Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή 10.000 ρολών εισιτηρίων με αρίθμηση
Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή 10.000 ρολών εισιτηρίων με αρίθμηση

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 10160/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ. Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210-8200859

: 30/08/2013

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή 10.000 ρολών εισιτηρίων με αρίθμηση (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός: 60.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12.09.2013 και ώρα 10.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.» με κεφαλαία γράμματα

β.   ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’αριθμό 10160/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./30.08.2013)

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.   τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του προσφέροντος να εκτυπώνει αξίες του Δημοσίου

β.   καταστατικό σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ.

γ.   Φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα.

δ.   αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της

ε.   σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά στην υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται  χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ)

Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται συνημμένα και πάντως μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση  συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά  πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του ΟΑΣΑ, υπεύθυνος κ. Γ. Βασιλακόπουλος τηλ. 210-8200848, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος  Σ. Δελούκας

 

 


ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΛ

1.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΛΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1.      Τα ρολά θα κατασκευαστούν με υδατογραφημένο χαρτί ασφαλείας, βάρους 160 gr/m2, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753-1/1977 και φέρον ιριδίζουσες λωρίδες. Το χαρτί αυτό θα παραδοθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σε ρολά πλάτους 36 εκ. και βάρους περίπου 250 κιλών. Ο ανάδοχος με την επίβλεψη του αρμόδιου οργάνου του ΟΑΣΑ που θα καθορισθεί στο έγγραφο ανάθεσης, θα παραλαμβάνει το χαρτί με ίδια μέσα και δαπάνες φορτοεκφόρτωσης από αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει ο Ο.Α.Σ.Α. στην Παλλήνη Αττικής. Διευκρινίζεται ότι το χαρτί που θα παραδοθεί στον ανάδοχο φέρει  στο πλάτος του, 9 ανεξάρτητες τριάδες  ιριδιζουσών λωρίδων, οι οποίες  πρέπει να εμφανίζονται  στην εμπρόσθια όψη των προς κατασκευή ρολών..

2.   Οι διαστάσεις των ρολών  που θα κατασκευασθούν θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

     εσωτερική διάμετρος μαντρέν 70 χιλ.

     εξωτερική διάμετρος μαντρέν 80 χιλ.

     εξωτερική διάμετρος ρολού 240 χιλ.

     πλάτος μαντρέν και ρολού  39,7 χιλ.

Δείγμα του προς παραγωγή ρολού και του απαιτούμενου μαντρέν υπάρχει στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. και είναι δυνατή η επίδειξή τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το μαντρέν που θα χρησιμοποιείται θα είναι πλαστικό και ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις δαπάνες προμήθειάς του.

3.      Κατά την παραγωγή των ρολών θα πρέπει να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις παραπάνω στον όρο (2) σημειούμενες διαστάσεις, να εξασφαλίζεται η απόλυτη κυλινδρικότητα του ρολού, να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε τα παραγόμενα ρολά να μην παρουσιάζουν κολλήματα οφειλόμενα στο μελάνι εκτύπωσης και να μη δημιουργούνται αλλοιώσεις των ιριδιζουσών λωρίδων.

4.      Η εκτύπωση της εμπρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας των ρολών θα γίνεται με χρήση τριών τουλάχιστον χρωμάτων για κάθε επιφάνεια και με βάση μακέτες, τσίγκους, φιλμς και φωτομεταφορές που θα κατασκευάσει με δαπάνες του και με βάση υποδείξεις του Ο.Α.Σ.Α. ο ανάδοχος. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι κάθε εισιτήριο ρολού θα φέρει αριθμό σειράς ( π.χ. Μ 001-Μ 999 ) και εξαψήφιο αύξοντα αριθμό  

5.      Η διεύθυνση των ιριδιζουσών λωρίδων θα είναι παράλληλη προς το μήκος του ρολού και θα βρίσκονται στο κέντρο της μεγάλης διάστασης του εκτυπούμενου ρολλού εισιτηρίων.

6.      Για την εκτύπωση θα χρησιμοποιούνται μηχανές OFFSET.

7.      Η συνολική ποσότητα των ρολών θα είναι περίπου 10.000 και θα παραχθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε 2 φάσεις (τμηματικές παραδόσεις). Η πρώτη τμηματική παράδοση θα αφορά 5.000 ρολά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση/ παραλαβή της απαιτούμενης ποσότητας χαρτιού, ενώ οι επόμενη παράδοση, δεύτερη παράδοση, θα αφορά τα υπόλοιπα  5.000 ρολά περίπου και θα γίνει σε ένα μήνα από την πρώτη παράδοση. Η συνολική ποσότητα θα έχει παραδοθεί σε 2 μήνες.

