Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
για την ανάθεση υπηρεσιών
«Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αφορούν το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου».
Προϋπολογισμός 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Η διακήρυξη αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr, όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται το τεύχος του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr.

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Πίσω στη λίστα