Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «έρευνας χρήσης τύπων κομίστρου σε όλα τα μέσα ΟΑΣΑ»
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «έρευνας χρήσης τύπων κομίστρου σε όλα τα μέσα ΟΑΣΑ»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση υπηρεσιών

«έρευνας χρήσης τύπων κομίστρου σε όλα τα μέσα ΟΑΣΑ»

Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στo “ΚΗΜΔΗΣ” και στον δικτυακό τόπο του
Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr. όπου θα δημοσιεύονται και
πληροφορίες για το Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
προμηθεύονται το τεύχος του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.,
Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του
Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr.

Η διακήρυξη σε μορφή pdf

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. (5) για την ανάθεση υπηρεσιών «έρευνας χρήσης τύπων κομίστρου σε όλα τα μέσα ΟΑΣΑ»

Σε απάντηση ερωτημάτων ενδιαφερομένων τα οποία έχουν διατυπωθεί
προσκομίζονται οι παρακάτω απαντήσεις:

Ερώτημα 1

Ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων ερωτηματολογίων (20.000) αφορά σε αριθμό εντύπων καταγραφής (όπως αυτό που παρατίθεται στο Παράρτημα,
με συνολικά δέκα θέσεις για την καταγραφή του είδους του κομίστρου μέχρι
και δέκα επιβατών) ή αφορά σε συνολικό αριθμό επιβατών;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα ληφθεί ελάχιστο δείγμα
20.000 έγκυρων ερωτηματολογίων. Σε κάθε ερωτηματολόγιο, κάθε εγγραφή αφορά
στην καταγραφή του τύπου κομίστρου ενός επιβιβαζόμενου κατά την διάρκεια
του δρομολογίου, επομένως απαιτούνται συνολικά 200.000 (20.000 x 10)
καταγραφές.

Ερώτημα 2

Στο έντυπο καταγραφής του Παραρτήματος, υπάρχει το πεδίο “Σημείο:
………………………..”. Αυτό αφορά στη συγκεκριμένη στάση του δρομολογίου; Είναι συνεπώς
λογικό να υποθέσουμε ότι

σε κάθε στάση ο ερευνητής θα χρησιμοποιεί διαφορετικό έντυπο
καταγραφής,

στο οποίο θα συμπληρώνει μέχρι και δέκα επιβάτες που επιβιβάζονται στην
συγκεκριμένη στάση από τη συγκεκριμένη θύρα;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι έρευνες θα διεξαχθούν
εντός των οχημάτων (θερμικά-ηλεκτροκίνητα λεωφορεία) και εντός των συρμών
(αστικός σιδηρόδρομος-Τραμ), από ερευνητές οι οποίοι θα στέκονται κοντά
στις θύρες και θα καταγράφουν τον τύπο κομίστρου κάθε εισερχόμενου επιβάτη.
Επομένως τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται κατά την διάρκεια του
δρομολογίου, με τα στοιχεία χρήσης τύπων κομίστρου των επιβιβαζόμενων (από
κάθε στάση που πραγματοποιείται επιβίβαση). Το πεδίο «Σημείο» στο έντυπο
καταγραφής θα συμπληρώνεται με το σημείο έναρξης του προς μέτρηση
δρομολογίου των γραμμών (αφετηρία ή τέρμα).

Ερώτημα 3

Το κάθε έντυπο καταγραφής φέρει δέκα θέσεις για την καταγραφή του είδους
του κομίστρου μέχρι και δέκα επιβατών. Σε περίπτωση που σε κάποιο
δρομολόγιο και σε κάποια θύρα επιβίβασης, δεν συμπληρωθούν και οι δέκα θέσεις, το έντυπο καταγραφής λαμβάνεται
ως συμπληρωμένο;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα ληφθεί ελάχιστο δείγμα
20.000 έγκυρων ερωτηματολογίων (200.000 εγγραφών) κατανεμημένο ομοιόμορφα
στο χρονικό διάστημα μέτρησης και στο δείγμα γραμμών που θα ορισθεί.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα ληφθούν 13.000 ερωτηματολόγια σε 55
λεωφορειακές γραμμές, 6.500 ερωτηματολόγια σε 3 γραμμές αστικού
σιδηρόδρομου και 500 ερωτηματολόγια στις 3 γραμμές του Τραμ. Το οριστικό
δείγμα των προς μέτρηση γραμμών και δρομολογίων θα δοθεί από τον ΟΑΣΑ στον
Ανάδοχο με την ανάθεση του έργου. Τα μεγέθη του δείγματος που αναφέρονται
είναι τα ελάχιστα όρια που θα πρέπει να τηρηθούν.

Ερώτημα 4

Προκειμένου να υπολογιστεί ο απαιτούμενος αριθμός ερευνητών και συνεπώς το
κόστος απασχόλησης των ερευνητών (καθώς ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικού
χαρακτήρα), είναι δυνατόν να μας παρασχεθούν στοιχεία σχετικά με

τον μέσο φόρτο ενός τυπικού δρομολογίου και για τα τρία υπό εξέταση
μεταφορικά μέσα (δλδ τον μέσο αριθμό του συνόλου των επιβαινόντων σε
ένα τυπικό δρομολόγιο από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό

και για τα τρία μέσα);

Απάντηση:

Σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, η επιλογή των προς μέτρηση
λεωφορειακών γραμμών έγινε βάσει κριτηρίων (τύπος γραμμής, γεωγραφική
περιοχή, επιβατική κίνηση, προγραμματισμένα δρομολόγια) με σκοπό να
εξασφαλίζεται αντιπροσωπευτική και αμερόληπτη δειγματοληψία. Για τον λόγο
αυτό οι επιλεγείσες λεωφορειακές γραμμές του δείγματος θα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα παραπάνω
χαρακτηριστικά. Επιπλέον το δείγμα των ερευνών σε όλα τα μέσα θα είναι
κατανεμημένο στο χρονικό διάστημα της μέτρησης (7.00-22.00) στο οποίο
παρατηρείται διακύμανση του φόρτου των γραμμών. Με την επιφύλαξη των
παραπάνω, ο φόρτος ενός μέσου δρομολογίου (τυπική καθημερινή) εκτιμάται σε
60-70 επιβιβάσεις (λεωφ. γραμμή), 900 επιβιβάσεις (Μετρό), 100 επιβιβάσεις
(Τραμ).

Πίσω στη λίστα