Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την αποκατάσταση βλάβης 3 μπαλκονιών δευτέρου ορόφου
Πρόχειρος διαγωνισμός για την αποκατάσταση βλάβης 3 μπαλκονιών δευτέρου ορόφου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.             : 1332./ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Θ.Αντωντζίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                        : 210-8200859

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        : 29.01.2015

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο για την αποκατάσταση βλάβης τριών (3) μπαλκονιών στο δεύτερο όροφο κτηρίου του ΟΑΣΑ επί της οδού Μετσόβου 15 (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός: 3.500,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 12/02/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.    η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ» με κεφαλαία γράμματα

β.    ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ΄αριθμό 1332./ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./29.01.2015

γ.    τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν:

α.    τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

β.    Φορολογική ενημερότητα / ασφαλιστική ενημερότητα

γ.    αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους του όρους της

δ.    σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

       Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά στην υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ).


 

Η πληρωμή γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Από την αμοιβή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Η παραλαβή των εργασιών και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης, θα γίνεται με ευθύνη αρμόδιου οργάνου του ΟΑΣΑ που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Πέραν αυτών ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας κ.Γ.Ποριάζη, τηλ. 210 82.00.941.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι η αποκατάσταση βλαβών τριών εξωστών κτηρίου όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΟΑΣΑ επί της οδού Μετσόβου 15.

     Περιγραφή εργασιών

Απαιτείται αποκατάσταση της βλάβης που έχει προέλθει από την οξείδωση του σιδηρού οπλισμού των εξωστών του 2ου ορόφου που βρίσκονται επί της όψεως του κτιρίου στην οδό Μετσόβου. Επιπλέον απαιτείται η αποκατάσταση βλάβης που έχει προέλθει από τον ίδιο λόγο, στο προστέγασμα του δώματος και των στηθαίων αυτού που βρίσκονται επί των όψεων του κτηρίου στην οδό Μετσόβου και Ρεθύμνου. Οι προβλεπόμενες εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών είναι οι εξής:

α.    Τοποθέτηση σκαλωσιάς και λινάτσα προστασίας.

β.    Αποξήλωση των αποκολλημένων και σαθρών επιχρισμάτων από την κάτω επιφάνεια των εξωστών. Αφαίρεση τυχόν άλλων χαλαρών τμημάτων της αποκαλυφθείσας επιφάνειας, ώστε να αποκτήσουμε σταθερό και καθαρό υπόστρωμα, ενώ οι επιφάνειες που δεν έχουν αποκόλληση σοβάδων ή τμημάτων μπετού θα δεχθούν στις περιοχές έντονων ρωγμών προεργασία αποκατάστασης ρηγματώσεων.

γ.     Καθάρισμα του σιδηρού οπλισμού (συρματόβουρτσα – σμυριδόπανο) και εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης για προστασία του οπλισμού και δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης μεταξύ οπλισμού και σκυροδέματος.

δ.    Αποκατάσταση της προβληματικής περιοχής με επισκευαστικά ρητινούχα ινοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα, αφού προηγούμενα έχει ενισχυθεί η επιφάνεια πρόσφυσης με τα αντίστοιχα βελτιωτικά.

ε.     Τοποθέτηση υαλοπλέγματος οπλισμού σοβάδων. Επικάλυψη της όλης επιφάνειας με τσιμεντοκονίαμα και ότι άλλο απαιτείται για την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας.

στ.   Επικόλληση των υπαρχόντων μαρμάρων της άνω επιφάνειας των τριών μπαλκονιών όπου απαιτείται καθώς και αρμολόγηση όλης της υπάρχουσας επίστρωσης αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός. Αδιαβροχοποίηση των επιφανειών.

ζ.     Αστάρωμα και βαφή όλων των επιφανειών που έχουν δεχθεί ολική ή μερική επισκευή.

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή κάθε προσφερόμενης λύσης στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση της βλάβης, όπως οι δαπάνες προμήθειας των υλικών, μικρούλικων, πρόσθετων υλικών αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας που απαιτείται για την κατασκευή τους, σκαλωσιάς, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, αποκομιδή άχρηστων υλικών, οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλιστικών ταμείων, επιδομάτων και οποιωνδήποτε άλλων κρατήσεων κ.λ.π. εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ΟΑΣΑ.

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του μεγέθους του έργου και των επιτόπου συνθηκών.

 

3.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί αφού εκδοθεί η σχετική πολεοδομική άδεια.

Οι εργασίες θα πρέπει να περαιωθούν μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την έναρξη τους.

Η παραλαβή των εργασιών και η πιστοποίηση της έντεχνης κατασκευής, θα γίνει με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

4.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή θα καταβάλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και αφού έχει προηγηθεί παραλαβή των εργασιών.

Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα κατατίθενται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον ΟΑΣΑ στα πλαίσια των κείμενων σχετικών διατάξεων.

Από την αμοιβή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011

5.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν πραγματοποιηθούν με βάση τους παραπάνω αναφερθέντες όρους θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ\’ αριθμό Α12681/934/2.1.2001 κοινής απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001).

6.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας κ.Γ.Ποριάζη τηλ. 210-8200941, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.