2.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΑΚΕΤΑΣ

Η μακέτα που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο θα αφορά τόσο την εμπρόσθια όσο και την οπίσθια πλευρά των ρολών στην οποία θα αναγράφονται μηνύματα του Ο.Α.Σ.Α. ή διαφημίσεις των οποίων την εκμετάλλευση θα έχει αποκλειστικά ο Ο.Α.Σ.Α.

Η μακέτα της εκτύπωσης τόσο της εμπρόσθιας όσο και της οπίσθιας πλευράς του ρολού θα έχει τρία χρώματα τουλάχιστον και θα αποτελείται από συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα και η προσφορά θα δοθεί για εκτύπωση τριών χρωμάτων. Για την περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση και άλλου χρώματος και μέχρι δύο ακόμα χρώματα,  η πρόσθετη δαπάνη θα καθορίζεται κάθε φορά με πρόσθετο τίμημα ανά χρώμα που θα αναγράφει ξεχωριστά στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της τιμής παραγωγής του ρολού.

Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, καθ\’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης που θα υπογραφεί, να ζητήσει κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του, αλλαγή (ολικά ή μερικά) της μακέτας. Σε περίπτωση αλλαγής της μακέτας η δαπάνη (περιλαμβανομένης και της δαπάνης τσίγκων, φιλμς κλπ) θα βαρύνει τον  Ο.Α.Σ.Α.  Η πρόσθετη δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα καθορίζεται με πρόσθετο τίμημα ανά αλλαγή που θα αναγράφει ξεχωριστά στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ Διευκρινίζεται ότι αλλαγή της μακέτας θα γίνεται μόνο σε περίπτωση  νέου εισιτηρίου ή νέου φορέα ή σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α. (πχ διαπίστωση κυκλοφορίας πλαστών εισιτηρίων).

Ο Ο.Α.Σ.Α., τέλος δικαιούται να απαιτεί την καταστροφή των τσίγκων και των φιλμ κατά την ανεξέλεγκτη επίσης κρίση του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εκτύπωσης διαφημίσεων στην οπίσθια πλευρά των ρολών για λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α. τη μακέτα θα την κατασκευάζει με δικά του έξοδα και θα την παραδίδει στον ανάδοχο του έργου ο Ο.Α.Σ.Α. (ενώ τις μακέτες για την εκτύπωση των μηνυμάτων του Ο.Α.Σ.Α. θα τις κατασκευάζει με δαπάνες του ο ανάδοχος). Οι τσίγκοι, τα φιλμς κλπ στην περίπτωση των διαφημίσεων (και μόνο σε αυτή) θα κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου και ο Ο.Α.Σ.Α. θα καταβάλλει ιδιαίτερο τίμημα που θα καθορίζεται κάθε φορά με πρόσθετο τίμημα ανά διαφήμιση  που θα αναγράφει ξεχωριστά στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ. Η μακέτα των διαφημίσεων θα προβλέπει κατ\’ αρχήν τρίχρωμη εκτύπωση της διαφήμισης (ίδια χρώματα με την εμπρόσθια όψη του ρολού) αλλά είναι δυνατόν ο αριθμός των χρωμάτων να αυξηθεί ύστερα όμως από την καταβολή πρόσθετης αμοιβής που θα καθορίζεται κάθε φορά με το πρόσθετο τίμημα ανά χρώμα το οποίο θα είναι ίδιο με αυτό που έχει προσφέρει ο διαγωνιζόμενος  και στην περίπτωση της εκτύπωσης με πρόσθετα χρώματα της εμπρόσθιας πλευράς των ρολών.

3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα εισιτήρια που θα εκδίδονται από τα προς κατασκευή ρολά θα χρησιμοποιηθούν στις υφιστάμενες ακυρωτικές συσκευές της ΣΤΑ.ΣΥ, οι οποίες κατά την ακύρωση εκτυπώνουν στο εισιτήριο διάφορα στοιχεία. Ως εκ τούτου η λειτουργία αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από την ακολουθούμενη τεχνολογία εκτύπωσης των εισιτηρίων.

Από την παραλαβή του υδατογραφημένου χαρτιού ασφαλείας, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των ρολών μέχρι και την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ρολών, ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι έχει την απόλυτη ευθύνη και έχει ειδικές υποχρεώσεις προς λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για να αποφευχθεί διαρροή των ρολών ή του διατιθέμενου χαρτιού, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε υποστεί ο Ο.Α.Σ.Α. από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου και των προστηθέντων του.

Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει :

    Να διαθέτει ISO 9001:2000 και άδεια εκτύπωσης αξιών.

    Να παρέχει τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι όλες οι εργασίες κατασκευής των ρολών θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο του. Σε περιπτώσεις ειδικών εργασιών που πρέπει τυχόν να γίνουν εκτός του εργοστασίου του ( π.χ. κοπή ρολών, αρίθμηση ) ο  Ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώσει στην προσφορά του και παράλληλα θα εξασφαλίζει ότι αυτές θα γίνονται εντός του ωραρίου εργασίας του Ο.Α.Σ.Α. και οπωσδήποτε εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας. Οι σχετικές μεταφορές χαρτιού ρολών και λοιπών στοιχείων εκτύπωσης θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου και πάντοτε παρουσία ειδικών προς τούτο εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Α. 

    Να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και το αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου τεχνικό προσωπικό.

    Να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι διαθέτει επαρκείς χώρους και ασφαλισμένες αποθήκες τοποθέτησης χαρτιού ρολών και κακεκτύπων. Στις ίδιες αποθήκες θα πρέπει να αποθηκεύονται με πλήρη ασφάλεια και μέχρι την καταστροφή τους (ή την παράδοσή τους στον Ο.Α.Σ.Α.) οι σχετικές μακέτες, φιλμς, τσίγκοι και λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ρολών.

    Να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι διαθέτει κατάλληλες και επαρκείς συσκευές και μέσα μεταφοράς χαρτιού και ρολών  και κατάσβεσης πυρός σε περίπτωση πυρκαϊάς, ενώ το εργοστάσιο θα είναι ασφαλισμένο για τον κίνδυνο πυρκαϊάς.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για την ενδεχόμενη εκτύπωση διαφημίσεων θα ελέγχονται και θα επιλέγονται από τον Ο.Α.Σ.Α. ώστε να μην εμποδίζουν την επικύρωση του εισιτηρίου.

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΡΟΛΩΝ

Τα ρολά θα παραδίδονται σε χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ. συσκευασμένα σε κατάλληλα κιβώτια ικανής αντοχής, ώστε να αποκλείεται καταστροφή τους κατά τις μετακινήσεις ή από την υγρασία. Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται με αύξοντα αριθμό από ………. έως ……… ο αριθμός των εισιτηρίων των ρολών και ο κωδικός αυτών. Το κάθε ρολό με εισιτήρια θα φέρει ένδειξη με την ακριβή αρίθμηση των εισιτηρίων του συγκεκριμένου ρόλου από …… έως……. .

Σε περίπτωση  που για τεχνικούς λόγους έχει διακοπεί η αρίθμηση σε κάποιο συγκεκριμένο κωδικό ρολών εισιτηρίων, θα πρέπει  ο ανάδοχος να υποχρεωτικά να αναφέρει σε κατάσταση των αριθμό εισιτηρίων που ελλείπουν από τα ρολά του συγκεκριμένου κωδικού και να αιτιολογεί το λόγο της έλλειψης.

Η εποπτεία των εργασιών του αναδόχου από την παραλαβή του χαρτιού από τις αποθήκες του ΟΑΣΑ μέχρι και την παραλαβή των ρολών θα γίνονται από την Επιτροπή Εκτύπωσης Εισιτηρίων του  Ο.Α.Σ.Α. και τον υπεύθυνο της αποθήκης στην οποία εισάγονται τα έτοιμα ρολά, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα  Μέσα στα πλαίσια αυτά επισημαίνεται ότι:

α.      Η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α.  θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο του αναδόχου και θα έχει οποτεδήποτε πρόσβαση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του.

β.      Έργο της Επιτροπής του  Ο.Α.Σ.Α.  θα είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του έργου καθώς και η προσωρινή ποιοτική/ποσοτική παραλαβή των παραγομένων ρολών η οποία θα πιστοποιείται οριστικά από τον υπεύθυνο της αποθήκης στην οποία εισάγονται τα έτοιμα ρολά.

γ.      Η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α.   θα τηρεί πίνακες και καταστάσεις, όπου θα καταχωρεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια κάθε  ενέργεια σχετιζόμενη με το έργο, καθώς και τη διαχείριση του χαρτιού και την παραγωγή των ρολών

δ.      Η Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α., θα ενημερώνει τακτικά τη Διοίκηση του Οργανισμού σχετικά με την  πορεία εκτέλεσης του έργου και θα αναφέρει σε αυτήν κάθε δυσλειτουργία ή μη συνήθη πορεία της εκτέλεσης του έργου και τα κατά την κρίση της προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή της

ε.      Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει απροφάσιστα κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής του  Ο.Α.Σ.Α.   Ακόμα ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τον ανεμπόδιστο και διαρκή έλεγχο από τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Α. στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής των ρολών

Τέλος ο ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι χώροι να διασφαλίζονται με ειδικά κιγκλιδώματα και κλειδαριές (Αναδόχου και Επιτροπής), ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στον Ο.Α.Σ.Α. από σχετική αμέλειά του.

στ.    Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στα εντεταλμένα όργανά του Ο.Α.Σ.Α. κάθε ποσότητα χαρτιού το οποίο κατά οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής των ρολών αχρηστεύεται.

Η ύπαρξη στο εργοστάσιο του Αναδόχου ποσότητας χαρτιού του Ο.Α.Σ.Α. πέραν της παραδοθείσας σε αυτόν ποσότητας συνιστά βαρύ παράπτωμα του Αναδόχου εις βάρος του οποίου επέρχονται σωρευτικά όλες οι από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα επακολουθήσει προβλεπόμενες κυρώσεις, κάθε μία χωριστά ή και όλες μαζί κατ’ επιλογή του Ο.Α.Σ.Α., μη αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του αναδόχου, ποινικής και αστικής οφειλόμενης σε κάθε πταίσμα.

ζ.      Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του χαρτιού που θα του δοθεί και τον περιορισμό της «φύρας» συνολικά (λόγω κακεκτύπων – ξακρισμάτων –  υπολοίπων στο τελείωμα του ρολού κλπ.)  σε ποσοστό κάτω του 17% του παραδιδομένου σε αυτόν χαρτιού. Σε περίπτωση που η συνολική φύρα υπερβαίνει το ποσοστό του 17%  ο ανάδοχος  θα βαρύνεται με την αξία του επί πλέον καταναλωθέντος χαρτιού.

η.      Μετά την παραλαβή όλων των ρολών, η Επιτροπή του  Ο.Α.Σ.Α., αφού βεβαιωθεί ότι κανένα στοιχείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λαθραία εκτύπωση εισιτηρίων, δεν παρέμεινε εις χείρας του αναδόχου και καταγράψει τούτα ρητά σε σχετικό πρακτικό, ταξινομεί σε φακέλους ή άλλα κατάλληλα μέσα συσκευασίας :

     τα πρωτότυπα σχέδια, τις μακέτες, φιλμ, εγκεκριμένα δοκίμια, ανάτυπα, έγγραφα, πρωτόκολλα και λοιπά στοιχεία που κρίνονται διατηρητέα και

     τα ακατάλληλα και άχρηστα στοιχεία που προορίζονται για καταστροφή.

και τα παραδίδει με μεταφορικό μέσο που θα του διαθέσει ο ανάδοχος στην αρμόδια Επιτροπή καταστροφής τους, που θα ορίσει ο Ο.Α.Σ.Α. μαζί με τα σχετικά παραστατικά ώστε αυτή να ελέγξει την τήρηση των όρων της σύμβασης και τη διαχείριση του χαρτιού και των ρολών και επιμεληθεί για τα περαιτέρω (φύλαξη ή καταστροφή κακεκτύπων και λοιπών στοιχείων εκτύπωσης)

Τα παραπάνω στοιχεία περιέρχονται στην κυριότητα του Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί για την παραγωγή των ιδίων αντικειμένων και των επ’αυτών διαφημίσεων ή να τα καταστρέφει, ανεξάρτητα αν ο Ανάδοχος συνεχίζει ή όχι τη δραστηριότητά του στον ίδιο τομέα.

θ.      Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής συσκευασίας και μεταφοράς των ρολών θα είναι από 07:30 έως 15:00 κάθε εργάσιμης για τον Ο.Α.Σ.Α. ημέρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως σε καμία   περίπτωση να ξεπερνά το δωδεκάωρο.

5.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και θα αφορά :

Τιμή ανά ρολό εισιτηρίων

Η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε δαπάνη του αναδόχου ή και όλα τα έξοδα (εκτύπωσης, συσκευασίας, μεταφοράς) μέχρι την παράδοση των ρολών

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

6.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός 60 ημερών από την οριστική παραλαβή των εργασιών και τη σχετική έκδοση του τιμολογίου. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0.10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011

7.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν οι διαδικασίες δεν υλοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, εάν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων της σχετικής ανάθεσης θα επιβάλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001-ΦΕΚ 333/28.3.2001)

8.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνος κ. Γ.Βασιλακόπουλος τηλ. 210-82.00.848 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πίσω στη λίστα