Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α) ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», προϋπολογισμένης δαπάνης ανερχόμενης μέχρι του ποσού των 60.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

.Αντικείμενο των προς ανάθεση Υπηρεσιών

Μετά από Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία η Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε στις 29.12.2014 υπέγραψε την με. αριθμ. 43/2014 Σύμβαση Σύμπραξης ΣΔΙΤ με την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: “HELLAS SMART TICKET A.E.” (κοινοπραξία «LG CNS – ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή).

Αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: “HELLAS SMART TICKET A.E.” είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, με ΣΔΙΤ.

Το σύστημα θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλεϊ, αστικό σιδηρόδρομο – μετρό, τροχιόδρομοι – τραμ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο), που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Συγκοινωνιών Αθηνών. Υλοποιείται και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) ετών. Η περίοδος κατασκευής θα ολοκληρωθεί στις 29.12.2016 και η λειτουργία του έργου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης σύμπραξης απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή σειράς μελετών εφαρμογής εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από τον ΟΑΣΑ. Ειδικά κατά την εκπόνηση των Μελετών Εφαρμογής που θα καθορίσουν τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων, τις προδιαγραφές των καρτών, τα πρότυπα επικοινωνίας και την ασφάλεια των συναλλαγών, ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να διαθέσει στην ανάδοχο εταιρεία τα τεχνικά δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, να καθορίσει τις προδιαγραφές για την τεχνική χωροθέτηση του έργου και να αξιολογήσει τις τεχνικές προτάσεις της αναδόχου.

Το αντικείμενο του έργου της με. αριθμ. 43/2014 Σύμβασης Σύμπραξης ΣΔΙΤ είναι σύνθετο και η παρακολούθηση υλοποίησής της, απαιτεί εξειδίκευση και υψηλές απαιτήσεις σε τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την περίοδο κατασκευής του έργου,

Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης που θα αναδειχθεί από τον προς διενέργεια πρόχειρο διαγωνισμό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ΟΑΣΑ και ειδικότερα στον Project Manager και την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», για όλο το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου, δηλαδή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016

Προκειμένου να διασφαλιστούν στο μέγιστο τα παραπάνω ο ΟΑΣΑ αναζητά ειδικευμένο Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης με εμπειρία σε παρακολούθηση και διαχείριση μεγάλων έργων.

Στο τεύχος της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού θα περιγράφονται αναλυτικά οι ζητούμενε ς υπηρεσίες από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών θα δίδονται από τη Δ/νση Κομίστρου (κα Μαρία Μαυρουδή τηλ. 210-8200936, κος Δημήτρης Κυπραίος τηλ: 210 8200833) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

12-08-2015

Ο Πρόεδρος. και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα