Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτύπωση τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων κουπονιών – καρτών
Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτύπωση τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων κουπονιών – καρτών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

                                                                             

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 17282/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

      

ΠΛΗΡΟΦ.

: Β.Καραπιστόλη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210-8200818                            

: 5/12/2014                              

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτύπωσης τριμηνιαίων κουπονιών και των εξαμηνιαίων καρτών- κουπονιών  για εννέα μήνες από το μήνα Ιανουάριο του 2015 μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο του 2015 (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή).

Προϋπολογισμός: 50.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 17/12/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

            α.  η φράση  “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.“ με κεφαλαία γράμματα

          β. ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’αριθμό       17282/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./5/12/2014)

            γ. τα στοιχεία του αποστολέα

 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

 

    α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του προσφέροντος να εκτυπώνει αξίες του Δημοσίου.

  β.  καταστατικό σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας δημοσιευμένο σε Φ.Ε.Κ.

     γ.  Φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα.

       δ.  αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.

       ε.  σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

 

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

 

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται  χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα  βαρύνει τον ΟΑΣΑ).

 

Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται συνημμένα και πάντως μέσα σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

 

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά

 

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση  συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά  πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του ΟΑΣΑ, υπεύθυνος κ. Γ. Βασιλακόπουλος τηλ. 210-8200848 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος  και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

                                                   

                                                                                                                                                                                                                      

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1.      ΔOΚ

2.      Δ.Ο.Υ./Τμ.Προμηθειών                                                   

3.      Επιτροπή Αγορών (υπόψη κ. Βασιλακόπουλου)  

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

\”ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ\”

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης τριμηνιαίων  κουπονιών και εξαμηνιαίων καρτών απεριορίστων  διαδρομών  για εννέα μήνες  από 1.1.2015 έως 30.9.2015.

Η εκτέλεση των υπό ανάθεση εργασιών θα γίνει με δαπάνες και για λογαριασμό των εποπτευομένων από τον  Ο.Α.Σ.Α. συγκοινωνιακών φορέων και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ανάδοχος της προς ανάθεση υπηρεσίας θα αναλάβει την εκτύπωση τριμηνιαίων κουπονιών και των εξαμηνιαίων καρτών- κουπονιών  για εννέα  μήνες από το μήνα Ιανουάριο του 2015  μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο  του 2015.

Τα τριμηνιαία κουπόνια  και εξαμηνιαίες κάρτες- κουπόνια θα εκτυπώνονται σε υδατογραφημένο χαρτί ασφαλείας, βάρους 160 gr/m2, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753-1/1977 που θα φέρει στη μία πλευρά ζεύγη ιριδιζουσών λωρίδων.

Όλη η ποσότητα χαρτιού που απαιτείται για την εκτύπωση των παραπάνω κουπονιών θα παραδοθεί από τον Ο.Α.Σ.Α.

Οι διαστάσεις των φύλλων  για την εκτύπωση των μηνιαίων κουπονιών και των ετήσιων καρτών  θα είναι 36 Χ 50 cm.

 

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Η εκτέλεση  και η παραλαβή του υπό ανάθεση έργου θα γίνεται με βάση τους εξής ειδικούς όρους:

 

3.1 Ποσότητα

Θα εκτυπωθούν συνολικά :

   – 500.000 ± 20% τριμηνιαία κουπόνια.  Η μέση  ποσότητα   κουπονιών που απαιτείται ανά μήνα είναι της τάξεως των 50.000 τεμαχίων αλλά η τελική ποσότητα των παραδοτέων ανά μήνα κουπονιών μπορεί να μεταβληθεί στη διάρκεια των εννέα μηνών του 2015.

     36.000 ± 20%  εξαμηνιαίες κάρτες. Η μέση  ποσότητα καρτών  ανά μήνα είναι της τάξεως των 4.000 τεμαχίων Η τελική ποσότητα ανά κατηγορία καρτών θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

Η αναλογία, οι χρωματισμοί, και η αρίθμηση των παραπάνω κουπονιών, θα καθορίζονται από τον Ο.Α.Σ.Α. με τρόπο που θα περιγραφεί στη σύμβαση Ο.Α.Σ.Α. – Αναδόχου και η ποσότητα (τόσο η συνολική όσο και αυτή των τμηματικών παραδόσεων) θα μπορεί να αυξομειωθεί σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (± 20%).

Διευκρινίζεται πάντως ότι τα κουπόνια θα έχουν διαφορετικό χρωματισμό ανά μήνα με  χρώματα που θα καθοριστούν από τον Ο.Α.Σ.Α.

Σε περίπτωση που θα καθιερωθούν με νεότερες αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργείων νέοι τύποι κουπονιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την εκτύπωσή τους, με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 

3.2 Τμηματικές Παραδόσεις

Οι παραδόσεις των θα ενεργούνται τμηματικά, με τις αναλογίες που θα καθορισθούν στη σύμβαση, για τους διάφορους τύπους κουπονιών.

 

3.3 Διαστάσεις

Τα εκτυπωμένα κουπόνια θα είναι απόλυτα ορθογωνισμένα  και οι διαστάσεις τους θα είναι απόλυτα ακριβείς.

Το κάθε κουπόνι θα έχει πλάτος  40mm και μήκος 65mm με ανοχή  ±  0,1mm ενώ  η κάθε εξαμηνιαία κάρτα θα έχει εκτυπωμένα επί της επιφάνειας της ένα στέλεχος διάστασης 120mm Χ  70mm και έξι κουπόνια πλάτους  40mm και μήκους 65mm.

Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται, καθ\’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης που θα υπογραφεί να ζητήσει την αλλαγή των παραπάνω διαστάσεων των κουπονιών. Η τυχόν προκύπτουσα μεταβολή της δαπάνης σε αυτή την περίπτωση θα καθοριστεί με νέο τίμημα που θα συμφωνηθεί με βάση τις νέες διαστάσεις, τις διαφορετικές απαιτήσεις σε υλικά (πχ μελάνια ασφαλείας) καθώς και τις τυχόν διαφορετικές εργασίες εκτύπωσης.

Δείγματα των προς εκτύπωση κουπονιών υπάρχουν  στη Δνση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α. και είναι δυνατή η επίδειξή τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

3.4 Μακέτα – Εκτύπωση

Οι μακέτες των προς εκτύπωση μηνιαίων κουπονιών και των ετήσιων καρτών, θα παραδοθούν από τον Ο.Α.Σ.Α. αμέσως μετά την ανάθεση των περιγραφομένων στην παρούσα προκήρυξη εργασιών.

 

Η μακέτα του κουπονιού θα προβλέπει τη χρήση τετραχρωμίας  και θα αποτελείται από συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα. Για κάθε τύπο και μήνα θα χρησιμοποιείται διαφορετικός χρωματισμός στο υπόβαθρο του κουπονιού. Το θέμα της μακέτας του κουπονιού θα εκτυπώνεται στη μία  όψη του, στην πλευρά των ιριδιζουσών λωρίδων.

Σημειώνεται επίσης ότι, εφόσον σε οποιοδήποτε τμήμα του παραδιδόμενου από τον ΟΑΣΑ φύλλου χαρτιού παραμένει κενός χώρος (άνευ εκτύπωσης) διαστάσεων μεγαλύτερων των 3,5cm χ 7,5cm, θα εκτυπώνεται στη συγκεκριμένη επιφάνεια και ανά 1cm η ένδειξη «ΑΚΥΡΟ», καθώς και η πίκμαση της υπόψη επιφάνειας με τρόπο που να διασφαλίζεται η μη χρησιμοποίηση  του συγκεκριμένου χαρτιού για την παράνομη εκτύπωση κουπονιών.

Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, καθ\’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης που θα υπογραφεί να ζητήσει κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του αλλαγή (ολικά ή μερικά) των μακετών. Σε περίπτωση αλλαγής της μακέτας η δαπάνη (περιλαμβανομένης και της δαπάνης τσίγκων, φιλμς κλπ) θα βαρύνει τον  Ο.Α.Σ.Α.  Η πρόσθετη δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα καθορίζεται με πρόσθετο τίμημα ανά αλλαγή που θα αναγράφει ξεχωριστά στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος (η συγκεκριμένη πρόσθετη δαπάνη δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού) σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ΕΥΡΩ συν Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι αλλαγή της μακέτας θα γίνεται μόνο σε περίπτωση  νέου κουπονιού ή νέου Φορέα ή σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α. (πχ διαπίστωση κυκλοφορίας πλαστών κουπονιών).

