Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στον Κατάλογο – Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΟΑΣΑ Α.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στον Κατάλογο – Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΟΑΣΑ Α.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr

Η Πρόσκληση σε μορφή


pdf

Πίσω στη λίστα