Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι επιθυμεί στα πλαίσια της προώθησης της εικόνας και τη χρήση των Αστικών Συγκοινωνιών τη συνεργασία με αναγνωρίσιμα στο ευρύ κοινό  πρόσωπα, με αντιστάθμισμα την προβολή υπηρεσιών – δράσεων  καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, μουσικών παρουσιάσεων κλπ. των Νομικών ή Φυσικών Προσώπων από χώρους  των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε – Ο,ΣΥ Α.Ε.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προβληθούν μέσω των σημείων που θα υποδείξουν οι εταιρείες του Ομίλου (Πανελς – Οχήματα – Συρμοί  κ.λπ)

 

Σε αντιστάθμισμα το Νομικό  ή  Φυσικό Πρόσωπο θα αναλάβει την δέσμευση με ορισμένο ή ορισμένα αναγνωρίσιμα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται σε καλλιτεχνικές παραστάσεις –παρουσιάσεις εκδηλώσεις την  προώθηση της  επικοινωνιακής στρατηγικής του Οργανισμού και των εταιρειών του  Ομίλου

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

α.  Διαστάσεις διαθέσιμου χώρου

 

Η διάσταση των χώρων και τα σημεία θα ορίζονται μετά από συμφωνία των εταιρειών του Ομίλου με τους ενδιαφερόμενους.

 

β. Είδος διαφημιστικών μηνυμάτων

 

       Οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση του προσφερόμενου από τις εταιρείες του Ομίλου χώρο. Οι χώροι αυτοί είναι προσπελάσιμοι από το ευρύ κοινό ,

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

 Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα την υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο στον ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα Τ.Τ. 106 82)

Στην αίτηση  θα περιγράφεται η παρεχόμενη υπηρεσία και τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος για την προώθηση της  επικοινωνιακής στρατηγικής .

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 

Οι Συμβαλλόμενοι: ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ παραχωρούν διαφημιστικό χώρο 2 ομάδων πλαισίων (31+31 τεμάχια) για τρία (3) μη συνεχόμενα 14ήμερα που καθένα έχει ώς λεπτομέρειες τα εξής:

  • Το κόστος τιμοκαταλόγου ΣΤΑΣΥ για την μίσθωση διαφημιστικών πλαισίων (62 πλαίσια) για 14 ημέρες ανέρχεται στα 5.580 € + 23% Φ.Π.A. Ουσιαστικά πρόκειται για προσφορά κατα την οποία οι 2 ομάδες (62 τμχ) θα διατίθενται στο μισό της αρχικής τιμής,ήτοι στο ποσό των 5.580 €+ ΦΠΑ(αντί του ποσού των 11.160,00€+Φ.Π.Α.),υπο την προΰπόθεση προβολής του ίδιου προΐόντος και στο ίδιο 14ήμερο.

  • Στα ως άνω αναφερόμενα τιμήματα δεν περιλαμβάνεται η υλοποίηση των Διαφημιστικών ενεργειών (π.χ. παραγωγές, εκτυπώσεις, τοποθετήσεις, εφαρμογές κ.α)

Ως αντιστάθμισμα οι ενδιαφερόμενο στην  αίτηση θα ορίζουν ι τη διάθεση χωρίς  χρέωση των ορισμένων συνεργατών διασήμων καλλιτεχνών (τραγουδιστών, μουσικών, ηθοποιών κλπ) για τη φωτογράφιση και την κινηματογράφησή τους στα ΜΜΜ με μηνύματα προαγωγής της χρήσης και της χρησιμότητας των Συγκοινωνιών Αθηνών σε προκαθορισμένους χώρους και χρόνους. 

 

Η αίτηση του ενδιαφερομένου για διάθεση των χώρων θα υποβάλλεται στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ.

 

Η έγκριση της αν λόγω αίτησης επαφίεται στην αποκλειστική ευχέρεια του ΟΑΣΑ και συναρτάται από τον διαθέσιμο χώρο στην αιτούμενη χρονική περίοδο και το είδος του μηνύματος.

 

 Ο ΟΑΣΑ γνωστοποιεί την έγκριση της αίτησης και καλεί τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει εντός ορισθείσας προθεσμίας για την υπογραφή  του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν αμφότεροι.

 

 Ο ΟΑΣΑ θα φροντίζει για την υπόδειξη των δεσμευμένων χώρων.. Ο διαφημιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αντισταθμιστικής πρότασης.

 

Η παρακολούθηση/παραλαβή  των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διάθεση χώρων είναι ανοικτή μέχρι ανακλήσεώς της οποτεδήποτε από τον ΟΑΣΑ ή μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμοι χώροι.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Μάρκετινγκ του ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210-8200969 και 210-8200006 και ηλεκτρονικά στο oasa@oasa.gr.