Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και αναγόμωση των πυροσβεστήρων
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ετήσια συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και αναγόμωση των πυροσβεστήρων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.             : 10218/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Θ.Αντωντζίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                        : 210-8200859

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        : 03.09.2013

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ετήσια συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ.Α. (βλ. συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός: 500,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 24/092013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.    η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ» με κεφαλαία γράμματα

β.    ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ΄αριθμό 10218/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./03.09.2013

γ.    τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν:

α.    τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

β.    Φορολογική ενημερότητα

γ.    αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους του όρους της

δ.    σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

       Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά στην υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ).

Η πληρωμή γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.


Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Η παραλαβή των εργασιών συντήρησης και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης, θα γίνεται με ευθύνη αρμόδιου οργάνου του ΟΑΣΑ που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Πέραν αυτών ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από τον κ. Χ.Χαμηλοθώρη τηλ. 210 82.00.902 και τον κ. Ι.Αναστασιάδη τηλ. 210 82.00.893, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ.Δελούκας

 

 

 

Συνημμένα:

– Τεχνική Περιγραφή


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο ΟΑΣΑ διαθέτει 39 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ABC στα κτίρια όπου στεγάζει τις υπηρεσίες του.

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων που ο Ο.Α.Σ.Α. διαθέτει για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς για ένα (1) έτος. Συγκεκριμένα υπάρχουν 35 πυροσβεστήρες των 6 kg και 4 πυροσβεστήρες των 12 kg έκαστος.

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ετήσια αναγόμωση θα περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους εργασίες:

     τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων

          τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργίας τους και την αποκατάσταση αυτών

          κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Οργανισμού.

Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρες :

α)    θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, ημερομηνία αναγόμωσης, η ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης, και η πίεση της υδραυλικής δοκιμής, επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

β)    οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση αντικατάστασή του.

γ)    οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της Αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει ο Οργανισμός ακάλυπτος από πυροσβεστικά μέσα. Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στο Γραφείο Πολιτικής Άμυνας του Ο.Α.Σ.Α. στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Οργανισμού. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

3. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και δεν θα περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ABC

Χωρητικότητα

Τιμή / τεμάχιο

Συνολική Τιμή

35

6 kg

 

 

4

12 kg

 

 

Άλλες χρεώσεις

 

 

Γενικό Σύνολο

 

 Η μεταφορά τον πυροσβεστήρων από και προς τον ΟΑΣΑ θα γίνουν με έξοδα του αναδόχου και δεν θα βαρύνουν τον Ο.Α.Σ.Α.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη συνολική τιμή μεταξύ των αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη θα απορρίπτονται.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή θα καταβάλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και αφού έχει προηγηθεί παραλαβή των εργασιών.

Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα κατατίθενται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον ΟΑΣΑ στα πλαίσια των κείμενων σχετικών διατάξεων.


6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν οι προς ανάθεση εργασίες δεν πραγματοποιηθούν με βάση τους παραπάνω αναφερθέντες όρους θα επιβάλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ’ αριθμ. Α12681/934/2.1.2001 Κοινής Απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών – Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001).

Πίσω στη λίστα