Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή ρολλών εισιτηρίων με ελεγχόμενη αρίθμηση
Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή ρολλών εισιτηρίων με ελεγχόμενη αρίθμηση

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 10318/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

:  Β.Καραπιστόλη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

:  210-8200818
:  24.7.2014

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή 10.000 + 5%  ρολών εισιτηρίων με διαδικασία ελεγχόμενης αρίθμησης και Barcode για τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή).
Προϋπολογισμός : 60.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 4/8/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).
Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α.  η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α» με κεφαλαία γράμματα
β.  ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 10318/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/24.7.2014
γ.  τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιλαμβανομένων των   πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του   προσφέροντος να εκτυπώνει αξίες του Δημοσίου.
β.   καταστατικό σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ.
γ.   Φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα.
δ. αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.
ε.  σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.
Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.
Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται  χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα  βαρύνει τον ΟΑΣΑ).
Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται συνημμένα και πάντως μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.
Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.
Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση  συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.
Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά  πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του ΟΑΣΑ, υπεύθυνος κ. Γ. Βασιλακόπουλος τηλ. 210-8200848 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος  και Διευθύνων Σύμβουλος
Γρηγόρης Δημητριάδης

                                                                                                  

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
 1. Τα ρολά θα κατασκευαστούν με υδατογραφημένο χαρτί ασφαλείας, βάρους 160 gr/m2, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753-1/1977 και φέρον ιριδίζουσες λωρίδες. Το χαρτί αυτό θα παραδοθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σε ρολά πλάτους 36 εκ. και βάρους περίπου 250 κιλών. Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει το χαρτί με ίδια μέσα και δαπάνες φορτοεκφόρτωσης από αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Α. Διευκρινίζεται ότι το χαρτί που θα παραδοθεί στον ανάδοχο φέρει  στο πλάτος του, 9 ανεξάρτητες τριάδες  ιριδιζουσών λωρίδων, οι οποίες  πρέπει να εμφανίζονται  στην εμπρόσθια όψη των προς κατασκευή ρολών.

2.   Οι διαστάσεις των ρολών που θα κατασκευασθούν θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
–     εσωτερική διάμετρος μαντρέν 70 χιλ.
–     εξωτερική διάμετρος μαντρέν 80 χιλ.
–     εξωτερική διάμετρος ρολού 240 χιλ.
–     πλάτος μαντρέν και ρολού  39,7 χιλ.
Δείγμα του προς παραγωγή ρολού και του απαιτούμενου μαντρέν υπάρχει στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. και είναι δυνατή η επίδειξή τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Το μαντρέν που θα χρησιμοποιείται θα είναι πλαστικό και ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις δαπάνες προμήθειάς του.

 1. Κατά την παραγωγή των ρολών θα πρέπει να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις, να εξασφαλίζεται η απόλυτη κυλινδρικότητα του ρολού, να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε τα παραγόμενα ρολά να μην παρουσιάζουν κολλήματα οφειλόμενα στο μελάνι εκτύπωσης και να μη δημιουργούνται αλλοιώσεις των ιριδιζουσών λωρίδων.
 2. Η εκτύπωση της εμπρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας των ρολών θα γίνεται με χρήση μέχρι έξι χρωμάτων συνολικά για την εμπρόσθια και οπίσθια επιφάνεια και με βάση μακέτες, τσίγκους, φιλμς και φωτομεταφορές που θα κατασκευάσει με δαπάνες του και με βάση υποδείξεις του Ο.Α.Σ.Α. ο ανάδοχος.
 3. Η μέθοδος εκτύπωσης μπορεί να είναι μηχανική-τυπογραφική ή ηλεκτρονική-ψηφιακή.
 4. Η διεύθυνση των ιριδιζουσών λωρίδων θα είναι παράλληλη προς το μήκος του ρολού.

      7.  Η συνολική ποσότητα των ρολών θα είναι περίπου 10.000 + 5% και θα παραχθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών και σε 2 ή 3 φάσεις (τμηματικές παραδόσεις). Η πρώτη τμηματική παράδοση θα αφορά 5.000 + 5% ρολά και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση/παραλαβή της απαιτούμενης ποσότητας χαρτιού, ενώ οι επόμενες παραδόσεις, θα αφορούν συνολικά τα υπόλοιπα 5.000 + 5% ρολά και θα πραγματοποιηθούν  σε ένα μήνα από την πρώτη παράδοση.

