Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση διεξαγωγής μετρήσεων επιβατικής κίνησης
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση διεξαγωγής μετρήσεων επιβατικής κίνησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών διεξαγωγής Μετρήσεων Επιβατικής Κίνησης Λεωφορειακών Γραμμών Αστικών Συγκοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 30/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης ορίζεται η  19.07.2013.

Πληροφορίες και η διακήρυξη θα διατίθενται από τη Δ/νση Συγκοινωνιακού Έργου του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα Α. Παπαδάκη. τηλ. 210-8200913, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

 

Αθήνα, 10.07.2013

 

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Σ.Δελούκας

Πίσω στη λίστα