Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 5000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 5000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 18579/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ.Αντωντζίκη

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: 210-8200859

: 4.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 5.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, για τη θέρμανση των κτηρίων όπου στεγάζονται τα γραφεία του (Μετσόβου 15, 106 82 Αθήνα), προϋπολογισμού 3.080 ευρώ πλέον ΦΠΑ

και καλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει, προσφορά σε

σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 11.11.2015 και ώρα 11.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ» με κεφαλαία γράμματα

β. Ο αριθμός αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δηλ. πρόσκληση ενδιαφέροντος 18579/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/4.11.2015)

γ. τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

Η οικονομική σας προσφορά.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ και η προσφορά σας θα σας δεσμεύει για 2 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα δίδονται από τον ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα. Ιρ.Αντωνοπούλου τηλ 210 82.00.971, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα