Διαγωνισμοί

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια χαρτιού Α4
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια χαρτιού Α4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

:  4911/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

:  Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

:  210-8200859

:  2.4.2014

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια χαρτιού σε φύλλα διαστάσεων 29,7 εκατ. Χ 21 εκατ (μέγεθος Α4) κατάλληλων για την εκτύπωση φωτοαντιγράφων συσκευασμένα σε πακέτα των 500 φύλλων. Οι ανάγκες του Οργανισμού είναι περίπου 1000 δεσμίδες των 500 φύλλων.

Προϋπολογισμός : 2.350 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15 ,Αθήνα, ΤΚ 10682)

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.  η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4» με κεφαλαία γράμματα

β.  ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 4911/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/2.4.2014

γ.  τα στοιχεία του αποστολέα

1.        ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

i.      Το προσφερόμενο χαρτί θα πρέπει να είναι βάρους 80 γρ./μ2. Διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτοί όλοι οι τύποι χαρτιού που έχουν το


παραπάνω βάρος και είναι κατάλληλοι για εκτύπωση φωτοαντιγράφων και από τις δύο όψεις.

ii.    Θα πρέπει να είναι λευκής απόχρωσης, στεγνό, πεπιεσμένο, απαλλαγμένο στιγμάτων και χωρίς κυματισμούς.

iii.  Κατά την εκτύπωση θα πρέπει να μην αποβάλει χνούδι.

iv.  Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη και κάθε μορφής ξένα σώματα.

v.    Οι διαστάσεις του χαρτιού θα πρέπει να είναι 29,7 εκατ. Χ 21 εκατ.

2.        ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν:

α.  Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

β.  Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπου πρέπει να περιλαμβάνονται:

Αναφορά του προσφέροντος στα χαρακτηριστικά του χαρτιού, καθώς και αναφορά στο όνομα του χαρτιού( brand name), στη χώρα προέλευσης και στο εργοστάσιο παραγωγής του.

Καθορισμό του χρόνου πρώτης παράδοσης χαρτιού από την υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 ημερών. Καθώς και του χρόνου κάθε τμηματικής παράδοσης που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 2 ημερών

γ.  αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της

δ.  Σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς δηλαδή:

Τιμή ανά πακέτο των 500 φύλλων χαρτιού και συνολική τιμή για όλη τη ζητούμενη ποσότητα.

Η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε δαπάνη του προμηθευτού και όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση του χαρτιού στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.

Κατά τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η προσφορά θα συνοδεύεται από δείγμα του χαρτιού σε 20 φύλλα διάστασης Α4.

3.        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μεταξύ αυτών που θα προσφέρουν αποδεκτό τύπο χαρτιού με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά πακέτο των 500 φύλλων διαστάσεων Α4.

4.        ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το χαρτί θα προσφέρεται σε φύλλα συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ικανής αντοχής, ώστε να αποκλείεται καταστροφή του κατά τις μετακινήσεις. Ανά 5 δεσμίδες θα τοποθετούνται σε χάρτινα κιβώτια προς εξασφάλιση της προφύλαξης κατά τις μετακινήσεις.

5.        ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο έλεγχος ποιότητας του χαρτιού μπορεί να γίνεται με :

Α. Μακροσκοπικό έλεγχο

Β. Εργαστηριακό έλεγχο

Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής της μεθόδου ή και ελέγχου του χαρτιού από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

6.        ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση του υπό προμήθεια χαρτιού θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα για το διάστημα 8 κατά προσέγγιση μηνών. Η ποσότητα που θα συμφωνείται κάθε μήνα, θα παραδίδεται σε αποθήκη του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα ισόγειο. Η παράδοση κάθε παραγγελθείσας ποσότητας θα παραδίδεται στην παραπάνω ορισθείσα διεύθυνση το αργότερο σε 2 ημέρες από την παραγγελία. Η οριστική παραλαβή θα γίνεται μετά τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο.

Ο προσφέρων επίσης θα δεσμεύεται με την προσφορά για ολόκληρη τη ζητούμενη ποσότητα και για τη διατήρηση της προσφερόμενης τιμής μέχρι συνολική παραλαβή της υπό προμήθεια ποσότητας.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

7.        ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μέσα σε 60 ημέρες από την οριστική παραλαβή του χαρτιού. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

8.        ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν η παράδοση του υπό προμήθεια χαρτιού δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων της σχετικής ανάθεσης θα επιβάλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001-ΦΕΚ 333/28.3.2001)

9.      ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού κα Τ.Ζώταλη, τηλ. 210 8200971, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα