Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

To κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ
18PROC002930520. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται το
πλήρες τεύχος της διακήρυξης ηλεκτρονικά σε μορφή
pdf
. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από το ΚΗΜΔΗΣ και τις
ιστοσελίδες του Ο.Α.Σ.Α.

Το έντυπο ΤΕΥΔ σε μορφή docx

Πίσω στη λίστα