Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Τεχνικού σύμβουλου για την υποστήριξη του ΟΑΣΑ στην διαδικασία και κατάρτιση προδιαγραφών οχημάτων»
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Τεχνικού σύμβουλου για την υποστήριξη του ΟΑΣΑ στην διαδικασία και κατάρτιση προδιαγραφών οχημάτων»

Προϋπολογισμός 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Η διακήρυξη αναρτάται στo “ΚΗΜΔΗΣ” και στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr.όπου θα
δημοσιεύονται και πληροφορίες για το Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να προμηθεύονται το τεύχος του διαγωνισμού από τα γραφεία του
Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στη
διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την
ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr.

Η διακήρυξη σε μορφή


pdf

Πίσω στη λίστα