2.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΑΚΕΤΑΣ

Η μακέτα που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο θα αφορά τόσο την εμπρόσθια όσο και την οπίσθια πλευρά των ρολών στην οποία θα αναγράφονται μηνύματα του Ο.Α.Σ.Α. ή διαφημίσεις των οποίων την εκμετάλλευση θα έχει αποκλειστικά ο Ο.Α.Σ.Α.
Η μακέτα της εκτύπωσης τόσο της εμπρόσθιας όσο και της οπίσθιας πλευράς του ρολού θα έχει τρία χρώματα τουλάχιστον και θα αποτελείται από συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα και η προσφορά θα δοθεί για εκτύπωση τριών χρωμάτων. Για την περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση και άλλου χρώματος και μέχρι δύο ακόμα χρώματα, η πρόσθετη δαπάνη θα καθορίζεται κάθε φορά με πρόσθετο τίμημα ανά χρώμα που θα αναγράφει ξεχωριστά στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της τιμής παραγωγής του ρολού.
Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης που θα υπογραφεί, να ζητήσει κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του, αλλαγή (ολικά ή μερικά) της μακέτας. Σε περίπτωση αλλαγής της μακέτας η δαπάνη (περιλαμβανομένης και της δαπάνης τσίγκων, φιλμς κλπ) θα βαρύνει τον  Ο.Α.Σ.Α.  Η πρόσθετη δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα καθορίζεται με πρόσθετο τίμημα ανά αλλαγή που θα αναγράφει ξεχωριστά στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ. Διευκρινίζεται ότι αλλαγή της μακέτας θα γίνεται μόνο σε περίπτωση  νέου εισιτηρίου ή νέου φορέα ή σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α. (πχ διαπίστωση κυκλοφορίας πλαστών εισιτηρίων).
Ο Ο.Α.Σ.Α., τέλος δικαιούται να απαιτεί την καταστροφή των τσίγκων και των φιλμ κατά την ανεξέλεγκτη επίσης κρίση του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εκτύπωσης διαφημίσεων στην οπίσθια πλευρά των ρολών για λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α., τη μακέτα θα την κατασκευάζει με δικά του έξοδα και θα την παραδίδει στον ανάδοχο του έργου ο Ο.Α.Σ.Α. (ενώ τις μακέτες για την εκτύπωση των μηνυμάτων του Ο.Α.Σ.Α. θα τις κατασκευάζει με δαπάνες του ο ανάδοχος). Οι τσίγκοι, τα φιλμς κλπ στην περίπτωση των διαφημίσεων (και μόνο σε αυτή) θα κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου και ο Ο.Α.Σ.Α. θα καταβάλλει ιδιαίτερο τίμημα που θα καθορίζεται κάθε φορά με πρόσθετο τίμημα ανά διαφήμιση  που θα αναγράφει ξεχωριστά στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ. Η μακέτα των διαφημίσεων θα προβλέπει κατ’ αρχήν τρίχρωμη εκτύπωση της διαφήμισης (ίδια χρώματα με την εμπρόσθια όψη του ρολού) αλλά είναι δυνατόν ο αριθμός των χρωμάτων να αυξηθεί ύστερα όμως από την καταβολή πρόσθετης αμοιβής που θα καθορίζεται κάθε φορά με το πρόσθετο τίμημα ανά χρώμα το οποίο θα είναι ίδιο με αυτό που έχει προσφέρει ο διαγωνιζόμενος  και στην περίπτωση της εκτύπωσης με πρόσθετα χρώματα της εμπρόσθιας πλευράς των ρολών.
Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για την ενδεχόμενη εκτύπωση διαφημίσεων θα ελέγχονται και θα επιλέγονται από τον Ο.Α.Σ.Α. ώστε να μην εμποδίζουν την ακύρωση του εισιτηρίου.
3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Τα εισιτήρια που θα εκδίδονται από τα προς κατασκευή ρολά θα χρησιμοποιηθούν στις υφιστάμενες ακυρωτικές συσκευές της ΣΤΑ.ΣΥ, οι οποίες κατά την ακύρωση εκτυπώνουν στο εισιτήριο διάφορα στοιχεία. Ως εκ τούτου η λειτουργία αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από την ακολουθούμενη τεχνολογία εκτύπωσης των ρολών.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των ρολών ο Ανάδοχος έχει ειδικές υποχρεώσεις προς λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για να αποφευχθεί διαρροή των ρολών ή του διατιθέμενου χαρτιού, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε υποστεί ο Ο.Α.Σ.Α. από παραλείψεις του.
Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος, λόγω της ιδιαιτερότητας του εκτελούμενου έργου, θα αναλάβει προσθέτως ειδικές και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η προσήκουσα εκπλήρωση των οποίων θα παρακολουθείται με προσοχή από τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Α.. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος  θα πρέπει :

