Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια « Φορητών Τερματικών Πώλησης (ΦΤΠ-POS) »
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια « Φορητών Τερματικών Πώλησης (ΦΤΠ-POS) »

Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η διακήρυξη αναρτάται στo “ΚΗΜΔΗΣ” και στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται το τεύχος του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr .

Η προκήρυξη σε μορφή
pdf

Πίσω στη λίστα