Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΑΣΑ Α.Ε
Πρόχειρος διαγωνισμός για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΑΣΑ Α.Ε

ΑΔΑ: 6ΙΒΧ46ΨΧΕ3-ΕΝΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. παρελθόντων οικονομικών χρήσεων επί των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών / υπηρεσιών / έργων άνω των 60.000ευρώ πλέον ΦΠΑ, των διαδικασιών τήρησης αποθεμάτων και των διαδικασιών αξιολόγησης των δικλείδων ασφαλείας για τις μέχρι σήμερα διαγωνιστικές διαδικασίες / αναθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις σε ισχύ συμβάσεις.

Προϋπολογισμός: 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 28/6/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/6/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 8200808, 210-8200818, 210-8200978, 210-8200999).

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Πίσω στη λίστα