Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτύπωση 500.000 στελεχών μηνιαίων καρτών
Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτύπωση 500.000 στελεχών μηνιαίων καρτών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:  10315/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

:  Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

:  210-8200859
:  22.7.2014

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εκτύπωση 500.000 στελεχών μηνιαίων καρτών (συνημμ. τεχνική περιγραφή).
Προϋπολογισμός : 1.800 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 8/8/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15 ,Αθήνα, ΤΚ 10682)

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α.  η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» με κεφαλαία γράμματα,
β.  ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’αριθμό 10315/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./22.7.2014)
γ.  τα στοιχεία του αποστολέα
Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :
α.  Φορολογική ενημερότητα
β.  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
γ.  αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της
δ.  σφραγισμένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ εσωτερικά να περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.
Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.
Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.).
Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.
Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον Ο.Α.Σ.Α. όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.
Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.
Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή όπου διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνος κ. Γ.Βασιλακόπουλος τηλ. 210-8200848 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γρηγόρης Δημητριάδης

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προμήθεια αφορά στην εκτύπωση 500.000 στελεχών μηνιαίων καρτών με αρίθμηση.

  1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΩΝ

–   Οι κάρτες θα εκτυπωθούν σε χαρτί, βάρους 180 gsm BRISTOL, χρώματος κίτρινου.
–   Οι διαστάσεις των καρτών θα είναι : 70 mm X 80 mm

  1. Η εκτύπωση της εμπρόσθιας επιφάνειας των καρτών θα γίνεται με χρήση τριών χρωμάτων ενώ της οπίσθιας με τη χρήση ενός χρώματος.
  2. Η συνολική ποσότητα των καρτών θα είναι 500.000 και θα εκτυπωθούν με σειριακή αρίθμηση από 000.001 έως 498.000, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 τεμάχια δε θα φέρουν αρίθμηση.

Δείγμα της προς εκτύπωσης κάρτας υπάρχει στη Δνση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α. και είναι δυνατή η επίδειξή της σε κάθε ενδιαφερόμενο είτε η αποστολή της ηλεκτρονικά.
3.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή και θα αφορά :
– Τιμή ανά στέλεχος κάρτας και συνολική τιμή για όλη τη ζητούμενη ποσότητα.
Η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε δαπάνη του αναδόχου ή και όλα τα έξοδα (εκτύπωσης, συσκευασίας, μεταφοράς) μέχρι την παράδοση των καρτών στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.
Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.
4.    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οι κάρτες θα συσκευάζονται ανά 500 τεμάχια με χάρτινη ταινία σταυρωτά και θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια ικανής αντοχής ανά 20.000 τεμάχια, ώστε να αποκλείεται καταστροφή τους κατά τις μετακινήσεις. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται με αύξοντα αριθμό από ….. έως …..ο αριθμός των καρτών.
5.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η κατασκευή των καρτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγκριση του προς εκτύπωση δείγματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α.. Η παράδοση των καρτών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. Μετσόβου 15, Αθήνα και η παραλαβή τους θα πιστοποιηθεί μετά τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο. από τη Δνση Κομίστρου (υπεύθυνος κ. Γ.Βασιλακόπουλος, τηλ. 210-8200848). Σε περίπτωση κακεκτύπων, αυτά θα αντικατασταθούν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Ο.Α.Σ.Α.

6.    ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μέσα σε 60 ημέρες από την οριστική παραλαβή των καρτών και την κατάθεση του τιμολογίου στον ΟΑΣΑ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική ενημερότητα).
7.    ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υπό προμήθεια στελεχών μηνιαίων καρτών ή σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί με βάση τους παραπάνω αναφερθέντες όρους θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ’ αριθμό Α12681/934/2.1.2001 κοινής απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001).

8.    ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τη Δνση Κομίστρου του ΟΑΣΑ (υπεύθυνος κος Γ.Βασιλακόπουλος τηλ. 210 8200848) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ).

Πίσω στη λίστα