Ο Ο.Α.Σ.Α., τέλος δικαιούται να απαιτεί την καταστροφή των τσίγκων και των φιλμ κατά την ανεξέλεγκτη επίσης κρίση του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά με την αρίθμηση και την κωδικοποίηση των κουπονιών, θα ισχύουν τα εξής:

§    κάθε κουπόνι τριών μηνών (τρία τεμάχια – ένα για κάθε μήνα)θα φέρει αριθμό σειράς (κωδικό) και  εξαψήφιο αύξοντα αριθμό τα όρια του οποίου θα καθορίζονται από τον Ο.Α.Σ.Α. κατά είδος κουπονιού.

§    κάθε στέλεχος και κουπόνια της εξαμηνιαίας κάρτας θα φέρουν τον ίδιο εξαψήφιο αύξοντα αριθμό τα όρια του οποίου θα καθορίζονται από τον Ο.Α.Σ.Α. κατά είδος κάρτας.

Η αρίθμηση & κωδικοποίηση όλων των κουπονιών θα γίνεται με φθορίζον μελάνι με εναλλαγή του χρώματος του, στην υπεριώδη ακτινοβολία. Τα χρώματα του φθορίζοντος μελανιού θα προταθούν από τον ανάδοχο (π.χ. από μαύρο σε πράσινο). Εφόσον με βάση την εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτύπωσης δεν είναι εφικτή η εκτύπωση του αριθμού και κωδικού με μελάνια μεταβλητού χρωματισμού θα εκτυπώνεται με την παραπάνω διαδικασία το φόντο επί του οποίου θα εκτυπώνονται τα ψηφία της αρίθμησης και κωδικοποίησης.

 

Το δάπεδο των κουπονιών θα εκτυπωθεί με δίχρωμο γραμμικό δάπεδο ασφαλείας

Επιπλέον επί της επιφάνειας κουπονιών τριών μηνών θα εκτυπωθεί  σε δύο συγκεκριμένες  θέσεις το σήμα του Ο.Α.Σ.Α. με ειδικό αόρατο μελάνι ασφαλείας κόκκινης απόχρωσης ορατό μόνο σε υπεριώδη ακτινοβολία. Όσον αφορά τις εξαμηνιαίες κάρτες,  το σήμα του Ο.Α.Σ.Α. θα εκτυπωθεί σε μία θέση του στελέχους και σε δύο θέσεις του κάθε μηνιαίου κουπονιού της ετήσιας κάρτας.

 

3.5 Συσκευασία – Παράδοση  – Παραλαβή

Τα τριμηνιαία κουπόνια θα παράγονται κατ’ αρχήν σε σελίδες των 10 κουπονιών με την παρατήρηση ότι τα κουπόνια θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση (πίκμαση) που θα επιτρέπει την εύκολη αποκοπή τους.

Κάθε 10 τέτοιες σελίδες θα συρράπτονται με σύρμα στο επάνω μέρος τους, ώστε να αποτελούν ένα μπλοκ 100 κουπονιών.

Σε ότι αφορά τις εξαμηνιαίες  κάρτες, κάθε εξαμηνιαία κάρτα θα παράγεται σε ένα ενιαίο τμήμα του παραδοτέου από τον Ο.Α.Σ.Α. φύλλου χαρτιού και να αποτελείται από ένα στέλεχος και έξι κουπόνια (ένα  κάθε μήνα με αναγραφή αυτού),  διαχωριζόμενα μεταξύ τους με διάτρηση (πίκμαση) που θα επιτρέπει την εύκολη αποκοπή τους.

Ανά 10 εξαμηνιαίες κάρτες θα πρέπει να συρράπτονται μεταξύ τους με σύρμα στο αριστερό μέρος τους, ώστε να αποτελούν ένα μπλοκ 10 καρτών και κάθε 10 μπλοκ καρτών θα πρέπει να συσκευάζονται σε πακέτα των 100 τεμαχίων.