 1. Να διαθέτει ISO 9001:2000
 2. Να διαθέτει άδεια εκτύπωσης αξιών με την οποία διασφαλίζεται ότι όλη διαδικασία εκτύπωσης συσκευασίας,  μεταφοράς και παράδοσης των ρολών γίνεται πάντοτε στα πλαίσια εφαρμογής της 11010/1958 κοινής απόφασης των Υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί με την 12181/322/12.7.1965 νεότερη απόφασή τους.
 3. Να παρέχει τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι όλες οι εργασίες κατασκευής των ρολών θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιό του. Σε περιπτώσεις ειδικών εργασιών που πρέπει τυχόν να γίνουν εκτός του εργοστασίου του ( π.χ. κοπή ρολών, αρίθμηση ) ο  Ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσει στην προσφορά του και παράλληλα θα εξασφαλίζει ότι αυτές θα γίνονται εντός του ωραρίου εργασίας του Ο.Α.Σ.Α. και οπωσδήποτε εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας. Οι σχετικές μεταφορές χαρτιού ρολών και λοιπών στοιχείων εκτύπωσης θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου και πάντοτε παρουσία εκπροσώπου του Ο.Α.Σ.Α.
 4. Να διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και το αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου τεχνικό προσωπικό.
 5. Να διαθέτει επαρκείς χώρους και ασφαλισμένες αποθήκες τοποθέτησης χαρτιού ρολών και κακεκτύπων για αποκλειστική χρήση από την επιτροπή εποπτείας του έργου. Οι χώροι αυτοί θα ασφαλίζονται με  δυο λουκέτα ένα του αναδόχου και ένα της επιτροπής εποπτείας και ελέγχου του έργου.   Στις ίδιες αποθήκες θα πρέπει να αποθηκεύονται με πλήρη ασφάλεια και μέχρι την καταστροφή τους (ή την παράδοσή τους στον Ο.Α.Σ.Α.) οι σχετικές μακέτες, φιλμς, τσίγκοι και λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ρολών. Στους αποθηκευτικούς χώρους του αναδόχου θα φυλάσσεται και το χαρτί που βρίσκετε σε φάσεις επεξεργασίας μετά το πέρας των εργασιών  ή του ωραρίου εργασιών εκτύπωσης.
 6. Να διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς συσκευές και μέσα μεταφοράς χαρτιού και ρολών  και κατάσβεσης πυρός σε περίπτωση πυρκαϊάς, ενώ το εργοστάσιο θα είναι ασφαλισμένο για τον κίνδυνο πυρκαϊάς.

Η εκτύπωση των ρολών θα πραγματοποιείται με τη χρήση των παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικών:

α.   Microprinting (μικροεκτύπωση).
Xρήση της μεθόδου microprinting σε συγκεκριμένο τμήμα της μακέτας. Για τη διαπίστωση της συγκεκριμένης ασφάλειας θα απαιτείται η χρήση μεγενθυτικού φακού.

β.   Εκτύπωση δάπεδου ασφαλείας με σύμπλεκτες γραμμές.
Το δάπεδο της εμπρόσθιας όψης  των ρολών  θα εκτυπώνεται με σχέδια δίγραμμής απεικόνισης σε αχνό φόντο ώστε να μην εμποδίζεται η εκτύπωση των λοιπών στοιχείων της μακέτας και να διακρίνονται τα στοιχεία έκδοσης και επικύρωσης.

