Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜIΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜIΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α), με έδρα την Αθήνα οδός Μετσόβου 15 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγασθούν οι Υπηρεσίες του Οργανισμού. Ο διαγωνισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί σε δύο Φάσεις.
Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο, ή αυτοτελές τμήμα μεγαλύτερου κτηρίου ή κτιριακού συγκροτήματος ή τουλάχιστον αυτοτελούς τμήματος κτηρίου (πλήρεις όροφοι) με κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες.

Το ζητούμενο κτήριο θα πρέπει να έχει χρήση επαγγελματικής στέγης (γραφεία), να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, κατά προτίμηση μέσα στη περιοχή του «Μικρού Δακτυλίου»της Πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα θα αξιολογηθεί αφ’ ενός μεν η απόσταση του ακινήτου από το διοικητικό κέντρο της πόλης και η θέση του επί κεντρικής λεωφόρου ή οδού και αφ’ ετέρου η απόσταση από το δίκτυο Σταθερής Τροχιάς.

Το ζητούμενο ακίνητο πρέπει να είναι επιφάνειας μικτών υπέργειων χώρων τουλάχιστον 2.000 μ2, με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 200 μ2, και ιδανικά να διαθέτει θέσεις στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ήδη ολοκληρωμένο, σε άριστη κατάσταση και άμεσα προς παράδοση ελεύθερο
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτά ήδη μισθωμένα ακίνητα.

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση με τα εξής στοιχεία
Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………………
ως νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή συμφωνητικών ή προκαταρκτικών εγγράφων μίσθωσης, προσφέρω προς μίσθωση το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού……………………αρ……συνολικής επιφάνειας ………. τετραγωνικών μέτρων με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας……………………… αποδεχόμενος τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για τα ακίνητα που θα προκριθούν στη δεύτερη Φάση του διαγωνισμού, θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, συνοδευόμενη από Φάκελο δικαιολογητικών (επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς σε περίπτωση μη υποβολής) Φάκελο με την Τεχνική Προσφορά (κλειστός). Φάκελος με την Οικονομική προσφορά (σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού),

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό προσερχόμενοι μέχρι και την 7η Απριλίου.2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του ΟΑΣΑ Μετσόβου 15, Αθήνα, 106 82.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΣΑ, τηλέφωνο 210.8200818.e-mail VickyK@oasa.gr

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα