμείτε κάλυψη για ευθύνες από εργασιακή πρακτική; Εάν Ναι, παρακαλούμε απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις 16-22.

      q Yes / Ναι        q No / Όχι

 

16.    Does the Company have a Human Resources Department Έχει η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων;

      q Yes / Ναι        q No / Όχι

If Yes, how many employees are in this department

Αν Ναι, πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται σε αυτό το τμήμα;        2 υπάλληλοι

If No, how is the function handled

Αν Όχι, πως εφαρμόζεται η πολιτική Ανθρωπίνων Πόρων της Επιχείρησης;

                                                                                                                          

17.    How many officers and employees have resigned, been terminated (with or without cause) or have taken early retirement within the last 24 months Πόσοι υπάλληλοι και διευθυντές έχουν αποχωρίσει ή έχουν απολυθεί (με ή χωρίς λόγο) ή έχουν πάρει πρόωρη σύνταξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών;

Employees Υπάλληλοι        13                Officers Διευθυντές                   4

 

18. (a)  Does the Company have a written Human Resources manual or equivalent written management guidelines Έχει η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση γραπτό εγχειρίδιο ή οδηγό «Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων»

 

Η Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού, τον Υπηρεσιακό Οργανισμό, το Καταστατικό Λειτουργίας του Οργανισμού και το Καταστατικό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού

(b)     Please tick box if the manual / guidelines indicate a policy procedure with respect to the following events. Παρακαλούμε σημειώστε εάν το εγχειρίδιο ή ο οδηγός περιέχει κάποια εταιρική διαδικασία σχετικά με τα πιο κάτω γεγονότα

1  Written application for employment

    Γραπτή αίτηση απασχόλησης                                                     q

2  Legally prohibited discriminations

    Κατά νόμο απαγορευμένες διακρίσεις                                           q

3  Compliance with statutes

    Συμμόρφωση με κανόνες                                                         q

4  Redundancies, termination of employment and early retirement

    Καταγγελία σύμβασης εργασίας ή πρόώρη συνταξιοδότηση              q

5  Employee appraisals / reviews

          Αξιολόγηση υπαλλήλων                                                             q

6  Confidential treatment of medical examinations

          Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων                                q

7  Sexual harassment

          Σεξουαλική παρενόχληση                                                          q

8  Employee disciplinary actions

          Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων                                      q

9  Employee out-placement services                                               q

 

(c)      Please tick relevant box (es) if decision regarding these events are always subject to prior review by the Company’s Human Resources Department (HRD), Legal Department (LD) or External Legal Advisor (ELA). Παρακαλούμε σημειώστε εάν οι αποφάσεις που αφορούν στα πιο κάτω γεγονότα λαμβάνονται πάντα με το προηγούμενο έλεγχο των Τμημάτων Ανθρώπινων Πόρων (ΤΑΠ), της Νομικής Υπηρεσίας (ΤΝΥ) ή από Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο (ΕΝΣ).

 

Individual decisions are always reviewed by

Μεμονωμένες αποφάσεις υπόκεινται σε ανασκόπηση πάντα από

 

                                                                            HRD ΤΑΠ          LD ΤΝΥ         ELA ΕΝΣ

1  Written application for employment

    Γραπτή αίτηση απασχόλησης                             q                       q                     q

2  Legally prohibited discriminations

    Κατά νόμο απαγορευμένες διακρίσεις                  q                       q                     q

3  Compliance with statutes

    Συμμόρφωση με κανόνες                                 q                       q                     q

4      Redundancies, termination of employment

    and early retirement. Καταγγελία σύμβασης 

    εργασίας ή πρόώρη συνταξιοδότηση                   q                       q                     q

5  Employee appraisals / reviews

          Αξιολόγηση υπαλλήλων                                    q                       q                     q

6  Confidential treatment of medical examinations

          Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων       q                       q                     q

7  Sexual harassment

          Σεξουαλική παρενόχληση                                  q                       q                     q

8  Employee disciplinary actions

          Πειθαρχικές πράξεις κατά των υπαλλήλων             q                       q                     q

9  Employee out-placement services                      q                       q                     q

 

(d)     Does the Company have an employee handbook or Employment Regulation which is distributed to all employees If Yes, please attach such handbook to this proposal. Έχει η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση, ένα εγχειρίδιο ή Κανονισμός Εργασίας για τους υπαλλήλους που δίδεται σε αυτούς; Αν Ναι, παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφο στην παρούσα πρόταση ασφάλισης.

           q Yes / Ναι       q No / Όχι

19.    Is the Company currently undergoing, or does the Company contemplate undergoing, during the next 12 months any employee layoffs or early retirement Βρίσκεται η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση, ή πρόκειται να προχωρήσει, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε διαδικασίες απόλυσης ή πρόωρης συνταξιοδότησης προσωπικού της;

      q Yes / Ναι        q No / Όχι

If Yes, please attach full details. Αν Ναι, παρακαλούμε επισυνάψτε πλήρης λεπτομέρειες.

 

20.    Please provide on a separate attachment full details of all wrongful termination, discrimination and sexual harassment claims made against the Company or any of its Directors, Officers, Employees during the last 5 years including amounts of any judgement or settlement and costs of defence. Παρακαλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες για όλες τις απαιτήσεις που έχουν εγερθεί κατά της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης συνεπεία παράνομης καταγγελίας σύμβασης εργασίας, διάκρισης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών μαζί με ποσά αποζημίωσης και έξοδα υπεράσπισης.

If no such claims, please tick.

Εάν δεν υπάρχει καμία απαίτηση, σημειώστε                                 q None Καμία

 

21.    Please provide, on a separate attachment, full details of all inquiries, investigations, grievance filings or other administrative hearings previously filed with or currently before any local or governmental agency governing employer responsibility to employee. Παρακαλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες για όλες τις έρευνες, ανακρίσεις, παράπονα ή άλλες υποθέσεις που έγιναν ή εκκρεμούν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.

If no such claims, please tick. Εάν καμία απαίτηση, σημειώστε          q None Καμία

 

22.    Are there now or have there been any employment practices claim (s) against the Company or any of its subsidiaries. If Yes, please give details. Έχουν εγερθεί ποτέ απαιτήσεις σχετικά με εργασιακή πρακτική κατά της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης ή κάποιας από τις θυγατρικές της;

      q Yes / Ναι        q No / Όχι

If Yes, please attach full details. Αν Ναι, παρακαλούμε επισυνάψτε πλήρες λεπτομέρειες

 

Claims Information – Πληροφορίες για τις ζημιές

 

23.    Have claims ever been made against any past or present Director or Officer of the Company or its subsidiaries Έχουν εγερθεί απαιτήσεις εναντίον των Διευθυντών και Στελεχών της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης ή των θυγατρικών της;

      q Yes / Ναι               q No / Όχι

         If ‘‘Yes’’, please give details. Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά

                                                                                                                                

24.    Is the Company aware, after enquiry, of any circumstance or incident which may give rise to claim Γνωρίζει η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση εναντίον της Εταιρίας σας                                                                                                     

      q Yes / Ναι               q No / Όχι

         If ‘‘Yes’’, please give details:  Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες:

                                                                                                                                

Indemnity Limit – Όρια Ευθύνης

 

25.    Amount of Indemnity required. Όρια ευθύνης που επιθυμείτε

 

      q EURO 500.000                 q EURO 1.000.000                 q EURO 20.000.000

 

      q Other, please state. Άλλο, παρακαλούμε περιγράψτε                                                   


 

North American Cover

 

Questions 1,2,3 and 4 are to be completed only if cover is required for claims made in the United States of America or Canada or claims made elsewhere arising out of the Company’s operations in the United States of America or Canada.

 

1.   Please give the total gross assets of the Group in North America _________________

2.   (a) Please list those subsidiaries in North America that are not wholly owned together  with the Company’s percentage interest in each.

           Company’s name                                                 %

 

      (b)  For each company – Who owns the minority sock

           Name                                                                %

 

3.   (a) Does the Company or any of its subsidiaries have any stock, shares or debentures in North America

q Yes                  q No

If ‘‘Yes’’:

           On what date was the last offer / tender / issue made _________________

(i)            Was the offer subject to the United States Securities

        Act of 1993 and / or The Securities Exchange Act of 1934 and / or any

        amendments thereto                                           q Yes              q No

(ii)           If any stocks or shares are traded in form of ADR’s, pleas advise:

(a)   whether they are sponsored or un-sponsored ____________________

(b)  the percentage traded as a total of issued share capital ____________

(c)   the number of ADR shareholders ______________________________

 

      (b) Does the Company or any of its subsidiaries have any debt instruments or

commercial paper in North America                                q Yes              q No

 

4.        Has a 20-f filling been made to the USA regulatory authorities

                                                                                           q Yes              q No

If not applicable please confirm details:                                                                       

SIGNING THIS PROPOSAL DOES NOT BIND THE COMPANY TO COMPLETE THIS INSURANCE

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Declaration

 

I declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no material facts have been misstated or suppressed after enquiry. I agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon. I undertake to inform Insurers of any material alteration to those facts occurring before completion of the Contract of Insurance.

A material fact is one which would influence the acceptance or assessment of the risk.

 

Δηλώνουμε ότι οι παραπάνω απαντήσεις είναι αληθείς και ότι δεν έχουμε συγκαλύψει / αποσιωπήσει ή διατυπώσει εσφαλμένα οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συμφωνούμε ότι αυτή η πρόταση μαζί με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώσουμε θα αποτελέσει τη βάση του Συμβολαίου. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε την Ασφαλιστική Εταιρία για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων.

Σαν «ουσιώδες στοιχείο» εκλαμβάνεται καθετί το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αποδοχή ή αξιολόγηση του κινδύνου

 

                            

Signed Υπογραφή ……………………………                 Company Εταιρία      Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

 

 

Title Θέση: Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος              Date Ημερομηνία    

(to be signed by Chairman/Chief Executive or equivalent)      

 

Πίσω στη λίστα