Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 τηλ. 210-8200999 φαξ : 210-8212219 ) προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την ασφάλιση ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων των Εργαζομένων στην Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και προνομιακής τιμολόγησης των εξαρτώμενων μελών τους, για τρία (3) έτη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την τριετία είναι 345.000€ μικτά ασφάλιστρα.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέχρι τις 25/7/2014, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (υπεύθυνη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, τηλ.:210-8200818, 210-8200978) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές για τον παραπάνω διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η οποία έχει οριστεί για την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 και ώρα 11:00 πμ.

 

Αθήνα, 25/6/2014

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πίσω στη λίστα