Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΣΥ Α.Ε
Πρόχειρος διαγωνισμός για την διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον ΟΣΥ Α.Ε

ΑΔΑ:ΨΒΓΙ46ΨΧΕ3-ΩΩ1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α., Ο.ΣΥ. Α.Ε. παρελθόντων οικονομικών χρήσεων επί των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών / υπηρεσιών / έργων άνω των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, των διαδικασιών τήρησης αποθεμάτων και των διαδικασιών αξιολόγησης των δικλείδων ασφαλείας για τις μέχρι σήμερα διαγωνιστικές διαδικασίες / αναθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις σε ισχύ συμβάσεις.

Προϋπολογισμός: 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 29/6/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/6/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από τον ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 8200808, 210-8200818, 210-8200978, 210-8200999).

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Σκουμπούρης

Πίσω στη λίστα