Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτύπωση Φοιτητικών, Μαθητικών και ΙΕΚ-ΕΕΣ δελτίων ειδικού εισιτηρίου για την περίοδο 2013 – 2014
Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτύπωση Φοιτητικών, Μαθητικών και ΙΕΚ-ΕΕΣ δελτίων ειδικού εισιτηρίου για την περίοδο 2013 – 2014

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 9011/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210-8200859

: 24.7.2013

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση Φοιτητικών, Μαθητικών και ΙΕΚ/ΕΕΣ Δελτίων ειδικού εισιτηρίου για την περίοδο 2013-2014 (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή).

Προϋπολογισμός: 950,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 και ώρα 11.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.» με κεφαλαία γράμματα

β.   ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 9011/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./24.7.2013)

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.   τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

β.   αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της

γ.   σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ).

Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται συνημμένα και πάντως μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από τη Δ/νση Κομίστρου, υπεύθυνοι κ.κ.Γ.Φραγκιαδάκης, Αλ.Παπαδόπουλος, τηλ 210 82.00.908 και 210 82.00.830 αντίστοιχα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ.Δελούκας


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Εκτύπωση 30.000 Φοιτητικών, Μαθητικών και ΙΕΚ/ΕΕΣ Δελτίων Εισιτηρίου για την περίοδο 2013-2014.

2.   Χαρακτηριστικά:

Τα Δελτία Ειδικού Εισιτηρίου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

12.000 δελτία μαθητικού εισιτηρίου

         Διαστάσεις: 80mm x 120mm

         Χρώμα δελτίων : θα γνωστοποιηθεί με το έγγραφο ανάθεσης

         Εκτύπωση: λογότυπο ΟΑΣΑ σε μπλε χρώμα, μαύρα γράμματα, αρίθμηση, ένδειξη: Σχολικό Έτος 2013-2014

12.000 δελτία ΙΕΚ/ΕΕΣ

         Διαστάσεις: 80mm x 120mm

         Χρώμα δελτίων : θα γνωστοποιηθεί με το έγγραφο ανάθεσης

         Εκτύπωση: λογότυπο ΟΑΣΑ σε μπλε χρώμα, μαύρα γράμματα, αρίθμηση, ένδειξη: Σπουδαστικό Έτος 2013-2014

6.000 φοιτητικά δελτία

         Διαστάσεις: 80mm x 120mm

         Χρώμα δελτίων : θα γνωστοποιηθεί με το έγγραφο ανάθεσης

         Εκτύπωση: λογότυπο ΟΑΣΑ σε μπλε χρώμα, μαύρα γράμματα, αρίθμηση, ένδειξη: Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση του συνόλου των δελτίων θα είναι χαρτί ασφαλείας, χρώματος λευκού, σε φύλλα και θα σας παραδοθεί από τον ΟΑΣΑ.

Δείγμα των δελτίων διατίθεται στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, υπεύθυνοι κ.κ.Γ.Φραγκιαδάκης, Αλ.Παπαδόπουλος, τηλ 210 82.00.908 και 210 82.00.830 αντίστοιχα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνον οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά τεμάχιο και θα καλύπτει κάθε δαπάνη για την κατασκευή και τη μεταφορά των δελτίων σε χώρο που θα υποδείξει ο ΟΑΣΑ εντός Αττικής.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα αναφέρεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.).

4.   ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των δελτίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής ανάθεσης και την παράδοση του προς εκτύπωση χαρτιού. Η παράδοση αυτή μπορεί να γίνει τμηματικά ή στο σύνολό της μέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

6.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα (60) μέρες από την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους, η οποία θα πιστοποιηθεί από αρμόδιο όργανο του ΟΑΣΑ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

7.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν η παράδοση των υπό προμήθεια δελτίων δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων της σχετικής ανάθεσης θα επιβάλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001-ΦΕΚ 333/28.3.2001)

8.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Κομίστρου, κ.Γ.Φραγκιαδάκη, τηλ 210 82.00.908 και κ. Αλ.Παπαδόπουλο 210 82.00.830, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πίσω στη λίστα