Διαγωνισμοί

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στον Κατάλογο – Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΟΑΣΑ Α.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στον Κατάλογο – Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΟΑΣΑ Α.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στο δικτυακό τόπο του
Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr Για
οποιαδήποτε τροποποίηση στην Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη
της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr

Η Πρόσκληση σε μορφή

Πίσω στη λίστα