γ.   Μελάνι σβηνόμενο.
Η  πίσω όψη του ρολού θα εκτυπωθεί με μελάνι ασφαλείας σβηνόμενο σε περίπτωση τριβής «gommable-erasable»,  το οποίο θα  καλύπτει όλη την οπίσθια επιφάνεια. Η τελική επιλογή της χρωματικής απόχρωσης του μελανιού θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ μέσα από την υποβολή  σχετικών δειγμάτων, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα διάκρισης των στοιχείων της επικύρωσης στην οπίσθια πλευρά των εισιτηρίων των ρολών. Η εκτύπωση του σβηνόμενου» μελανιού, θα επανεξετάζεται σε περίπτωση ύπαρξης διαφημιστικού μηνύματος στην οπίσθια πλευρά των εισιτηρίων.

δ.   Αρίθμηση & κωδικοποίηση.
Κάθε εισιτήριο ρολού θα φέρει αριθμό σειράς (πχ Μ14 001- Μ14 999) και εξαψήφιο αύξωντα αριθμό. Κάθε ρολό θα φέρει 2.800 εισιτήρια ακριβώς (σε πολλαπλάσια ακέραια νούμερα)  αριθμημένα σύμφωνα με τις οδηγίες και το εύρος αρίθμησης που θα παραδίδεται από την αρμόδια Δνση του ΟΑΣΑ (Δ/νση Κομίστρου).  Ο ΟΑΣΑ θα αποδεχτεί την παραλαβή ρολών με λιγότερα από 2.800 εισιτήρια,  σε ποσοστό έως 3% της συνολικής παραδιδόμενης ποσότητας. Τα ρολά αυτά θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 1.500 εισιτήρια συνεχόμενης  αρίθμησης και θα παραδίδεται ξεχωριστή λίστα (σε ηλεκτρονική μορφή) με τους ελλιπείς αριθμούς ανά ρολό.

ε.  Ετικέτα Barcode.
Στο εσωτερικό μέρος του μαντρέν θα επικολληθεί ετικέτα η οποία θα φέρει τυπωμένο γραμμωτό κωδικό (14 έως 20 χαρακτήρων) μοναδικό για κάθε ρολό, καθώς και τον αντίστοιχο μοναδικό αριθμό του. Η διάσταση της ετικέτας θα είναι 25mm Χ 50mm. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με υλικό ώστε να μην μπορεί να αποκολληθεί από το μαντρέν εκ των υστέρων και σε τέτοιο πάχος ώστε να μην εμποδίζεται η εισαγωγή του ρολού στον άξονα περιστροφής του εντός του μηχανήματος. Σε ενδεχόμενη προσπάθεια αποκόλλησης θα πρέπει η κόλλα να παραμένει στο μαντρέν και να καταστρέφεται το χαρτί. 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΡΟΛΩΝ

Τα ρολά θα παραδίδονται σε χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ., με δαπάνες του αναδόχου, συσκευασμένα σε κατάλληλα κιβώτια  ικανής αντοχής, ώστε να αποκλείεται καταστροφή τους κατά τις μετακινήσεις ή από την υγρασία. Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται ο μοναδικός αύξων αριθμός του κιβωτίου, τα τεμάχια των ρολών με αύξοντα αριθμό από ….. έως … και ο συνολικός  αριθμός των εισιτηρίων που περιέχει.

Σε κάθε παλέτα να αναγράφετε σε μια κόλλα χαρτί ο αύξον αριθμός τις παλέτας ,ένα barcode που θα καθιστά την παλέτα μοναδική και θα φέρει την πληροφορία όλων τον barcode των ρολών της παλέτας. Τον μοναδικό αύξον αριθμό των κουτιών από ….. έως …. που περιέχει και τον συνολικό αριθμό των ρολών , όπως και το σύνολο των εισιτηρίων.