Για όλες τις παραπάνω μορφές παραγωγής/συσκευασίας των κουπονιών ο Ο.Α.Σ.Α. θα δίνει τη δυνατότητα επίδειξης σχετικού δείγματος σε κάθε ενδιαφερόμενο μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (για προφανείς λόγους ασφαλείας η σχετική επίδειξη θα γίνεται στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. και συγκεκριμένα στη Δνση Κομίστρου – Μετσόβου 15 Αθήνα – κάθε εργάσιμη ημέρα και από 08.00 έως 14.00). 

Τα κουπόνια  θα παραδίδονται συσκευασμένα σε κατάλληλα χαρτοκιβώτια  ικανής αντοχής που θα διατεθούν από τον ανάδοχο, ώστε να αποκλείεται καταστροφή τους κατά τις μετακινήσεις ή από την υγρασία. Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται με αύξοντα αριθμό από ….. έως …., ο αριθμός των κουπονιών καθώς και ο τύπος τους.

Τα μπλοκ κουπονιών που θα είναι έτοιμα προς παράδοση θα είναι εκτυπωτικά άρτια, χωρίς λάθη, κακέκτυπα, ελαττώματα, σφάλματα, ελλείψεις κλπ, ενώ αντίστοιχα η συσκευασία των δεμάτων και των κουτιών συσκευασίας θα γίνεται με τρόπο που θα αποφεύγονται οποιαδήποτε ανάλογα προβλήματα.

Με τη φροντίδα, την ευθύνη και με δαπάνες του Αναδόχου, τα κουπόνια, έτοιμα και συσκευασμένα, θα παραδίδονται σε αποθηκευτικούς χώρους του Ο.Α.Σ.Α. και των Συγκοινωνιακών Φορέων στην Αθήνα και σε διευθύνσεις που θα γνωστοποιούνται έγκαιρα (δηλαδή πριν από την προθεσμία  παράδοσης) στον Ανάδοχο.

Για την πραγματοποίηση και απόδειξη της παράδοσης συντάσσεται εντός της ημέρας ολοκλήρωσης της τμηματικής παράδοσης, πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, που το υπογράφουν εξουσιοδοτημένα όργανα της Αναδόχου και οι εποπτεύοντες εκπρόσωποι του Ο.Α.Σ.Α. ή των Φορέων. Οι υπεύθυνοι των αποθηκευτικών χώρων που θα παραδίδονται τα μηνιαία κουπόνια και οι ετήσιες κάρτες, αφού διενεργήσουν  δειγματοληπτικό έλεγχο και επιβεβαιώσουν την παραλαβή, υπογράφουν το σχετικό πρωτόκολλο.

Η μεταφορά των κουπονιών στις αποθήκες του Ο.Α.Σ.Α. και των Συγκοινωνιακών Φορέων θα εκτελείται με κλειστό αυτοκίνητο του Αναδόχου και θα συνοδεύεται από τους Εκπρόσωπους του Ο.Α.Σ.Α.

 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

Οι εργασίες κατασκευής των μηνιαίων κουπονιών και ετήσιων καρτών, θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο του Αναδόχου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης ο Ανάδοχος έχει ειδικές υποχρεώσεις προς λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για να αποφευχθεί διαρροή των εκτυπωμένων κουπονιών, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε υποστεί ο Ο.Α.Σ.Α. από παραλείψεις του.

Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει:

  Να πιστοποιήσει ότι όλες οι εργασίες εκτύπωσης των κουπονιών θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο του.

  να διαθέτει ISO 9001:2000 για τις διαδικασίες εκτύπωσης και άδεια εκτύπωσης αξιών.

  να διαθέτει επαρκείς χώρους και ασφαλισμένες αποθήκες τοποθέτησης χαρτιού, κουπονιών, στοιχείων εκτύπωσης και κακεκτύπων. Στις ίδιες αποθήκες θα πρέπει να αποθηκεύονται με πλήρη ασφάλεια και μέχρι την καταστροφή τους (ή την παράδοσή τους στον Ο.Α.Σ.Α.) οι σχετικές μακέτες, φιλμς, τσίγκοι και λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κουπονιών.