Σε περίπτωση  που για τεχνικούς λόγους έχει διακοπεί η αρίθμηση σε κάποιο συγκεκριμένο κωδικό ρολών εισιτηρίων, θα πρέπει  ο ανάδοχος υποχρεωτικά να καταγράφει τον αριθμό εισιτηρίων που ελλείπουν από τα ρολά του συγκεκριμένου κωδικού.
Τα έτοιμα ρολά παραδίδονται συνοδεία μελών της επιτροπής εποπτείας του έργου στον υπεύθυνο της αποθήκης της ΣΤΑ.ΣΥ., Κατά την παραλαβή-παράδοση ο υπεύθυνος του αποθηκευτικού χώρου διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των παραδιδομένων ρολών και επιβεβαιώνει την ποιότητα και ποσότητά τους και στη συνέχεια συνυπογράφει τα σχετικά παραστατικά παράδοσης (πρωτόκολλο, δελτίο αποστολής).

Σε κάθε τμηματική παράδοση, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο που θα περιέχει:
1)  Τον μοναδικό αριθμό ρολού
2) Το εύρος της αρίθμησης που περιέχεται σε κάθε ρολό (σε περίπτωση ελλιπών αριθμήσεων θα παραδίδονται και οι αριθμοί που ελλείπουν).
3)  Τον αριθμό του κιβωτίου που βρίσκεται κάθε ρολό
4)  Τον αριθμό της παλέτας που βρίσκεται κάθε ρολό

5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η εποπτεία των εργασιών του αναδόχου και η παραλαβή των ρολών θα γίνονται από την Επιτροπή που θα συστήσει για το σκοπό αυτό ο  Ο.Α.Σ.Α.
Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι:
α.    Η Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α. θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο του Αναδόχου και θα έχει οποτεδήποτε πρόσβαση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του.
β.    Έργο της Επιτροπής του  Ο.Α.Σ.Α.  θα είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του έργου καθώς και η προσωρινή ποιοτική/ποσοτική παραλαβή των παραγομένων ρολών η οποία θα πιστοποιείται οριστικά από τον υπεύθυνο της αποθήκης στην οποία εισάγονται τα έτοιμα ρολά.
γ.    Η Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α. θα τηρεί πίνακες και καταστάσεις, όπου θα καταχωρεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια κάθε  ενέργεια σχετιζόμενη με το έργο, καθώς και τη διαχείριση του χαρτιού και την παραγωγή των ρολών.
δ.    Η Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α., θα ενημερώνει τακτικά τη Διοίκηση του Οργανισμού σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου και θα αναφέρει σε αυτήν κάθε δυσλειτουργία και τα κατά την κρίση της προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή της.
ε.    Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει απροφάσιστα κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής του Ο.Α.Σ.Α. Ακόμα ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τον ανεμπόδιστο και διαρκή έλεγχο από τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Α. στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής των ρολών και θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι χώροι να διασφαλίζονται με ειδικά κιγκλιδώματα και κλειδαριές (Αναδόχου και Επιτροπής), ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στον Ο.Α.Σ.Α. από σχετική αμέλειά του.
στ. Μετά την παραλαβή όλων των ρολών, η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α., αφού βεβαιωθεί ότι κανένα στοιχείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λαθραία εκτύπωση εισιτηρίων, δεν παρέμεινε εις χείρας του Αναδόχου, ταξινομεί σε φακέλους ή άλλα κατάλληλα μέσα συσκευασίας τα πρωτότυπα σχέδια, τις μακέτες, φιλμ, εγκεκριμένα δοκίμια, ανάτυπα, έγγραφα, πρωτόκολλα και λοιπά στοιχεία που κρίνονται διατηρητέα.

6. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στην επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α. κάθε ποσότητα χαρτιού το οποίο κατά οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής των ρολών αχρηστεύεται. Η ύπαρξη στο εργοστάσιο του Αναδόχου ποσότητας χαρτιού του Ο.Α.Σ.Α. πέραν της παραδοθείσας σε αυτόν ποσότητας συνιστά βαρύ παράπτωμα του Αναδόχου εις βάρος του οποίου επέρχονται σωρευτικά όλες οι από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα επακολουθήσει προβλεπόμενες κυρώσεις, κάθε μία χωριστά ή και όλες μαζί κατ’ επιλογή του Ο.Α.Σ.Α.
Μετά την παραλαβή όλων των ρολών, η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α., ταξινομεί σε φακέλους ή άλλα κατάλληλα μέσα συσκευασίας τα ακατάλληλα και άχρηστα στοιχεία που προορίζονται για καταστροφή.
Όλα τα προκαταρκτικά αντίτυπα εκτύπωσης, καθώς και τα κάθε είδους κακέκτυπα και αποκόμματα-κοψίδια που θα προκύψουν κατά την εκτύπωση των ρολών, καταστρέφονται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας του έργου.
Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην καταστροφή των άχρηστων εκτυπωτικών στοιχείων (τσίγκους, πλάκες, αποτυπώματα υποδειγμάτων, σχεδιασμάτων, φιλμ κλπ).
Περί της καταστροφής των ανωτέρω στοιχείων συντάσσεται από την Επιτροπή πρωτόκολλο καταστροφής, όπου περιγράφονται τα στοιχεία που καταστράφηκαν.

7. ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΦΥΡΑ

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του χαρτιού που θα του δοθεί και τον περιορισμό της «φύρας» συνολικά (λόγω κακεκτύπων – ξακρισμάτων –   υπολοίπων στο τελείωμα του ρολού κλπ.)  σε ποσοστό κάτω του 17% του παραδιδομένου σε αυτόν χαρτιού. Σε περίπτωση που η συνολική φύρα υπερβαίνει το ποσοστό του 17% ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την αξία του επί πλέον καταναλωθέντος χαρτιού.

8. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής συσκευασίας και μεταφοράς των ρολών θα είναι από 07:30 έως 15:00 κάθε εργάσιμης για τον Ο.Α.Σ.Α. ημέρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως σε καμία   περίπτωση να ξεπερνά το δωδεκάωρο. Παράταση του καταρχήν προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών μετά από αίτημα του Ο.Α.Σ.Α. ή του Αναδόχου. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αυτός που έχει υποβάλλει το αίτημα επιμήκυνσης του ωραρίου εργασίας θα είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί την αποζημίωση του ετέρου των αντισυμβαλλομένων με το αποδεδειγμένα καταβληθέν κόστος του για υπερωρίες του εμπλεκόμενου προσωπικού του.

9.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην  προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο η ζητούμενη αμοιβή του αναδόχου ανά ρολό εισιτηρίων, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων με βάση τη χαμηλότερη συνολική τιμή κατασκευής και συσκευασίας  του συνόλου των ρολών εισιτηρίων.
Οι ανωτέρω τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ και  θα περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη  για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου (εκτύπωση, συσκευασία και παράδοση στις αποθήκες της ΣΤΑ.ΣΥ- Ο.ΣΥ ).
Κατά τη σύνταξη των προσφορών τους οι διαγωνιζόμενοι θα  πρέπει να λάβουν  υπόψη ότι :
–  Η προσφορά θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ και  για τις ανάγκες της σωστής αξιολόγησης η στρογγυλοποίηση των προσφερόμενων τιμών θα γίνει στο 6ο δεκαδικό ψηφίο.
–  Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί  μετά την οριστική παραλαβή, θα γίνει σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγούμενα οι εκπρόσωποι εποπτείας του Έργου, συντάξουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, καταγράφοντας την  ποσότητα που παρέλαβαν και βεβαιώνοντας ότι το έργο που έχει παραληφθεί είναι σύμφωνο με τους όρους των προδιαγραφών και της σύμβασης.
–  Θα γίνει κράτηση 0.10% από την αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.

 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να περιέχουν:

 • αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της,
 • αναλυτικά τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
 • όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την υποδομή του προσφέροντος για παροχή εξυπηρέτησης μετά την πώληση
 • Σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

11. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα ημέρες από την παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού, η οποία θα πιστοποιηθεί από επιτροπή του  ΟΑΣΑ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά ( φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα).

12. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εάν η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων της παρούσης ανάθεσης θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. ( Κ.Υ.Α. Α- 12681/934/2.1.2001- ΦΕΚ 333/Β/28.3.2001).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του ΟΑΣΑ, υπεύθυνος κ. Γ. Βασιλακόπουλος τηλ. 210-8200848 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

     

 

               

Πίσω στη λίστα