  να διαθέτει τον κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό και υποδομές (π.χ. φυλασσόμενους χώρους ελεγχόμενης ηλεκτρονικής πρόσβασης) καθώς και  τα απαιτούμενα μέσα μεταφοράς φύλλων χαρτιού

  να διαθέτει  σύστημα  κατάσβεσης πυρός σε περίπτωση πυρκαϊάς, και όλοι οι χώροι του εργοστασίου να είναι πυρασφαλισμένοι.

  Να διαθέτει μία τουλάχιστον αξιόπιστη συσκευή καταμέτρησης φύλλων χαρτιού κατάλληλη για την εύκολη και γρήγορη καταμέτρηση των λευκών και εκτυπωμένων φύλλων κουπονιών και ετήσιων καρτών.

Επιπλέον ο ανάδοχος και με δεδομένο ότι στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί μόνο όσοι υποψήφιοι δηλώσουν ως εργοστάσιο εκτύπωσης κουπονιών, εργοστάσιο με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτύπωση αξιών, θα υποβάλει:

 

§   πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν τον χαρακτηρισμό του εργοστασίου ως εργοστασίου εκτύπωσης αξιών.

§   κατάσταση με το διατιθέμενο μηχανολογικό και ειδικό εξοπλισμό του εργοστασίου που αποδεικνύουν τη δυνατότητα εκτύπωσης κουπονιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

§   Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εργοστασίου με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχονται ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο και την εποπτεία του, κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού ή ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί  από τον Ο.Α.Σ.Α.

§   Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να πραγματοποιήσει το υπό ανάθεση έργο (π.χ. διαδικασία και εγκαταστάσεις εκτύπωσης κουπονιών, αρίθμησης, κοπής, συσκευασίας, κατασκευής, εκτύπωσης, κλπ) και όποιο άλλο στοιχείο που κατά την άποψη του προσφέροντος αποτελεί στοιχείο αποδοχής της προσφοράς του και υποδηλώνει την ποιότητα των εργασιών που προτίθεται να παράσχει.

 

Τέλος, ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση των χώρων παραγωγής κουπονιών και καρτών (ύπαρξη ειδικών κιγκλιδωμάτων και κλειδαριών), ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στον Ο.Α.Σ.Α. από σχετική αμέλειά του.

 

5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Η εποπτεία των εργασιών του αναδόχου και η παραλαβή των κουπονιών και καρτών θα πραγματοποιούνται από εκπροσώπους του  Ο.Α.Σ.Α., σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

Μέσα στα πλαίσια αυτά επισημαίνεται ότι:

 

α.    Ο Ο.Α.Σ.Α. θα εποπτεύει την εκτύπωση και ποσοτική – ποιοτική παραλαβή των μηνιαίων κουπονιών και ετησίων καρτών, με επιτροπή που θα αποτελείται από υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.Α. ή  των συγκοινωνιακών  φορέων και η οποία θα έχει πρόσβαση ή θα εγκατασταθεί στο εργοστάσιο του αναδόχου, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του.

β.    Έργο των εκπροσώπων του  Ο.Α.Σ.Α.  θα είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του έργου καθώς και η ποιοτική/ποσοτική παραλαβή των παραγομένων κουπονιών και καρτών η οποία θα πιστοποιείται οριστικά με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κουπονιών ή καρτών.

γ.    Οι εκπρόσωποι του  Ο.Α.Σ.Α.   θα τηρούν καταστάσεις, η βιβλίο, όπου θα καταχωρούνται όλες  οι σχετιζόμενες με το έργο ενέργειες, καθώς και η διαχείριση του χαρτιού και την παραγωγή των κουπονιών.

δ.   Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει απροφάσιστα κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής Εποπτείας και να μεριμνά για τη διάθεση στο χώρο του εργοστασίου του κατάλληλου χώρου για την εκτέλεση των εργασιών της. Ακόμα ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί τον ανεμπόδιστο και διαρκή έλεγχο από τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Α. στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης και των αντίστοιχων ελέγχων τους.

ε.    Μετά την παραλαβή των κουπονιών και καρτών, οι εκπρόσωποι του  Ο.Α.Σ.Α., αφού βεβαιωθούν ότι κανένα στοιχείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση κουπονιών, δεν παρέμεινε εις χείρας του αναδόχου, ταξινομεί σε φακέλους ή άλλα κατάλληλα μέσα συσκευασίας τα πρωτότυπα σχέδια, τις μακέτες, φιλμ, εγκεκριμένα δοκίμια, ανάτυπα,  έγγραφα, πρωτόκολλα και λοιπά στοιχεία και τα ακατάλληλα και άχρηστα στοιχεία που προορίζονται για καταστροφή.

Στη συνέχεια ελέγχουν  την τήρηση των όρων της σύμβασης και τη διαχείριση του χαρτιού και των κουπονιών και επιμελούνται για τα περαιτέρω (φύλαξη ή καταστροφή κακεκτύπων και λοιπών στοιχείων εκτύπωσης με δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την παραγωγή κουπονιών ή να καταστραφούν).

 

Εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση και διαμονή των  εκπροσώπων του  Ο.Α.Σ.Α., το κόστος μεταφοράς, διαμονής και εξόδων διατροφής, θα βαρύνει τον ανάδοχό. Το κόστος αυτό θα είναι 100 ευρώ για κάθε ημέρα εποπτείας της εκτύπωσης και συσκευασίας των κουπονιών.

Η συνολική επιβάρυνση του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τις 10.000,00 ευρώ. 

6. ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΦΥΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του χαρτιού που θα του δοθεί και τον περιορισμό της συνολικής «φύρας» λόγω κακεκτύπων σε ποσοστό 8% επί της συνολικής ποσότητας του χαρτιού. Διευκρινίζεται ότι στη «φύρα» δεν περιλαμβάνονται αποκόμματα-κοψίδια που θα προκύψουν κατά την εκτύπωση.

 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στους εκπροσώπους του Ο.Α.Σ.Α. κάθε ποσότητα χαρτιού η οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατασκευής των κουπονιών αχρηστεύεται.

 

Κάθε είδους κακέκτυπα και αποκόμματα-κοψίδια που θα προκύψουν κατά την εκτύπωση, καταστρέφονται ενώπιον των εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Α.  στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Σε περίπτωση υπέρβασης της φύρας του χαρτιού λόγω κακεκτύπων πέραν του 8% της παραδοθείσας στον ανάδοχο ποσότητας (ή του ποσοστού για το οποίο θα έχει δεσμευτεί ο ανάδοχος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα), αυτός θα βαρύνεται με το προκύπτον κόστος της πέραν του 8% καταστραφείσας ποσότητας χαρτιού, με την τρέχουσα τιμή αγοράς του προμηθευτή χαρτιού του Ο.Α.Σ.Α.,  μετά από εισήγηση των εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Α., με την οποία θα πιστοποιείται η ευθύνη του αναδόχου για την πιο πάνω υπέρβαση της φύρας.

Περί της καταστροφής των ανωτέρω στοιχείων θα συνταχθεί  από τους εκπροσώπους του Ο.Α.Σ.Α. πρωτόκολλο καταστροφής, όπου περιγράφονται τα στοιχεία που καταστράφηκαν και ο τρόπος της καταστροφής τους.

 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

 

Στην  προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο η ζητούμενη αμοιβή του αναδόχου ανά τύπο τριμηνιαίου κουπονιού και εξαμηνιαίας κάρτας/κουπονιού, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων με βάση τη χαμηλότερη συνολική τιμή εκτύπωσης τριμηνιαίων κουπονιών και εξαμηνιαίων καρτών/κουπονιών.

Συγκεκριμένα η προσφερόμενες τιμές θα αφορούν τη δαπάνη για την εκτύπωση:

§   τριμηνιαίων κουπονιών

§   εξαμηνιαίων καρτών/κουπονιών

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη  για την εκτύπωση των τριμηνιαίων κουπονιών και των εξαμηνιαίων καρτών (εκτύπωση, προμήθεια των μελανιών ασφαλείας, βιβλιοδεσία, συσκευασία και παράδοση).

Πέραν των ανωτέρω τιμών οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους τη δαπάνη για τη μερική ή ολική αλλαγή των μακετών. Υπενθυμίζεται πάντως ότι η τιμή αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών αλλά θα δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο στην περίπτωση που του ανατεθούν οι υπόψη πρόσθετες εργασίες.

Οι ανωτέρω τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ και  θα περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη  για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

 

Κατά την υποβολή των προσφορών τους οι διαγωνιζόμενοι θα  πρέπει να λάβουν  υπόψη ότι:

 

  Η προσφορά θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ και  για τις ανάγκες της σωστής αξιολόγησης η στρογγυλοποίηση των προσφερόμενων τιμών θα γίνει στο 6ο δεκαδικό ψηφίο.

  Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης, θα γίνεται δε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Σε κάθε πληρωμή το καταβαλλόμενο στον ανάδοχο προς εξόφλησή του ποσό θα αντιστοιχεί στη συμβατική τιμή των παραληφθέντων κουπονιών. Η πληρωμή θα γίνεται αφού προηγούμενα οι εκπρόσωποι εποπτείας του Έργου, συντάξουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, καταγράφοντας την  ποσότητα που παρέλαβαν και βεβαιώνοντας ότι το έργο που έχει παραληφθεί είναι σύμφωνο με τους όρους των προδιαγραφών και της σύμβασης.

Αν οι εκπρόσωποι του Ο.Α.Σ.Α  απορρίψουν  το έργο, γιατί δεν είναι σύμφωνο με τους όρους των προδιαγραφών και της σύμβασης, τότε ο Οργανισμός ορίζει στον ανάδοχο εύλογη προθεσμία για την συμμόρφωσή του.

    Από την αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται κράτηση 0.10%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011

  Ασαφής προσφορά που υποβάλλεται με διαφορετικό από τον παραπάνω τρόπο ή με τρόπο που δεν επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγησή της με τις άλλες προσφορές θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

 

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ανάδοχος με τη σύμβαση που θα υπογραφεί, ο  Ο.Α.Σ.Α. έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 

 α.  να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο

 β.  να  εισπράξει  την  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  ή  μέρος  αυτής  λόγω ποινικής ρήτρας η οποία επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις και με τα εξής κατά περίπτωση  ποσά που συμφωνείται από τώρα ότι είναι δίκαια και  εύλογα :

 

 – Δέκα (10) ΕΥΡΩ για κάθε τριμηνιαίο κουπόνι ή εξαμηνιαία κάρτα, κακοτυπωμένα ή εκτός σειράς, κατηγορίας κλπ, που θα  βρεθεί στα παραδιδόμενα μπλοκ. Ειδικά στην περίπτωση που θα βρεθεί κουπόνι μεγαλυτέρων ή μικρότερων διαστάσεων από την κανονική, η ποινική ρήτρα θα αυξάνεται κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α. μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ.

 – Πενήντα (50) ΕΥΡΩ για κάθε συσκευασία κουπονιών και καρτών  που το περιεχόμενο του δεν ανταποκρίνεται  στα στοιχεία που αναγράφονται στην εξωτερική  ετικέτα, όπως περιγράφεται στις προαναφερθείσες  προδιαγραφές  του έργου (π.χ. εφόσον βρεθεί κουπόνι ή κάρτα εκτός σειράς, κατηγορίας κλπ).

  Έξι χιλιάδες (6.000) ΕΥΡΩ για κάθε μέρα καθυστέρησης μέρους κάποιας τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του Αναδόχου.

          Δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης του συνόλου κάποιας τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του Αναδόχου.

   Μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Ο.Α.Σ.Α. λόγω αποδεδειγμένης ευθύνης ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου ή του προσωπικού του από κακή διαχείριση του χαρτιού ή ενδιαμέσων προϊόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κυκλοφορία πλαστών μηνιαίων κουπονιών ή  ετησίων καρτών.

      

 γ.  να ζητήσει επί πλέον τη δίωξη του αναδόχου ή του προσωπικού του για κάθε αξιόποινη πράξη τους καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του. Πέρα από τις παραπάνω κυρώσεις αν σε οποιαδήποτε φάση   διαπιστωθούν παραβάσεις που  απορρέουν από την παρούσα  διακήρυξη και για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος ή    διαπιστωθεί ότι οι εργασίες του δεν είναι σύμφωνες με τις  απαιτήσεις της σύμβασης και της παρούσας διακήρυξης ο  Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να επιβάλλει και άλλες ποινές ανάλογες  με τη βαρύτητα των παραβάσεων ή να τον κηρύξει έκπτωτο  οπότε εκπίπτει και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή  παρακρατείται ένα μέρος της με απλή δήλωση προς τον  εγγυητή χωρίς να απαιτείται δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.

 

Για την διευκρίνιση των παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε κουπόνι ή κάρτα που  θα λείπει ή θα είναι κακοτυπωμένο, θα επιστρέφεται και θα αντικαθίσταται από τον ανάδοχο. Κακοτυπωμένο χαρακτηρίζεται ένα κουπόνι ή κάρτα, εκτός από τις περιπτώσεις αναμφισβήτητης κακής εκτύπωσης (που θα διαπιστώνεται από τους Εκπροσώπους του Ο.Α.Σ.Α.) και στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται στις ακριβείς διαστάσεις ή τις ανοχές ή τις άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τεχνική  προδιαγραφή της παρούσας διακήρυξης.

 

Πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ζημιά, που εξ\’ αιτίας του αναδόχου θα προκύψει για τον Ο.Α.Σ.Α., δεν αποκλείεται  αφού πέρα από την έκπτωση του και την κατάπτωση του ποσού της εγγύησης, ο Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να αξιώσει την επανόρθωση  κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του με βάση τη διακήρυξη, τη σύμβαση, και τις εφαρμοστέες στην έννομη σχέση νομικές διατάξεις.

 

Αν μετά την εισαγωγή των μηνιαίων κουπονιών και ετησίων καρτών στις αποθήκες του Ο.Α.Σ.Α. ή των Φορέων, διαπιστωθεί ότι μέσα στις συσκευασίες που παραδόθηκαν από τον Ανάδοχο έχουν εγκλειστεί κακέκτυπα, με λανθασμένη συσκευασία κλπ και τα οποία δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν από τους εκπροσώπους του Ο.Α.Σ.Α. επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται παραπάνω. Αξίωση για επί πλέον αποζημίωση του Ο.Α.Σ.Α. κατά τις κείμενες διατάξεις δεν αποκλείεται.

 

Σε κάθε περίπτωση και προς διευκρίνηση όλων των παραπάνω κυρώσεων, επισημαίνεται ότι ο Ο.Α.Σ.Α. δεν προτίθεται να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ζημία του Ο.Α.Σ.Α. ή σε περιπτώσεις μεμονωμένων προβλημάτων, αλλά μόνο σε περιπτώσεις εμφανούς και σημαντικής ζημίας του Οργανισμού.

 

9. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 

Ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί από το διαγωνισμό θα πρέπει να παράσχει στον Ο.Α.Σ.Α. όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την υλοποίηση των ανατιθεμένων σε αυτόν ενεργειών και την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Στα πλαίσια αυτά και προς διασφάλιση του Ο.Α.Σ.Α. ο Ανάδοχος θα καταθέσει πριν από την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

 

10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης συσκευασίας και μεταφοράς των κουπονιών και καρτών  θα είναι από 07:30 έως 15:30 κάθε εργάσιμης για τον Ο.Α.Σ.Α. ημέρας και  σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη   του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς όμως σε καμία   περίπτωση να ξεπερνά το δωδεκάωρο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Για την  αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών χαρακτηριστικών της παρούσας και  οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να  περιέχουν:      

 

    α. αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντας ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.

 

    β. Φορολογική /ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

    γ. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα του προσφέροντος να εκτυπώνει αξίες του Δημοσίου

 

     δ. σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια    στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’ ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπου θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή .Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ.

 

Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

 

·         Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής

·         Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών

·         Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

·         Κατάταξη των προσφορών και επιλογή της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή.

 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 

Η παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών θα γίνεται από  αρμόδιο Όργανο του ΟΑΣΑ που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

Εάν η παράδοση των υπόψη υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί   εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων και προδιαγραφών της παρούσας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001 – ΦΕΚ 333/Β/28.3.2001).

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από τη Δ/νση Κομίστρου  υπεύθυνος  κ. Γ.Βασιλακόπουλος τηλ. 210-8200848,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίσω στη λίστα